3 dni wycieczki w 5 min ● 3 days trip in 5 min | Swissalps

Swissalps: Meiringen, Gadmen,Grimselpass, Rhonegletscher, Furkapass, Aareschlucht, Sherlock Holmes, Schynige Platte.

Hej! Dzisiaj mam dla Was filmik z 2 dni (opowiadanie z 3 dni) naszego spontanicznego wyjazdu do Szwajcarii. Który miał być zorganizowany najtaniej jak sie da…

Hi! Today I have for you a video of the 2 days (story about 3 day’s) of our spontaneous trip to Switzerland. Which was to be organized as cheaply as possible …

Naturalnie wyszło jak zawsze hahaha

It came out naturally as always, hahaha


Co zobaczyliśmy? ••• What did we see?

Dzień 1 • Day 1

Oglądnij to 👇 ● Watch it 👇

Od razu po całonocnej podróży, zostawiliśmy auto przy naszym noclegu i poszliśmy w las! Dosłownie hahah chcieliśmy żeby nasz wyjazd był tani, więc nasz nocleg też był tani i nie do końca w centrum wszystkich atrakcji. Jednak był w miejscowości MEIRINGEN z małym cudnym miejscem, które pokazuje Wam jako pierwsze, czyli TRIFENBRÜCKE (most wiszący) z widokiem na jezioro TRIFENGLETSCHERSEE oraz lodowcem TRIFENGLETSCHER.

Immediately after an overnight trip, we left the car at our accommodation and went into the woods! Literally hahah we wanted our trip to be cheap, so our accommodation was also cheap and not entirely in the center of all attractions. However, he was in the town of MEIRINGEN with a small wonderful place that shows you first, or TRIFENBRÜCKE (suspension bridge) with a view of the TRIFENGLETSCHERSEE lake and the TRIFENGLETSCHER glacier.

Tą trasę w obie strony z wieloma przystankami na kawę (pamiętajcie, że wcześniej całą noc jechaliśmy tutaj autem) przeszliśmy w 7h 38min i zrobiliśmy około 26km na nogach, nie wiem czemu ale zawsze wydaje mi się że muszę tą informację dodać.

Kolejka gondolowa była dostępna tylko z jednej strony naszego kółka, w naszym przypadku znajdowała się po stronie powrotnej, nie była dostępna przez całą długość trasy, tak tylko zaznaczam, że jak planujecie jeździć kolejkami to i tak będziecie musieli parę km przejść pieszo.

This round trip with many stops for coffee (remember that we were driving here all night before) we walked in 7h 38min and we did about 26km on my feet, I don’t know why but I always think that I need to add this information.

The gondola lift was only accessible from one side of our wheel, in our case it was on the return side, it was not available along the entire length of the route, so I just point out that if you plan to ride the ropes you will have to walk a few km anyway.


Dzień 2 • Day 2

Ten dzień miał być bardziej intensywny, po śniadaniu w naszym zajeździe, spakowaliśmy do auta wszystko co było nam potrzebne na cały dzień maszerowania po górach.

This day was supposed to be more intense, after breakfast at our inn, we packed into the car everything we needed for the whole day of walking in the mountains.

Zaplanowaliśmy zwiedzenie 3 tam, schowanych miedzy szczytami na wysokości (każda znajdowała się powyżej 2 000m). Do tam prowadziła kręta przełęcz górska FURKAPASS.

We planned to visit 3 there, hidden between the peaks at height (each was above 2,000m). The winding FURKAPASS mountain pass led to it.

Pogoda jednak nam się zepsuła. Duża mgła uniemożliwia zobaczenie czegokolwiek, nie mówiąc już o zdobywaniu szczytów w taką pogodę. Według prognoz meteorologicznych wcale nie miało być lepiej… dlatego uznaliśmy, że nie ma co szaleć i na siłę maszerować, gdy nic nie widać. Odpuściliśmy i uznaliśmy, że na tamy przyjedziemy jak pogoda będzie mniej zdradliwa (w lecie). Jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy i post o tym miejscu już powstał link TUTAJ

However, the weather has broken down. Big fog makes it impossible to see anything, let alone conquering the summits in such weather. According to meteorological forecasts, it was not supposed to be better … that’s why we decided that there is nothing to go crazy and force to walk when nothing is visible. We let go and decided that we would come to the dam when the weather would be less treacherous (in summer). As we thought, we did so and a post about this place has already been created Link HERE

Dlatego pojechaliśmy oglądać wielki lodowiec Rodanu! Znajduje się on przy połączeniu 2 bardzo krętych przełęczy górskich (FURKAPASS I OBERARPASS). Przy lodowcu znajduje się PARKING, ponoć RESTAURACJA (Ja nie zauważyłam), stary hotel (który mój Darek strasznie chciałby prowadzić, takie małe nasze marzenie 🙈) na przeciwko tego opuszczonego hotelu Belvedere jest sklep z pamiątkami i na końcu sklepu siedzi starutka babcia, która sprzedaje bilety wstępu: aby chodzić po lodowcu, są ścieżki ale także aby wejść do środka lodowca, w obu przypadkach trzeba kupić bilet w cenie 9 CHF za osobę. Jest to bilet w obie strony (innych nie ma). UWAGA płatność gotówką, mozna płacić kartą ale zmuszamy babcie do ruszenia się i dodatkowo dołączają nam +10% do rachunku! Oraz przyjmują tylko karty kredytowe… tragedia! Nie mniej widoki wynagradzają te niedogodności.

That’s why we went to see the great Rhone glacier! It is located at the connection of 2 very winding mountain passes (FURKAPASS AND OBERARPASS). There is PARKING next to the glacier, RESTAURANT (I did not notice), an old hotel (which my Darek would like to run, our little dream 🙈) in front of this abandoned Belvedere hotel there is a souvenir shop and at the end of the store sits an old grandmother who sells Entrance tickets: to walk on the glacier, there are paths but also to get inside the glacier, in both cases you need to buy a ticket for 9 CHF per person. This is a return ticket (there are no others). ATTENTION cash payment, you can pay by card but we force grandmothers to move and additionally attach + 10% to the bill! And they only accept credit cards … tragedy! No less views make up for these inconveniences.

Z porad dotyczących samego miejsca: polecam mieć kurtkę przeciwdeszczową bo w lodowcu kapie woda, a poza nim bardzo wieje. Co możecie zauważyć na filmiku powyżej.

From the advice about the place itself: I recommend having a rain jacket because the glacier drips water and blows very much outside. What you can see in the video above.

•••••••

To nie koniec naszego dnia! ● This is not the end of our day!

Następnie był czas na kawę (Z termosu naturalnie), mgła trochę zmalała, więc zatrzymaliśmy się na krętej przełęczy FURKAPASS (są w wielu miejscach specjalne miejsca widokowe oraz awaryjne, darmowe), zeszliśmy trochę niżej na duży płaski kamień i cieszyliśmy się widokiem. A było co podziwiać! Widać było lodowiec oraz wypływającą z niego wodę (wodospad wręcz), małe miasteczko (kiedyś lodowiec sięgał aż do miasteczka!), widać też krętą przełęcz pod nami. Coś niesamowitego!

Then there was time for coffee (From a thermos naturally), the fog decreased a little, so we stopped at the winding FURKAPASS pass (there are special places for viewing and emergency, free in many places), we went a little lower to a large flat stone and enjoyed the view. And there was something to admire! You could see the glacier and the water flowing out of it (even a waterfall), a small town (once the glacier reached up to the town!), You can also see the winding mountain pass below us. Something amazing!

•••

Po kawie pojechaliśmy do jednej z popularniejszych naturalnych atrakcji turystycznych tego regionu, czyli AARESCHLUCHT. Jest to kanion wyryty przez wody lodowca, który z czasem jest coraz mniejszy i mniejszy. Na mnie zrobił duże wrażenie, drewnianym balkonem idziemy wzdłuż całego tego miejsca. Ma on az 1,4km długości, jest fajnie oświetlony. Można go zwiedzać z obu stron, co oznacza, że jak po jednej stronie zostawcie auto, to musicie tą samą drogą zwiedzania wrócić. Bilety można kupić na miejscu, płacąc (bezproblemowo) kartą, w cenie 9 CHF za osobę.

👉 www.aareschlucht.ch (en) official website / oficjalna strona

After coffee, we went to one of the region’s most popular natural tourist attractions, AARESCHLUCHT. It is a canyon carved by the waters of the glacier, which is becoming smaller and smaller over time. It impressed me, we walk along the whole wooden place. It is 1.4 km long, it is well lit. You can visit it from both sides, which means that if you leave your car on one side, you must go back the same way. Tickets can be purchased on site, paying (without problems) by card, at a price of CHF 9 per person.

•••

Nieee to nie koniec dnia 🙈 ● No, it’s not the end of the day 🙈

Ale obiecuję, to już ostatni punkt naszej wycieczki dzisiejszej.

But I promise, this is the last point of our today’s trip.

Ostatnim punktem miał być szybki trekking śladami SHERLOCKA HOLMESA pod piękny wodospad. Cała ta okolica bardzo promuje, a raczej upamiętnia postać SHERLOCKA HOLMESA, ponieważ to ponoć w Meiringen przeprowadził swoją ostatnią sprawę!

A raczej jego śmierć, podczas ostatniej sprawy. Sherlock spadł z wodospadu REICHENBACHFALL, a dokładniej został zepchnięty… to było morderstwo! Historia potrzebuje kolejnego detektywa aby tą sprawę rozwiązać. ..

The last point was to be fast trekking in the footsteps of SHERLOCK HOLMES under a beautiful waterfall. This whole area promotes, or rather commemorates the figure of SHERLOCK HOLMES, because it was apparently in Meiringen that he carried out his last case!

Or rather, his death during the last case. Sherlock fell from a waterfall REICHENBACHFALL, more precisely he was pushed … it was a murder! History needs another detective to solve this case. ..

Więcej / more about jungfrauregion/Sherlock Holmes

My wybraliśmy szybki trekking okolo 40-50 min z przerwami na zdjęcia 🤪 (dla leniuchów, stara kolejka gondolowa, płatna 8 CHF 🤦🏼‍♀️za 5 min jazdy).

We chose fast trekking around 40-50 min with photo breaks 🤪 (for lazy people, old gondola lift, payable 8 CHF for 5 min ride).

•••

No dobra kłamałam… ● All right, I lied …

nie było jeszcze ciemno (około 18:00) wszystkie atrakcje były już zamknięte, jednak wodospady, których jest tu parę są naturalną oraz darmową atrakcją. Będąc przy jednym z balkonów widokowych na poprzednim wodospadzie, zobaczyliśmy po drugiej strony wąwozu (całkiem niedaleko) kolejny wielki i piękny wodospad. Pojechaliśmy, przeszliśmy kawałek pod wodospad. Zrobiliśmy zdjęcia sobie oraz pomogliśmy zrobić zdjęcia tabletem dla pary turystek, które spotkaliśmy na szlaku.

it wasn’t dark yet (around 6:00 pm), all attractions were closed, but the waterfalls, of which there are a few, are a natural and free attraction. Being at one of the viewing balconies on the previous waterfall, we saw another great and beautiful waterfall on the other side of the gorge (quite nearby). We went, we went a bit under the waterfall. We took pictures of ourselves and helped take pictures with a tablet for a couple of tourists we met on the trail.

Następnie wróciliśmy do naszego zajazdu, w którym warunki były delikatnie mówiąc średnie ale atmosfera (ciepła i gościnności) którą stwarzali gospodarze, zapamiętam na długo. Mam nadzieję, że gospodarze dadzą radę wyremontować zajazd do końca oraz mam nadzieję, że ich gościnność pozostanie bez zmian. 🙂

Then we returned to our inn, where the conditions were mild to say the average, but the atmosphere (warmth and hospitality) created by the hosts, I will remember for a long time. I hope that the hosts will be able to renovate the inn until the end and I hope that their hospitality will remain unchanged. 🙂


Dzień 3 ● Day 3

W tym dniu mieliśmy zamiar spędzić go na spokojnie, ponieważ czekała nas pomniejsza długa droga powrotna do domu ( ponad 7h jazdy autem do Holandii). Dlatego w planie był lekki i przyjemny spacer na SCHYNIGE PLATTE 2 076m naturalnie pieszo. (2h trekkingu z parkingu Allmend w INTERLAKEN).

Widoki zaczęły się wyłaniać zza drzew dopiero po godzinie maszerowania, później było juz tylko ładniej i ładniej! Po drodze mijaliśmy czerwony pociąg górski, z ktorego widoki napewno także były świetne. Jednak jak sami coś osiągnięcie (wejście samemu ma szczyt górski) to bardziej docenicie ten wysiłek i fakt, że doszliście tak daleko sami! Ze szczytu widoki były wspaniałe A piękna słoneczna pogoda sprzyjała. Po całym wzgórzu pochodziliśmy trochę i zwiedziliśmy troszeczkę to miejsce.

Był już czas na kolejną dawkę kawy z termosu oraz przygotowane przez mojego Darka pyszne bułki 😃

Następnie znaleźliśmy pusty i dogodny kawałek kamienia i z widokiem na INTERLAKEN i przylegające do niego dwa jeziora THUNERSEE i BRIENZERSEE. Świetne miejsce a my wybraliśmy szczyt, z którego było widać HARDER KULM najbardziej instagramowe miejsce tego regionu hahaha. Jest tak popularne ponieważ pociąg dojeżdża tu bezpośrednio, oraz dlatego że jest tu dużo atrakcji (szklany most widokowy, miejsce do sportów ekstremalnych, czy nawet podobny most jak w Aareschlucht, także wbity w skałę dla celów widokowo-poznawczych). Czemu więc tam nie poszliśmy? Bo było za nisko i za tłoczno…

On this day we were going to spend it peacefully because we had a smaller long way back home (over 7 hours by car to the Netherlands). Therefore, the plan was a light and pleasant walk to SCHYNIGE PLATTE 2,076m naturally on foot. (2h trekking from Allmend parking in INTERLAKEN).

Views began to emerge from behind the trees only after an hour of marching, later it was only nicer and nicer! On the way we passed a red mountain train, from which the views certainly were great. However, if you achieve something (climbing yourself has a mountain peak) you will appreciate this effort and the fact that you have come so far alone! The views from the top were great and the beautiful sunny weather was good. We came around the whole hill a bit and visited a little bit this place.

It was time for another dose of thermos coffee and delicious sandwiches prepared by my Darek 😃

Then we found an empty and convenient piece of stone and overlooking INTERLAKEN and the two lakes THUNERSEE and BRIENZERSEE adjacent to it. Great place and we chose the top from which you could see HARDER KULM the most instagram place of this region hahaha. It is so popular because the train goes here directly, and because there are a lot of attractions (glass observation bridge, place for extreme sports, or even a similar bridge as in Aareschlucht, also stuck into the rock for sight-seeing purposes). Why didn’t we go there? Because it was too low and too crowded …


Następnie zeszliśmy do auta inną drogą, robiąc piękne kółko. Auto mieliśmy przy stacji kolejowej a tam były dostępne darmowe (zadbane) toalety publiczne. W nich przemyliśmy się oraz przebraliśmy. Nieopodal był jeszcze sklep spożywczy otwarty, wiec zrobiliśmy słodkie zapasy na drogę. I pojechaliśmy już prosto do domu!

Then we went down to the car on a different route, making a beautiful circle. We had a car at the train station and there were free (neat) public toilets available. We washed and dressed in them. A grocery store was open nearby, so we made sweet supplies for the road. And we went straight home!MIRAMiał być krótki, szybki post … wyszło jak zawsze 🤷🏼‍♀️ daj znać w komentarzu czy dotrwałeś do końca!

It was supposed to be a short, fast post … it came out as always 🤷🏼‍♀️ let me know in the comment if you survived to the end!


Czy już teraz wiecie dlaczego piszę o każdym miejscu osobno? Właśnie. Nastepny będzie krótki, obiecuję.

Do you already know why I write about each place separately? Just. The next one will be short, I promise.