podróże travel

AlpacaFarm Vorstenbosch NL

Calkiem niedawno odwiedziliśmy z Darkiem farmę z alpakami. Jakie to są śmieszne i przedziwne zwierzęta! 🥰😍

Quite recently, Darek and Alpaca have visited. What funny and bizarre animals they are! 🥰😍


Spotkanie i spacer z tymi zwierzętami było prezentem urodzinowym dla mojego Darka. Ostatnimi czasy oszalał na ich punkcie. Na szczęście w Holandii jest kilka osób hodujących te zwierzęta.

Meeting and walking with these animals was a birthday present for my Darek. He’s gone crazy about them lately. Fortunately, there are several people breeding these animals in the Netherlands.

Ja wybrałam chyba jedną z większych i lepiej prosperujących farm. Oraz taką, która była dostępna w okresie świąteczno-noworocznym. Wybrałam profesjonalnego i oficjalnego hodowce alpak w Holandii. Co to oznacza? Oznacza to, że zwierzęta są w najlepszych rękach. Dba sie o nie bardziej niż w zwykłych hodowlach, ponieważ przepisy prawne dla profesjonalnych hodowców są dużo bardziej restrykcyjne. Jednak dzięki temu zwierzęta mogą brac udział w bardziej profesjonalnych zawodach „piękności” dla alpak. Brzmi to śmiesznie, jednak to podobne konkursy w jakich biorą udział psy, koty i inne zwierzęta.

Farma posiada 45 alpak z tego 15 jest w ciąży! Od właścicieli dowiedziałam się, że maluchy urodzą się na przełomie wiosny/lata 2020. Ja już się cieszę i napewno pojadę oglądać i przytulać maluchy.

I have probably chosen one of the larger and more prosperous farms. And one that was available during the Christmas and New Year period. I chose a professional and official alpaca breeder in the Netherlands.

What does it mean? This means that the animals are in the best hands. He cares for no more than in ordinary kennels, because legal regulations for professional breeders are much more restrictive. However, thanks to this, animals can participate in more professional „beauty” competitions for alpacas. It sounds funny, but it’s similar competitions in which dogs, cats and other animals take part.

The farm has 45 alpacas, of which 15 are pregnant! From the owners I learned that the toddlers will be born at the turn of the spring / summer 2020. I am already happy and I will definitely go see and hug the toddlers.

Przejechanie i pogłaskanie zwierzaków jest w weekendy darmowe. Świetnym pomysłem jest też przyjechanie tu na ciasto, kawę lub herbatę (gorącą czekoladę) i z kubkiem takich pyszności oglaądanie jak alpaki biegają i bawią się. A uwierzcie mi, nie ma nic śmieszniejszego, jak te dziwne zwierzęta, biegające bardzo niezgrabnie.

Running over and patting animals is free on weekends. A great idea is also to come here for a cake, coffee or tea (hot chocolate) and with a cup of such delicacies watching as alpacas run and have fun. Believe me, there is nothing funnier than these strange animals running very awkwardly.

Rezerwacja internetowa była łatwa i szybka. Najprościej na świecie: wybierasz jaką aktywnością jesteś zainteresowany (w naszym przypadku spacer z alpakami trwający 1,5h w grupie), następnie wybierasz datę i godzinę (dwie grupy dziennie), wypełniasz swoje dane, płacisz (ja naturalnie płaciłam od razu, internetowo). Na adres email dostajesz potwierdzenie wpłaty oraz rezerwacji.

Online booking was quick and easy. The easiest way in the world: you choose what activity you are interested in (in our case, a walk with alpacas lasting 1.5 hours in a group), then choose the date and time (two groups a day), fill in your data, pay (I naturally paid straight away, online). You will receive confirmation of payment and reservation to your email address.

Parking, restauracja, toalety są dostępne na miejscu i nie są pobierane dodatkowe oplaty (chyba, że korzystasz z restauracji, wtedy płacisz za to, co zamowisz, polecam ciasta i kawy).

Parking, restaurant, toilets are available on site and no additional fees are charged (unless you use the restaurant, then you pay for what you order, I recommend cakes and coffee).

Jednak z tańszych ale płatnych opcji, czyli 1,5h spacer z alpakami w grupie, taki w jakim my braliśmy udział, kosztuje 20€ od osoby.

However, from the cheaper but paid options, i.e. a 1.5-hour walk with the alpacas in the group, the one we participated in, costs € 20 per person.


Link do strony głównej /Link to home page: TUTAJ/HERE www.alpacavorstenbosch.nl

Link do strony z wyborem rezerwacji/Link to the page with the choice of reservation : TUTAJ /HERE


Sam spacer trwał około 1h. Wstęp w którym właścicielka farmy opowiadała nam o alpakach oraz jak się z nimi obchodzić, (to bardzo ważne! ponieważ to bardzo delikatne zwierzęta), trwało to około 15min. Następnie każda para ludzi dostawała 1 alpakę na smyczy. Potem parami z alpakami szliśmy na spacer przez las! Po drodze właścicielka opowiadała więcej o zwierzętach.

The walk itself lasted about 1 hour. An introduction in which the farm owner told us about alpacas and how to handle them (this is very important! Because they are very delicate animals), it lasted about 15 minutes. Then each pair of people got 1 alpaca on a leash. Then in pairs with alpacas we went for a walk through the forest! Along the way, the owner told more about animals.


Z ciekawostek:

alpaki same wybierają przywódcę i on zawsze idzie pierwszy i nie pozwoli innym alpakom się wyprzedzić. Będzie na nie pluł (jak lama). 🙈

Na zdjęciu widzicie inny kolor futerka? Ta plamka to pot alpaki, tak regulują temperaturę ciała.

From curiosities:

Alpacas choose the leader themselves and he always goes first and will not let other alpacas overtake him. He will spit on them (like a lama). 🙈

In the photo you see a different color of fur? This spot is alpaca sweat, so they regulate body temperature.


●●● MIRA ●●●


3 thoughts on “AlpacaFarm Vorstenbosch NL

Leave a comment / Zostaw komentarz