Eltz Castle DE

Monumentalny zamek i warownia w jednym… schowany pomiędzy górami…w środku lasu… przy rzece…

Brzmi bajkowo, ale kto chciał się tam schować i po co? …

A monumental castle and stronghold in one … hidden between the mountains … in the middle of the forest … by the river …

Sounds fabulous, but who wanted to hide there and why? …

Ciut historii, następnie ciut konkretnych wskazówek:

A bit of history, then a bit of specific tips:

POSIADŁOŚĆ ELTZ i tereny wokół, włącznie z niegdyś rzeką ELZBACH…. płynącą przy zamku, zostały podarowane przez FERDYNANDA BARBAROSSĘ, Rudolfowi von Eltz. On zaś przekazał je trzem swoim synom, którzy podzielili posiadłość na trzy części. I można by powiedzieć, że „każdy sobie rzepkę skrobie” bo każdy z synów rozbudowywał warownie „po swojemu” dlatego ten bardzo dobrze zachowany zameczek wygląda jak zlepek paru epok 😉

THE ELTZ’S OWNERSHIP and the surrounding areas, including the ELZBACH river …. flowing near the castle, were donated by FERDYNAND BARBAROSSA, Rudolf von Eltz. He gave them to his three sons, who divided the property into three parts. And one could say that „everyone has his patella starches” because each of his sons was expanding the stronghold „in his own way” that’s why this very well-preserved castle looks like a cluster of several eras;)

Ekspansja wpływów rodu von Eltzów spowodowała liczne konflikty z właścicielami sąsiednich posiadłości…Ale bez przesady- w skrócie: jak się pokłócili z sąsiadami, to się pobili, jak się pobili to potrzebny był remont i modernizacja na jeszcze mocniejszą warownie …I tak zamek się powiększał i zmieniał aż do obecnego wyglądu.

The expansion of the influence of the von Eltz family caused numerous conflicts with the owners of neighboring estates … But without exaggeration – in a nutshell: when they quarreled with their neighbors, they were beaten, when they were beaten, renovation and modernization was needed for an even stronger stronghold … And so the castle increased and changed until its present appearance.

Niestety żadnej bajkowej legendy związanej z tym miejscem nie znalazłam, a szkoda bo aż się prosi o jakąś historię miłosną… W końcu to takie romantyczne miejsce 😉

Unfortunately, I have not found any fairy tale legend associated with this place, which is a pity because you are asking for some love story … After all, it is such a romantic place;)

Moim zdaniem mimo burzliwej eksploatacji warowni nie stracił uroku. Patrzę na to miejsce inaczej, nie przez pryzmat warowni ale bajkowego zamku w środku lasu. Idealnego miejsca na odpoczynek, chwilę do zamyślenia się i spacerowanie…

In my opinion, despite the turbulent operation of the stronghold, it has not lost its charm. I look at this place differently, not through the prism of the stronghold but a fairytale castle in the middle of the forest. An ideal place to rest, take a moment to ponder and walk …


Teraz troszkę konkretów i wskazówek:

Now a bit of specifics and tips:

  • Gdzie jest ten zamek? • Where’s the castle?

Link (TUTAJ) Zamek Eltz -》Burg Eltz, Wierschem, Niemcy

Link (HERE) Eltz Castle -》 Burg Eltz, Wierschem, Germany


  • Czy można go zwiedzić? • Can you visit it?

Tak, można wejść do środka, króżganki są darmowe. Jednak wejście do skarbca, komnat, podziemi z przewodnikiem co 30 -40 minut płatne 9€ od osoby.

Yes, you can go inside, the rings are free. However, the entrance to the treasury, chambers, underground with a guide every 30 -40 minutes pay € 9 per person.


  • Parking?

Jest dostępny w godzinach otwarcia obiektu tj. codziennie od 9:30 do 17:30 i jest płatny 2€ gotówką.

It is available during the opening hours of the property, i.e. daily from 9:30 to 17:30, and is payable with € 2 cash.


  • Transport z parkingu do zamku? • Transport from the parking lot to the castle?

Jest, kursuje co chwilę bus i za kolejne 2€ od osoby, podwozi 800 m pod zamek trwa to około 10 minut. Jednak warto się przejść bo widoki są tego warte. Trwa to około 15 minut i trzeba przejść 1,3 km

There is, every now and then a bus runs and for another 2 € per person, a 800m chassis to the castle takes about 10 minutes. However, it is worth going because the views are worth it. It takes about 15 minutes and you have to walk 1.3 km


  • Restauracja i toalety? • Restaurant and toilets?

Są, jednak my z nich nie korzystaliśmy. 🤷🏼‍♀️

They are, but we did not use them.🤷🏼‍♀️


Bardzo polecam to miejsce na spokojny „niedzielny spacer”.

I highly recommend this place for a quiet „Sunday walk”.

Widoki są naprawdę malownicze! Polecam wczesną jesień do zwiedzania tego miejsca. Ponieważ drzewa i cała roślinność tworzą piękny wielobarwny krajobraz! Uwielbiam!

The views are really picturesque! I recommend early autumn to explore this place. Because trees and all vegetation create a beautiful multicolored landscape! I love!

Mira♡


4 uwagi do wpisu “Eltz Castle DE

  1. Przepiękne miejsce.Faktycznie -odpoczywa się patrząc na tę przepiękną okolicę i zamek!

Leave a comment / Zostaw komentarz