podróże travel

Bunkerroute, Ouddorp, Netherlands „de Punt”

Szlak bunkrów przy holenderskim mieście Ouddorp. Aktualnie teren zagospodarowany oraz udostępniony dla zwiedzających. Droga sieci bunkrów ukrytych w wydmach.

The bunker trail at the Dutch city of Ouddorp. Currently, the area is developed and made available to visitors. The path of the network of bunkers hidden in the dunes.

Error retrieving media

Krótka historia tego miejsca: Brief history of this place:

„Od kompleksu bunkrów do trasy bunkra …

„From the bunker complex to the bunker route …

Mur Atlantycki był linią obrony o długości 2685 kilometrów, którą Niemcy zbudowali wzdłuż wybrzeża Europy podczas II wojny światowej, aby zapobiec inwazji aliantów z morza. Linia obrony biegła od Norwegii do granicy z Hiszpanią. Ten mur atlantycki nie składał się z ciągłej ściany obronnej, jak sugeruje nazwa, ale raczej z serii przybrzeżnych baterii, barier i bunkrów wsparcia.

The Atlantic Wall was a 2,685 kilometer long defense line that the Germans built along the coast of Europe during World War II to prevent an Allied invasion from the sea. The defense line ran from Norway to the border with Spain. This Atlantic Wall was not made up of a continuous defensive wall as the name suggests, but rather a series of offshore batteries, barriers and support bunkers.

Chociaż Goeree-Overflakkee miała strategiczne znaczenie drugorzędne (nie było dużych gałęzi przemysłu, portów ani kolei), głowa wyspy odegrała rolę w niemieckiej linii obronnej, biorąc pod uwagę jej położenie na wybrzeżu. Od wschodniej strony (Stellendam) do zachodniej strony (Punt), Goeree została więc przedłużona wzdłuż wybrzeża z fortyfikacjami i pozycjami o różnej funkcji i wielkości. Na Puncie zbudowano punkt wsparcia ciężkiej piechoty. Lokalizacja ta miała duże znaczenie strategiczne, ponieważ stamtąd działa osłaniały wejście do Grevelingen między Goeree i Schouwen. Po wojnie, podczas burzy w 1948 roku, wiele bunkrów kompleksu zostało zasypanych piaskiem i wydawało się, że popadły w zapomnienie. Pięć największych bunkrów nadal było widocznych, ale wkrótce zostały zarośnięte przez zarośla wydmowe. W 2011 roku fundacja WO2GO została poproszona o udział w projekcie, który ma na celu ponowne uwidocznienie bunkrów, ale przede wszystkim ich „przeżycie”. We współpracy z Groenservice Zuid-Holland i Staatsbosbeheer, duża grupa wolontariuszy przez ponad rok pracowała w pocie czoła, aby przywrócić betonowe kolosy. Za pomocą łopaty i wiader bunkry opróżniano stopniowo, a zatopione fortyfikacje odnajdywano ponownie za pomocą pręta. Na terenie kompleksu wytyczono ścieżki, a cała trasa jest wyposażona w tablice informacyjne i oznakowanie, dzięki czemu jest całkowicie samowystarczalna. Trasę Bunkrową można zwiedzać przez cały rok. Każdego roku organizowany jest specjalny dzień z okazji Dnia Pomnika, podczas którego przez cały dzień odbywają się wycieczki z przewodnikiem i inne atrakcje. Raz w roku organizowany jest również specjalny dzień dla osób niepełnosprawnych. Goście ci są następnie przewożeni do bunkrów pojazdami terenowymi.

Although Goeree-Overflakkee was of secondary strategic importance (there were no major industries, ports, or railroads), the head of the island played a role in the German defensive line given its coastal location. From the east side (Stellendam) to the west side (Punt), Goeree was thus extended along the coast with fortifications and positions of varying function and size. A heavy infantry support point has been built in Punta. This location was of great strategic importance, as from there the guns shielded the entrance to Grevelingen between Goeree and Schouwen. After the war, during a storm in 1948, many bunkers of the complex were buried with sand and seemed to have fallen into oblivion. The five largest bunkers were still visible, but were soon overgrown by dune scrub. In 2011, the WO2GO foundation was asked to participate in a project that aims to re-visualize the bunkers, but above all to „survive” them. In collaboration with Groenservice Zuid-Holland and Staatsbosbeheer, a large group of volunteers worked hard for over a year to restore the concrete giants. Using a shovel and buckets, the bunkers were emptied gradually, and the sunken fortifications were found again with a rod. There are paths within the complex, and the entire route is equipped with information boards and signage, making it completely self-sufficient. The Bunker Route can be visited all year round. Each year there is a special day on the Monument Day with guided tours and activities throughout the day. There is also a special day for people with disabilities once a year. These visitors are then transported to the bunkers by off-road vehicles.

Oczywiście na życzenie można zarezerwować wycieczkę dla grup liczących co najmniej dziesięć osób. Doświadczony przewodnik poprowadzi Cię wzdłuż fortyfikacji kompleksu, dając Ci nawet możliwość spojrzenia na jeden z bunkrów! Szczególne przeżycie, jeśli wyobrażasz sobie siebie 70 lat wstecz między murami o grubości 2,5 metra. Z każdym z osiemnastu prac betonowych i murarskich otrzymasz obszerne wyjaśnienie jego funkcji oraz ciekawe dodatkowe informacje o II wojnie światowej w Goeree-Overflakkee. Ze względu na hibernację nietoperzy w miesiącach od października do marca wycieczki z przewodnikiem odbywają się tylko od kwietnia do września.” Autorem tego tekstu, informacji są właściciele strony https://wo2go.nl.

Of course, on request, you can book a tour for groups of at least ten people. An experienced guide will take you along the fortifications of the complex, even giving you a glimpse of one of the bunkers! A special experience if you imagine yourself 70 years back between walls 2.5 meters thick. With each of the eighteen concrete and masonry jobs, you will receive a comprehensive explanation of its functions and interesting additional information about World War II at Goeree-Overflakkee. Due to the hibernation of bats, in the months from October to March, guided tours take place only from April to September. „The author of this text, information is provided by the owners of the website https://wo2go.nl.

Więcej informacji / more on: http://wo2go.nl/bunkerroute/ informacje podane powyżej wzięłam z tej strony, uważam że mają dużo większą wiedzę na ten temat niż ja. I took the information provided above from this site, I believe that they have much more knowledge on this subject than I do.

Mały parking jest nieopodal szlaku bunkrów. Musimy z niego dosłownie przejść przez drogę i już jesteśmy na szlaku. Jest oznakowany. Poznacie go także po dużej ilości piasku 🤣

A small parking lot is close to the bunker trail. We literally have to cross the road from it and we are already on the trail. It is marked. You will also know him by the large amount of sand 🤣MIRAINSTAGRAM @mira_peta https://www.instagram.com/mira_peta/8 thoughts on “Bunkerroute, Ouddorp, Netherlands „de Punt”

Leave a comment / Zostaw komentarz