podróże travel

De Schans, Ouddorp, Netherlands (uciec od cywilizacji, drone attraction)

Znaleźliśmy kolejne miejsce, które wygląda świetnie z góry. Czasem wydaje mi się, że z perspektywy drona nieatrakcyjne miejsca zyskują nie tylko atrakcyjność ale także potencjał. Zobacz jaki potencjał tego miejsca odkryłam podczas spaceru po nim.

We found another place that looks great from above. Sometimes it seems to me that from the perspective of a drone, unattractive places gain not only attractiveness but also potential. See what potential of the place I discovered while walking through it.

Error retrieving media

Miejsce w którym można uciec od cywilizacji. Miejsce które świetnie wygląda z drona. Patrząc na zdjęcia oraz filmy z drona od razu moja wyobraźnia zaczęła pracować. Od razu zaczęłam w głowie wymyślać sobie jak to miejsce kiedyś wyglądało. Jak wyglądało tu życie. Jaka jest prawdziwa historia tego miejsca?

A place where you can get away from civilization. A place that looks great from a drone. Looking at the photos and videos from the drone, my imagination started working right away. Immediately I started to think in my head what this place used to look like. What was life like here? What’s the real story of this place?


Rijkswaterstaat zrekonstruował Schans z glebą, która została z prac podczas budowy drogi Rijksweg 57. Nadal można zobaczyć główny kształt z czterema bastionami, otoczony fosą. Szczególne jest to, że kanał wokół Schans zawiera słonawą wodę. Występuje tu rzadka krewetka jesiotra dzięki czystej i bogatej w tlen wodzie.

The Rijkswaterstaat reconstructed the Schans with soil that was left over from the construction works of the Rijksweg 57 road. You can still see the main shape with four bastions, surrounded by a moat. The special thing is that the channel around Schans contains brackish water. The rare sturgeon shrimp grows here thanks to its clean and oxygen-rich water.
W okolicy nie znaleźliśmy żadnego PARKINGu, dlatego zatrzymaliśmy się tuż przed bramą De Schans. Nie było zakazu i było to najbezpieczniejsze miejsce na postój. Weźcie to pod uwagę planując odwiedziny tutaj. Pamiętajcie także że holendrzy królują wśród ilości i jakości dróg rowerowych. Przemyślcie czy nie zostawić auto na „normalnym” parkingu, a do De Schans przyjechać przy okazji wycieczki rowerowej.

We didn’t find any PARKING in the area, so we stopped right outside the De Schans gate. There was no prohibition and it was the safest place to stop. Please take this into account when planning your visit here. Remember also that the Dutch rule the quantity and quality of bicycle routes. Think about leaving the car in the „normal” parking lot and coming to De Schans on the occasion of a bicycle trip.


Ciekawa jestem czy lubicie takie nieoczywiste miejsca, z daleka od cywilizacji. Wiem, że w ostatnich czasach większość z Was żyła odizolowana. Dlatego zastanawiam się czy teraz łakniecie kontaktu z innymi ludźmi czy jednak przyzwyczailiście się do ciszy, spokoju i większego obcowania z naturą? Napisz w komentarzu jak to jest u Ciebie.

I wonder if you like such non-obvious places, far from civilization. I know that most of you have lived in isolation in recent times. That is why I wonder if you crave contact with other people now or are you used to silence, peace and more contact with nature? Write in the comment how it is with you.MIRALeave a comment / Zostaw komentarz