podróże travel

Highline 179 ● suspension bridge ● czyli jeden z najdłuższych mostów wiszących ●● AUSTRIA ●● TIROL

Wracamy do kolejnych atrakcji w pobliżu najwyższego wodospadu Tyrolu, jeśli jeszcze nie czytałeś, zachęcam do nadrobienia zaległości 🤪 link TUTAJ

We are coming back to the next attractions near the highest waterfall in Tyrol, if you haven’t read yet, I encourage you to catch up 🤪 link HERE

Duży parking, miejsce wypadowe do trekkingu po pobliskich lasach i górkach, restauracje, toalety, plac zabaw dla małych i dużych dzieci (plac z małymi warowniami do odgrywania inscenizacji bitewnych) wszystko zaprojektowane w średniowiecznym stylu, jeśli chcecie Wy lub Wasze dzieci, odegrać jakąś scenę bitewną ale nie macie „sprzętu” nic straconego-sklepy ze średniowiecznymi pamiątkami także tu znajdziecie, pasującym idealnie do ruin królujących nad mostem i całym tym miejscem.

A large parking lot, a starting point for trekking in the nearby forests and hills, restaurants, toilets, a playground for small and large children (a square with small strongholds to play battle staging) all designed in a medieval style, if you or your children want to play a scene battle but you have nothing lost – you will find shops with medieval souvenirs here, perfectly matching the ruins that reign over the bridge and the whole place.

Co to za miejsce? Czytaj dalej. ● What is this place? Read on.


HIGHLINE 179


Highline 179 taką nazwę nosi niegdyś najdłuższy most wiszący na świecie. W 2014 roku został wpisany do księgi rekordów Guinessa, jako najdłuższy most wiszący w stylu tybetańskim. Aktualnie już wiele państw pokonało ten rekord… nie mniej ten most robi wrażenie i jest warty uwagi!

Highline 179 was once named for the longest suspension bridge in the world. In 2014, he was entered in the Guinness Book of Records as the longest suspension bridge in the Tibetan style. Currently, many countries have beaten this record … nevertheless this bridge is impressive and is worth attention!


My natrafiiśmy na ten most trochę przypadkiem 🙈 ponieważ widać go jadąc drogą krajową B179. Most wisi nad drogą i naprawdę ciężko go przeoczyć! Ja od razu znalazłam adres w internecie i zapisałam, aby móc wrócić tutaj, wracając z naszej wycieczki z Sölden (wpisy o tym miejscu: link TUTAJ link TUTAJ link TUTAJ link TUTAJ).

We came across this bridge a bit by accident 🙈 because you can see it going along the B179 state road. The bridge hangs over the road and it’s really hard to miss it! I immediately found the address on the internet and saved it so that I could come back here, returning from our trip to Sölden (entries about this place: link HERE link HERE link HERE link HERE).

1. Sölden, Austria

2. Stuibenfall, Umhausen, Austria (wodospad/waterfall) link do postu

3. Highline 179, Reutte, Austria (most wiszący/ suspension bridge)


Teren w koło mostu jest dobrze zagospodarowany i oznaczony (wg mnie). Jest duży parking, płatny monetami.

Warto to podkreślić, ponieważ wiem, że jest wielu ludzi takich jak ja, którzy płacą kartą płatniczą wszędzie i za wszystko (tego nauczyła mnie holandia). W niemieckojęzycznych krajach, nadal ludzie płacą częściej gotówką, przez to płacenie kartą płatniczą, bądź kartą kredytową jest bardzo utrudnione bądź nawet niemożliwe! I jest to dla mnie bardzo irytujące. Za każdym razem. 🙈

The area near the bridge is well developed and marked (in my opinion). There is a large parking lot, payable with coins.

It is worth emphasizing, because I know that there are many people like me who pay by credit card everywhere and for everything (this is what the Netherlands taught me). In German-speaking countries, people still pay more often in cash, making payment by credit card or credit card very difficult or even impossible! And it’s very annoying to me. Whenever.🙈


Trochę konkretów ● Some specifics:

Długość mostu wiszącego / Length of suspension bridge 406m

Wysokość / Height 114,6m

Szerokość całkowita platformy wiszacej / Total width of the hanging platform 1,2m

most wisi nad drogą krajową B179 i nad potokiem Katzenbichlbach / the bridge hangs over the national road B179 and the Katzenbichlbach stream

Położony jest w gminie Reutte, Austria. / It is located in the municipality of Reutte, Austria.

Most zamocowany jest na czterech linach o grubości 60mm obsadzony w skale przy pomocy ośmiu kotew, każda zatopiona w skale na 17m. Masa mostu wynosi 70 ton.

The bridge is mounted on four 60mm thick ropes planted in rock with eight anchors, each embedded in the rock at 17m. The weight of the bridge is 70 tons.

Z ciekawostek: elementy konstrukcji mostu zostały wykonane przez polskie prywatne przedsiębiorstwo.

Interesting facts: elements of the bridge structure were made by a Polish private company.


Czy znając te dane już czujecie się bezpieczniejsi? Czy te dane Wam imponują? Dla jeszcze większego bezpieczeństwa, po obu stronach mostu są metalowe obrotowe wejścia, które liczą ile osób jest aktualnie na moście. Na moście Highline179 może być 500 osób jednocześnie. Pewnie już się domyślacie, co łączy się z licznikiem i bramkami? … płatny wstęp 8€… tak wstęp na most jest płatny i to nie mało. Płatna jest także winda, która zawiezie nas na górę.

Do you already feel safer knowing this data? Do these data impress you? For even greater security, there are metal revolving entrances on both sides of the bridge that count how many people are currently on the bridge. There can be 500 people at a time on the Highline179 bridge. You probably already guessed what connects to the meter and goals? … paid admission 8€ … yes, admission to the bridge is paid and it is not enough. There is a paid elevator that will take us upstairs.

Jednak możemy obniżyć koszty wchodząc ścieżką o własnych siłach (około 10-15min) na wzgórze gdzie znajduje się bramka z wejściem na most.

However, we can reduce costs by entering the path on our own (about 10-15min) to the hill where there is a gate with the entrance to the bridge.

Jeśli boicie sie wejść na most można go ominąć i mieć piękne widoki z ruin zamku znajdujących się jeszcze wyżej niż most wiszący!

If you are afraid to climb the bridge, you can bypass it and have beautiful views from the castle ruins still higher than the suspension bridge!

Świetne miejsce bo widać wszystko do okoła! Widać most, widać drogę, rzekę na dole, widać alpy i pobliskie miasteczka, widać szybujące szybowce na niebie. Wieczorem, po zmroku most i ruiny zamku są oświetlone! Szkoda, że nie udało mi się zobaczyć tego widoku, napewno jest wart przyjechania tu po raz drugi! 🙈 odradzam tylko spacer do pobliskiego fortu, znajdującego się po drugiej stronie mostu wiszącego, ponieważ na spacer po lesie lepiej wybrać się jak jeszcze jest jasno.

Great place because you can see everything around! You can see the bridge, you can see the road, the river below, you can see the Alps and nearby towns, you can see gliding gliders in the sky. In the evening, after dark, the bridge and castle ruins are illuminated! It is a pity that I could not see this view, it is definitely worth coming here a second time! 🙈 I advise against walking to the nearby fort, located on the other side of the suspension bridge, because it is better to go for a walk in the woods as it is still bright.


Pomimo, że most jest długi, wisi wysoko i czuć jak wiatr i kroki ludzi poruszają całą konstrukcją, to nie czułam strachu ani przepływu adrenaliny 🤷🏼‍♀️ podobało mi się, ale mało emocji. Ja czuję przypływ adrenaliny, gdy jakaś sytuacja zależy tylko ode mnie i od moich umiejętności (np metalowy szlak, czyli wspinaczka via ferrata post TUTAJ)

Jednak dla rodzin z dziećmi to będzie fajne miejsce do odpoczynku. Przynajmniej tak mi się wydaje.

Although the bridge is long, hangs high and feel like the wind and the footsteps of people move the whole structure, I did not feel fear or adrenaline flow, I liked it, but little emotion. I feel a surge of adrenaline when a situation depends only on me and my skills (e.g. a metal trail, i.e. climbing via ferrata post HERE

However, for families with children it will be a nice place to rest. At least i think so.


Większość informacji wzięłam z wikipedii oraz oficjalnej strony Highline179 dostępnej przez Google link TUTAJ

I took most of the information from Wikipedia and the official Highline179 page available via Google link HERE●MIRA●5 thoughts on “Highline 179 ● suspension bridge ● czyli jeden z najdłuższych mostów wiszących ●● AUSTRIA ●● TIROL

Leave a comment / Zostaw komentarz