how to... LIFESTYLE podróże sposób na... travel

Jak podróżować tanio? ● How to travel cheap?

Najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: co oznacza „tanio”. I od razu Wam powiem, że dla każdego ta kwota będzie inna. Trzeba być świadomym własnych funduszy i mądrze je wykorzystywać. Planuj wydatki, jeśli Cię nie stać – nie jedź, zaoszczędź i wtedy zaplanuj wyjazd.

First you have to answer the question: what does „cheap” mean? And I will tell you right away that this amount will be different for everyone. You need to be aware of your own funds and use them wisely. Plan expenses, if you can’t afford it – don’t go, save and then plan your trip.


Co musisz wiedzieć/ zaplanować:

  • ile pieniędzy możesz przeznaczyć na podróż?
  • ile czasu możesz przeznaczyć na podróż?
  • jak chcesz zwiedzać?
  • z kim chcesz zwiedzać?
  • gdzie chcesz jeść

What you need to know / plan:

  • How much money can you spend on travel?
  • How much time can you spend on travel?
  • How do you want to explore?
  • Who do you want to explore with?
  • Where do you want to eat?

Planuj wszystkie przychody i wydatki, dzięki temu będziesz wiedzieć na jaki wyjazd Cię stać. Albo kiedy będzie Cię stać aby pojechać w ciekawe miejsce. Nie musisz od razu jechać na koniec świata.

Plan all revenues and expenses, thanks to which you will know what trip you can afford. Or when you can afford to go to an interesting place. You don’t have to go to the end of the world right away.


Warto mieć listę miejsc, które chcesz odwiedzić. Dzięki temu planowanie jest łatwiejsze.

Pod tym przyciskiem pod spodem, znajdziesz wiele miejsc wartych odwiedzenia. Dodam tylko, że wiekszość z moich postów zawiera w sobie przewodnik oraz praktyczne wskazówki.

It’s worth having a list of places you want to visit. This makes planning easier.

Under this button underneath, you’ll find many places worth visiting. I will only add that most of my posts contain a guide and practical tips.


Nie przekraczaj budżetu.

Łatwo przeglądając oferty (transport, hotel) przekroczyć swój budżet. Zastanów się czy napewno chcesz dopłacić za duży bagaż, gdy jedziesz tylko na weekend. Zastanów się czy warto płacić za siłownię lub basen w hotelu, planując całodniowe zwiedzanie. Wracając do hotelu tylko na toaletę i nocleg.

Wybierając transport samolotem bądź elastyczny na tyle na ile tylko możesz. Wybierz takie miejsce docelowe, które chcesz zwiedzić, ale w obie strony zmieść się w zaplanowanym budżecie.

W celu zaoszczędzenia pieniędzy, warto samemu wszystko rezerwować. Trzeba być tylko ostrożnym i sumiennie sprawdzić opcje połączeń/transportu w dane miejsce oraz hotele.

W celu zaoszczędzenia pieniędzy na noclegu, można pojechać ze znajomymi (jeśli to możliwe). Jeśli wynajmiecie apartament, cena za noc/ za osobę, wyjdzie taniej. Rezerwując hotel, gdzie każdy ma swój, osobny pokój- będzie to bez różnicy czy podróżujecie sami, czy ze znajomymi.

Don’t exceed your budget.

It’s easy to browse offers (transport, hotel) to exceed your budget. Think about whether you really want to pay extra for large luggage when you go only for the weekend. Consider paying for the gym or swimming pool at the hotel when planning a full-day tour. Returning to the hotel only for the toilet and overnight.

Choosing transport by plane, be as flexible as you can. Choose the destination you want to visit, but return to the planned budget both ways.

In order to save money, it’s worth booking everything yourself. You just have to be careful and carefully check the connection / transport options to the place and hotels.

In order to save money on accommodation, you can go with friends (if possible). If you rent an apartment, the price per night / per person will be cheaper. When booking a hotel where everyone has their own separate room, it won’t matter whether you travel alone or with friends.


Rezerwuj przez internet, na stronach które znasz i którym ufasz.

Podróżując „weekendowo” jak ja, jesteście w stanie sami znaleźć hotel i transport. W dalekie podróże, mimo wszystko polecam biuro podróży, które zadba o każdy punkt wycieczki. Wtedy często taka zorganizowana wycieczka wychodzi taniej.

Jednak podróżując po Europie jesteście w stanie sami zwiedzić miasto, jak wolicie zwiedzanie z przewodnikiem polecam miejscowych. W moim przypadku szukałabym Polaka mieszkającego w danym mieście i odpłatnie pozwiedzałabym z nim. Mieszkając w tym kraju, mieście na pewno zna „nieturystyczne” piękne miejsca. Jestem pewna, że bez względu na to, jakiej jesteś narodowości – znajdziesz w większości miejsc przewodnika swojej narodowości. Takie czasy 😉

Book online on websites you know and trust.

Traveling „weekend” like me, you are able to find the hotel and transport yourself. For long journeys, I recommend a travel agency, which will take care of every point of the trip. Then often such an organized trip comes out cheaper.

However, traveling around Europe, you are able to explore the city yourself, if you prefer guided tours, I recommend the locals. In my case, I would look for a Pole living in a given city and pay a visit with him for a fee. Living in this country, the city certainly knows „non-tourism” beautiful places. I am sure that no matter what nationality you are – you will find a guide for your nationality in most places. Such times 😉


Przykładowe posty pokazujące nasz plan działania.

Sample posts showing our action plan.


Zastanów się gdzie chcesz jeść.

Kolejny temat rzeka i zależny jest od kraju do którego się wybierasz. Jadąc do Szwajcarii i chcąc jeść tylko w restauracjach, można dość szybko przekroczyć zaplanowany budżet. Restauracje są tam drogie, a nie zawsze idzie to w parze z jakością. Lepiej w takiej sytuacji zarezerwować nocleg z gwarantowanym śniadaniem, na wyprawę po szlakach górskich nie jest Wam potrzebne dużo jedzenia. Bułka albo batony energetyczne (kupione w swoim kraju). Albo zamiast jechać kolejką linową, które są zazwyczaj drogie, przejdź się. Osiągniesz dwa cele jednocześnie. Przejdziesz się i zaoszczędzisz kasę np. na posiłek w schronisku/restauracji na szczycie, bądź innym miejscu docelowym.

Think about where you want to eat.

The next topic is river and depends on the country you are going to. Coming to Switzerland and wanting to eat only in restaurants, you can exceed your planned budget quite quickly. Restaurants are expensive there, and quality does not always go hand in hand. It is better in this situation to book accommodation with a guaranteed breakfast, you do not need a lot of food for a trip on the mountain trails. Roll or energy bars (bought in your country). Or instead of taking the cable car, which is usually expensive, walk around. You will achieve two goals simultaneously. You will go and save money, e.g. for a meal in a shelter / restaurant at the top, or other destination.

Ja bardzo lubię taka formę wędrówek i ziedzania. Wtedy posiłek smakuje jeszcze lepiej. A satysfakcja z poniesionego wysiłku by dotrzeć w dane miejsce, bezcenne.

I like this form of hiking and walking very much. Then the meal tastes even better. And the satisfaction with the effort made to get to the place, priceless.

W miastach jest więcej pokus. Na kupienie, czy zjedzenie czegoś ekstra.

There are more temptations in cities. To buy or eat something extra.

Rzym, Rome
Paryż, Paris

Wiem, że nie wyczerpałam tematu do końca. To tylko namiastka tego tematu. Sposobów na zaoszczędzenie funduszy jest wiele. Ja pokazałam Wam i krótko opisałam GŁÓWNE punkty do zmniejszenia kosztów podróży.

I know I haven’t exhausted the topic. This is just a substitute for this topic. There are many ways to save money. I showed you and briefly described the MAIN points to reduce costs.

W następnych postach będę przedstawiać Wam konkretniej poszczególne zagadnienia, po to by zgłębić bardziej ten temat.

In the next posts I will present you more specific issues in order to explore this topic more thoroughly.


Jeśli jednak uważasz, że nie wiesz od czego w ogóle zacząć planować podróże lub oszczędzanie, napisz do mnie, pomogę Ci (odpłatnie).

However, if you think that you do not know where to start planning travel or saving at all, write to me, I will help you (for a fee).


MIRA


Leave a comment / Zostaw komentarz