Jak polubić „szybkie wycieczki”? • How to like „quick trips”?

Wiele razy słyszałam, że szybkie wyjazdy są BEZ SENSU, że szkoda na nie czasu…

I have heard many times that fast trips are WITHOUT MEANING, that it is a waste of time …

Naturalnie nie zgadzam się z tym 🤷🏼‍♀️

Naturally, I do not agree with this 🤷🏼‍♀️


Wiele zależy od punktu spojrzenia. Załóżmy, że każdy z nas ma jakąś kwotę rocznie przeznaczoną tylko na wakacje. Można za te pieniądze pojechać raz, konkretnie na dłużej lub podzielić tą kwotę na kilka części i pojechać kilka razy na krótkie wakacje. Ja wybieram opcję nr 2.

A lot depends on the point of view. Let’s assume that each of us has some amount of money only for holidays every year. You can go for the money once, specifically for longer or divide this amount into several parts and go several times for a short vacation. I choose option No. 2.


Moim zdaniem: jeśli potrafisz cieszyć się z małych rzeczy i doceniać drobne pozytywne gesty to będziesz potrafić cieszyć się także z każdej wycieczki. Nawet takiej najkrótszej.

In my opinion: if you can enjoy small things and appreciate small positive gestures then you will be able to enjoy every trip. Even the shortest.

Trzeba cieszyć się życiem i korzystać z niego jak tylko się da. Spełniać swoje marzenia i nie zamartwiać się drobnostkami. Wszystko zawsze da się poukładać. Czasem od razu, czasem potrzeba czasu ale zawsze się da. Od nas samych zależy na czym skupimy swoją uwagę, na pozytywach czy negatywach. Polecam pozytywy.

You have to enjoy and enjoy life as much as possible. Fulfill your dreams and don’t worry about small things. Everything can always be sorted out. Sometimes right away, sometimes it takes time but it always can be done. It is up to us to focus our attention on the positives or negatives. I recommend positives.


Możliwość pojechania na krótką wycieczkę jest wielkim atutem. Dlaczego?

The possibility of going on a short trip is a great advantage. Why?

???

Bo mamy czas, bo mamy możliwość, bo mamy chęci – to wszystko czego potrzebujemy tak naprawdę.

Because we have time, because we have the opportunity, because we have the will – that’s all we really need.


CZAS ▪︎ TIME

Jeśli mamy „czas” w tych czasach, znaczy że jesteśmy dobrze zorganizowani. Kiedyś tego nie rozumiałam. Jak można znaleźć czas na cokolwiek mając tyle obowiązków?! ORGANIZACJA. Dorosłam do tego żeby to zrozumieć. I uważam, że im więcej mamy obowiązków – tym bardziej musimy być zorganizowani. I to jest klucz do sukcesu. Każdy ma obowiązki… praca, dom, szkoła, sprzątanie, gotowanie, zwierzęta, jakieś dokumenty do ogarnięcia do tego parę artykułów przykuło waszą uwagę i fajnie byłoby je przeczytać albo jakiś film na Netflixie…. powtórzę to: ORGANIZACJA, poukładajcie czas tak żeby zdążyć ze wszystkim. Doba jest dla Ciebie za krótka? Sprawdź terminy i wybierz priorytety.

If we have „time” in these times, it means we’re well organized. I didn’t understand it once. How can you find time for anything with so many responsibilities ?! ORGANIZATION. I grew up to understand it. And I think that the more responsibilities we have – the more we need to be organized. And this is the key to success. Everyone has responsibilities … work, home, school, cleaning, cooking, animals, some documents to comprehend a few articles caught your attention and it would be nice to read them or some movie on Netflix …. I will say it again: ORGANIZATION, organize your time so that you can make it on time. Is the day too short for you? Check dates and select priorities.

Nie masz czasu w sobotę na wycieczkę czy spacer? Wciśnij sobotnie obowiązki w plan całego tygodnia. A na weekend odpocznij. Albo jedź na wycieczkę. Nawet z jedną nocą w hotelu. Bo dlaczego by nie? Odpoczniesz, zrelaksujesz się i coś zwiedzisz przy okazji.

You don’t have time for a trip or a walk on Saturday? Push the Saturday duties plan of the whole week. And rest on the weekend. Or go on a trip. Even with one night at the hotel. Why not? You will rest, relax and visit something by the way.


My ludzie, mamy tendencję do tego żeby martwić się na wyrost. Sama często też zauważam to u siebie. Wszystko analizuję i uwielbiam mieć wszystko zaplanowane i pod kontrolą 🙈. Jednak dzielę te umiejętność z moim Darkiem, który jeszcze lepiej umie analizować. Dzięki temu czasem możemy podzielić się zadaniami i szybciej jesteśmy gotowi do wyjazdu/wycieczki. Czemu o tym mówię? Ponieważ bardzo ważne jest zaufanie i wzajemne wspieranie się, na każdej płaszczyźnie związku.

We humans have a tendency to worry about exaggeration. I also often notice it at home. I analyze everything and I love to have everything planned and under control 🙈. However, I share this skill with my Darek, who knows how to analyze even better. Thanks to this, sometimes we can share tasks and we are ready for departure / trip faster. Why am I talking about this? Because trust and mutual support are very important at every level of the relationship.


MOŻLIWOŚĆ • POSSIBILITY

Nie zawsze mamy możliwości finansowe aby wyjeżdżać albo latać w każdy weekend na wycieczki. To zrozumiałe. Jednak nie zawsze musi się to kojarzyć bądź łączyć z kosztami.

We don’t always have the financial possibilities to leave or fly every weekend for trips. It is clear. However, this does not always have to be associated with or associated with costs.

Czy piknik w jakimś miejscu (nawet na łące za miastem) jest kosztowny? Nie jest. Kupienie czy nawet przygotowanie jakiegoś posiłku czy przekąsek z tego co macie w lodówce, też nie powinno robić problemu. Jedyny koszt to czas i chęci.

Is a picnic somewhere (even in a meadow outside the city) expensive? Is not. Buying or even preparing a meal or snacks from what you have in the fridge should not be a problem either. The only cost is time and willingness.

Rower, kocyk i w drogę. Cieszcie się chwilą spokoju. Takie chwile także sa bezcenne, mimo że blisko domu.

Bicycle, blanket and on the way. Enjoy a moment of peace. Such moments are also priceless, despite being close to home.

Nie trzeba jechać na koniec świata, tylko żeby odpocząć. Pamiętaj o tym.

You don’t have to go to the end of the world, just to relax. Remember that.

Jeśli jednak masz możliwości żeby jeździć bardzo często, to jesteś wielkim szczęściarzem! I doceniaj każdą taką chwilę, chociażby dlatego że nie każdy może sobie na to pozwolić… Planuj, zwiedzaj, rób zdjęcia i ciesz się życiem.

However, if you have the opportunity to ride very often, then you are very lucky! And appreciate every moment, even if not everyone can afford it … Plan, explore, take pictures and enjoy life.


CHĘCI • WILLINGNESS

Ostatnią ważną sprawą jaką musisz posiadać (chyba najważniejszą) są chęci. Jeśli Ci się nie chce, to nawet darmowy hotel by Cię nie zadowolił…

The last important thing you must have (probably the most important) are the willingness. If you don’t want to, then even a free hotel would not satisfy you …

Pamiętaj że czas który masz jest Twoim jedynym czasem. Nigdy nie wróci. Nie nadrobisz zaległości życia. Musisz poprostu żyć i czerpać z życia to co chcesz. Żyjemy w takim świecie, że wszystko jest możliwe, że każdy ma szansę na sukces. Bez względu na to jaką drogę wybierzesz, to jest Twoja droga. Nie stój w miejscu, rozwijaj się w ramach możliwości inwestuj w siebie. Wykorzystuj to co już umiesz, znasz, lubisz. Wykorzystaj swój potencjał. Żyj tak żeby jak najrzadziej mówić: NIE CHCE MI SIĘ. Wiem, że to zdanie nawet ja wypowiadam za często, jednak tak jest jak robimy coś czego nie lubimy, np.: nie lubimy swojej pracy… zdarza się. Ja swojej pracy też nie lubię, jednak dzięki niej stać mnie na moje wszystkie wyjazdy i inne zachcianki. Więc pomimo, że nie lubię – to szanuję, że ją mam.

Remember that the time you have is your only time. Will never come back. You can’t catch up with life. You just have to live and get what you want from life. We live in such a world that everything is possible, that everyone has a chance to succeed. No matter which path you choose, this is your path. Do not stand still, develop as much as possible invest in yourself. Use what you already know, like, like. Use your potential. Live so that you say as little as possible: I DON’T WANT ME. I know that I even say this sentence too often, but this is how we do something we don’t like, e.g. we don’t like our work … it happens. I don’t like my work, but thanks to it I can afford all my trips and other things. So even though I don’t like it, I respect that I have it.

Krotkie wycieczki są jak krótkie oderwanie się od rzeczywistości. Na chwilę można zapomnieć i podjechać „gdzieś”. Najśmieszniejsze jest to, że większość z nas nie zna swoich okolic, już nie mówiąc o kraju w którym mieszka. A szkoda. Na ogół mają tak samo dużo do zaoferowania, jak zagraniczne wycieczki typu „citytrip” czyli wycieczka do innego miasta zagranicznego.

Short trips are like a short break from reality. For a moment you can forget and drive „somewhere”. The funniest thing is that most of us don’t know our surroundings, let alone the country where they live. It’s a pity. In general, they have as much to offer as foreign trips like „citytrip” or trip to another foreign city.


Planowanie takiej krótkiej wycieczki (weekendowej) także jest dużo przyjemniejsze. Nie trzeba obmyślać wielkiego planu działania. Nie trzeba niczego kupować. Uwierz, wszystko czego potrzebujesz (z ciuchów) masz u siebie w szafie.

Planning such a short (weekend) trip is also much nicer. There is no need to devise a great action plan. You don’t have to buy anything. Believe, you have everything you need (from clothes) in your closet.

Chcesz zostać w swoim mieście ale nie chcesz się nudzić? Zaobserwuj swój region na instagramie albo na ich oficjalnej stronie www zapisz się do subskrybcji/newslettera i po sprawie. Sami Cię powiadomią co będzie się działo. Korzystaj w końcu robią to także dla Ciebie.

Do you want to stay in your city but don’t want to be bored? Observe your region on instagram or on their official website sign up for subscription / newsletter and after the case. They will let you know what will happen. Enjoy in the end they do it also for you.


Jak już wiesz to wszystko, to jakie masz plany na nadchodzący weekend?

As you know all this, what are your plans for the upcoming weekend?MIRA15 uwag do wpisu “Jak polubić „szybkie wycieczki”? • How to like „quick trips”?

          1. Hahah no ok to przykro mi bardzo musisz czekać na posty na blogu 🤪🤷🏼‍♀️ przynajmniej wiesz że są w każdą środę 😃😁

Leave a comment / Zostaw komentarz