Jak ułatwić sobie życie?■How to make your life easier?

No właśnie, jak ułatwić sobie życie? Dlaczego jedni mają czas na wszystko, a inni wręcz przeciwnie?

Dlaczego niektórzy ludzie potrafią pogodzić wszystkie obowiązki i mieć weekend „wolny”? A inni są wykończeni po weekendzie, bardziej niż po tygodniu pracy?

Często prawda jest taka, że im więcej obowiązków, tym bardziej potrafimy się zmobilizować i zorganizować.

W tym wpisie wielkich odkryć nie będzie, jednak mam nadzieję, że każdy zastanowi się co zrobić by żyło mu się łatwiej. 😉

W sumie to nie takie trudne. Trzeba tylko chcieć. Wierzę w to, że każdy potrafi dać sobie z tym radę. Nawet mając dzieci.

Jak możemy sobie pomóc?

Well, how to make your life easier? Why do some have time for everything and others just the opposite?

Why are some people able to reconcile all responsibilities and have a „free” weekend? And others are exhausted after the weekend, more than after a week of work?

Often the truth is that the more responsibilities, the more we are able to mobilize and organize.
There will be no great discoveries in this post, but I hope everyone will think about what to do to make life easier. 😉

All in all it’s not that difficult. You just have to want. I believe that everybody can handle it. Even with children.

How can we help each other?


KALENDARZ – CALENDAR

•••
wpisz sobie wszystkie czynności,
te które musisz zrobić. Tak, wpisz! Może wyda Wam się to błache i bez sensu… Jednak uważam, że jest to bardzo pomocne. Bo nie zawsze da się wszystko zapamiętać. I nie łudźmy się – jak nie zapiszemy i telefon nie przypomni to połowę zapomnimy, a drugą połowę „olejemy”.

A weekend powinien być od odpoczynku i naszych pasji! A nie od nadrabiania zaległości z całego tygodnia.

enter all activities
the ones you have to do. Yes, enter! It may seem wrong to you and it makes no sense … However, I think it is very helpful. Because you can’t always remember everything. And let’s not delude ourselves – if we don’t save and the phone doesn’t remind us, we will forget half and the other half will be „oiled”.

And the weekend should be from rest and our passions! And not from catching up all week.

▪︎▪︎▪︎

Co konkretnie wpisać do kalendarza? ▪︎ What exactly to enter in the calendar?

 • Spotkania-

te oficjalne i nie oficjalne i ile czasu na nie chcemy/możemy poświęcić. Wtedy będziesz wiedział ile czasu Ci zostaje na następne spotkania, obowiązki.

 • Meetings-

official and unofficial ones and how much time we want / can spend. Then you will know how much time is left for your next meetings and responsibilities.

 • Sprzątanie –

zaplanuj co i kiedy posprzątasz. Lub tak jak ja robię : 15 min dziennie na sprzątanie. Nastaw czasomierz/alarm w tel i posprzątaj ile zdążysz. Sam się zdziwisz ile da się zrobić w tak krótkim czasie.

 • Cleaning –

plan what and when you clean up. Or as I do: 15 minutes a day for cleaning. Set the timer / alarm on the phone and clean up how long you can. You will be surprised how much can be done in such a short time.

 • Jedzenie –

zaplanuj o której chcesz zjeść by jeść regularnie. Bądź zaplanuj obiady i zakupy. Bo nic tak nie marnuje czasu i prądu jak zastanawianie się przy otwartej lodówce „co by tu dzisiaj”… Niby wszystko jest, ale nic nie pasuje albo nie ma wszystkich produktów… Znasz to? Zaplanuj tak, aby wszystko wykorzystać.

 • Food –

plan what time you want to eat to eat regularly. Be plan lunches and shopping. Because nothing wastes time and electricity like thinking about the open fridge „what would be here today” … Like everything is, but nothing fits or there is not all products … Do you know it? Plan to use everything.

 • Zaplanuj czas wolny –

nie wierzę, że po zapisaniu obowiązkami całego tygodnia nie zostało Ci nawet 30 minut dla siebie… Wykorzystaj ten czas mądrze! Odpręż się. Kąpiel? Książka? Zabawa? Tv?

 • Schedule your free time –

I do not believe that after saving the duties of the whole week you do not have even 30 minutes to yourself … Use this time wisely! Relax. Bath? Book? Fun? Tv?

Lub tak jak chcesz 😉 W końcu to Twój czas.

Or the way you want;) After all, it’s your time.

Ja swój zaoszczędzony czas poświęcam na pisanie nowych wpisów na blog, rozwijanie Instagrama oraz na planowanie nowych podróży. Wyszukiwanie nowych miejsc.

I spend my saved time writing new blog entries, developing Instagram and planning new trips. Search for new places.

Zastanawiacie się co jeszcze może nam pomóc w organizacji czasu?

Are you wondering what else can help us organize time?


GADŻETY – GADGETS

Są sposoby aby ułatwić sobie życie. I jestem pewna, że każdy ma swoje ulubione sposoby, rzeczy, gadżety…

Oprócz dobrej organizacji czasu. Mam parę sprzętów domowych, które uwielbiam!

There are ways to make your life easier. And I’m sure everyone has their favorite ways, things, gadgets …

In addition to good time organization. I have a few home appliances that I love!

▪︎▪︎▪︎

jest bardziej wszechstronne urządzenie? Jest telefonem, kalendarzem, notatnikiem, kalkulatorem, alarmem, zegarkiem, przeglądarką internetową, aparatem fotograficznym, bankiem, coraz częściej służy nam do pracy. Można wymieniać i wymieniać 😉

is the device more versatile? It is a telephone, calendar, notebook, calculator, alarm, watch, web browser, camera, bank, it is increasingly used for work. You can exchange and exchange;)

 • Laptop –

jak czegoś się nie da w telefonie zrobić to pomocny jest laptop. Ja jednak używam go jak nie mam czasu na zakupy… Nie zawsze mam czas chodzić od sklepu do sklepu i mierzyć ciuchy. To dla mnie przyjemne, ale zajmuje dużo czasu. Dużo łatwiej jest wejść na Zalando, czy jakikolwiek inny sklep internetowy i zamówić parę ciuchów, wybrać co pasuje, resztę odesłać. Nic prostszego. Niestety. 😉

 • Laptop –

if you can’t do something on your phone, a laptop is helpful. However, I use it when I don’t have time to shop … I don’t always have time to walk from store to store and measure clothes. It is pleasant for me, but it takes a long time. It is much easier to go to Zalando or any other online store and order a pair of clothes, choose what suits you, send the rest away. Nothing easier. Unfortunately. 😉

 • Smart-zegarki –

Są fajne, efektowne i pomagają się zmobilizować. Wybór jest duży, każdy może wybrać coś dla siebie. I moja ulubiona funkcja, gdy się zasiedzę…to RUSZ SIĘ co 2 godziny mnie pogania … Eh haha

 • Smart watches –

They are cool, effective and help to mobilize. The choice is large, everyone can choose something for themselves. And my favorite function, when I sit down … it MOVE every 2 hours rushing me … Eh haha

W pracach domowych świetnie sprawdzają się urządzenia wielofunkcyjne takie jak:

In household chores they are great Multifunction devices such as:

 • Odkurzacz bezprzewodowy-

TUTAJ O DYSON ABSOLUTE V8
Ja jestem bardzo od paru lat z niego zadowolona! Był to drogi zakup jednak warty swojej ceny. Uważam, że odkurzacze bezprzewodowe są świetną opcją dla zabieganych osób.

 • Wireless vacuum cleaner

ABOUT DYSON ABSOLUTE V8
I have been very pleased with him for several years! It was an expensive purchase but worth the price. I think that wireless vacuum cleaners are a great option for busy people.

 • Zmywarka-

Moja to AEG zabudowana, już niedostępna w sprzedaży.
Cóż mogę powiedzieć? Kocham miłością prawdziwą moją zmywarkę. 😉

Kostki do zmywarki, kupuję wielofunkcyjne bo samo mycie to za mało haha niech nabłyszcza szkło, i dba o filtr 😉

 • Dishwasher-

Mine is a built-in AEG, no longer available for sale.
What can i say I love my dishwasher with real love. 😉
Dishwasher cubes, I buy multifunctional because washing is not enough haha let the glass shine, and take care of the filter;)

 • Airfryier Philips –

MODEL I OPIS DZIAŁANIA TUTAJ
Od dawna był na naszej liście rzeczy do kupienia. Podchodziliśmy jak kot do jeża 😉 bo nie byliśmy pewni czy aby napewno potrzebujemy… ale teraz każdy obiad jest przygotowany o połowę szybciej (okolo 20minut) i jest zdrowszy! A zdrowie przecież najważniejsze 😉 każdy jest w stanie przygotować w tym posiłek, a dla opornych jest aplikacja którą uczy co i jak.

 • Philips Airfryier –

MODEL AND DESCRIPTION OF OPERATION HERE
It has long been on our list of things to buy. We approached the hedgehog like a cat;) because we were not sure if we really need … but now every dinner is prepared half as fast (about 20 minutes) and is healthier! And health is the most important thing;) everyone is able to prepare a meal in it, and for the resistant there is an application that teaches what and how.

Na sam koniec zostawiłam coś, co większość z nas omija szerokim łukiem, nadal! Mimo, że jest to teraz tak popularne i na topie. O czym mówię?

At the end I left something that most of us avoid wide, still! Although it is now so popular and hot. What am i talking about?


SPORT –

Ile razy rezygnowałeś, z jakiejkolwiek aktywności fizycznej z braku czasu? Albo jak ja, chowałeś się za obowiązkami aby nie ćwiczyć? …. 😉 nadal szkoda mi czasu aby iść na siłownię … bo to zajmuje dużo czasu, przygotowań…bla bla bla… oczywiście się da, trzeba to tylko jakoś wpleść w grafik.

How many times have you given up any physical activity for lack of time? Or like me, did you hide behind your responsibilities not to exercise? ….;) I still don’t want time to go to the gym … because it takes a lot of time, preparation … blah blah blah … of course it is possible, you just have to somehow put it in the graphic.

Ja uznałam, że w domu szybciej mi się uda. 😉

I decided that I would be able to do it faster at home. 😉

 • Bieganie-

Nie lubię. Jednak bardzo mnie odpręża i relaksuje mój umysł. Zawsze gdy muszę coś przemyśleć – idę biegać. U mnie na ogół to trwa od 30 minut do 1 godziny. Raz na tydzień maksymalnie. To mało, za mało jednak co mogę powiedzieć? Hmm może poprostu to przemilczę…

 • Running-

I do not like. However, it relaxes me and relaxes my mind. Whenever I have to think about something – I go running. For me, it usually lasts from 30 minutes to 1 hour. Once a week maximum. This is not enough, but not enough what can I say? Hmm, maybe I will just pass over it …

 • Wioślarz –

TUTAJ MÓJ MODEL
Moją niechęć do biegania rekompensuje wioślarz. Mam w domu, więc dużo chętniej z niego korzystam, ponieważ na nim ćwicząc, pracuje dużo grup mięśniowych. Uwielbiam kompleksowe rozwiązania! Później parę minut rozciągania i tyle. Zajmuje mi okolo 30 minut.

 • Rowing machine –

HERE MY MODEL
The rowing machine compensates for my unwillingness to run. I have it at home, so I use it more willingly, because I train a lot of muscle groups while exercising. I love comprehensive solutions! Then a few minutes of stretching and that’s it. It takes me about 30 minutes.

 • Workout HIIT

TEORIA (FILMIK NA YT)

PRAKTYKA (FILMIK NA YT)

Jeśli poprzednie sposoby to i tak za dużo, z pomocą przychodzą interwalowe treningi HIIT. To ćwiczenia trwające około kwadransu, plus rozciąganie. Ogólny zamysł treningu polega na naprzemiennym wykonywaniu ćwiczeń zasadniczych (np.: przysiady) i ćwiczeń sprawnościowych (np.: szybki bieg w miejscu). Taki trening ma na celu zwiększyć wydolność organizmu, zmniejszyć zawartość tkanki tłuszczowej. Na YouTube znajdziecie tego mnóstwo! Od znanych trenerów po amatorów. Niech każdy wybierze sam z kim chce ćwiczyć 😉

If the previous methods are too much, HIIT interval training comes in handy. These exercises last about a quarter of an hour, plus stretching. The general idea of training is to alternate performing basic exercises (e.g. squats) and fitness exercises (e.g. fast running in place). Such training is aimed at increasing the body’s efficiency, reducing body fat. You’ll find lots of it on YouTube! From famous trainers to amateurs. Let everyone choose who they want to practice with;)

Aktualnie mam dużą motywacje do nadrobienia braków kondycyjnych… Po krótkich wakacjach w Alpach, uznaliśmy z moim Darkiem, że obowiązkowo wracamy z „kondycją i sprzętem” w lecie. 😉 Do lata pewnie nie wytrzymamy i zorganizujemy wycieczkę w Alpy zaraz jak śniegi zaczną się topić. Wpis o tym jak się przygotować- będzie.

Currently, I have a lot of motivation to make up for the lack of fitness … After a short vacation in the Alps, we decided with my Darek that we must return with „fitness and equipment” in the summer. 😉 Until the summer, we probably won’t stand it and we will organize a trip to the Alps as soon as the snow starts to melt. An entry about how to prepare – will.


Jeśli macie jakieś pomysły jak usprawnić swoją organizację to piszcie w komentarzach, z chęcią poczytam!

If you have any ideas on how to improve your organization, write in the comments, I will read with pleasure!


Mira ♡


Leave a comment / Zostaw komentarz