podróże travel

Kaunertal, Austria (first impressions)

Będę nudna jak powiem, że : „znaleźliśmy kolejne miejsce w górach, które daje tak dużo możliwości, że aż głowa boli!” 🙈 ale tak właśnie jest. Kaunertal to piękny alpejski region, a jego największą atrakcją jest lodowiec. Jednak nie jest to byle jaki lodowiec, tylko wielki, piękny Lodowiec Kaunertal (Kaunertal Glacier).
Teren na którym się znajduje zapiera dech w piersiach.

I will be boring when I say that „we have found another place in the mountains that offers so many possibilities that it makes my head ache!” 🙈 but that’s what it is. The Kaunertal is a beautiful alpine region and its biggest attraction is the glacier. However, it is not just any glacier, but the great and beautiful Kaunertal Glacier.
The area in which it is located is breathtaking.Wjeżdżając na teren prowadzący do lodowca najpierw mijamy bramki i niestety trzeba płacić (25€ za dzień albo 45€ za 14 dni) drogo, ale warto.
Następnie zaczynają się kręte drogi prowadzące pod górkę, przy każdym większym zakręcie znajdują się tabliczki informujące o atrakcjach (40 tabliczek na 40sto lecie przełęczy Gletscher Strasse) oraz symbolizują odliczanie do głównej atrakcji jaką jest lodowiec znajdujący się powyżej 2700m. Na tą wysokość wjeżdżacie autem, albo autobusem (jeśli
jeśli wybierzcie taki środek transportu) albo rewerem 🙈 albo motorem. Bez względu na to jaki środek transportu wybierzecie, każdy zapewni Wam odpowiednią dawkę emocji 😄 jadąc krętą przełęczą alpejską co chwilę coś Was rozprasza: wodospady co zakręt, widoki gór, krowy, tama (piękny, długi zbiornik wody z dużą zawartością wapnia), następnie znowu trochę widoków i co chwilę mały parking (oznacza to, że w pobliżu jest ścieżka prowadząca do jakiejś atrakcji najczęściej do wodospadu).

When entering the area leading to the glacier, first you pass the gates and unfortunately you have to pay (25 € for a day or 45 € for 14 days), but it’s worth it.
Then, the winding roads leading up the hill start, at each major turn there are signs informing about attractions (40 signs for the 40th anniversary of the Gletscher Strasse pass) and symbolizing the countdown to the main attraction, which is the glacier above 2700m. You enter this height by car or bus (if you choose such a means of transport) either by boat or motorbike. Regardless of which means of transport you choose, everyone will provide you with the right dose of emotions 😄 driving the winding alpine pass you are constantly distracted by something: waterfalls every turn, mountain views, cows, a dam (a beautiful, long water reservoir with a high calcium content), then again some views and a small parking lot every now and then (this means that there is a path nearby that leads to some attraction, most often to a waterfall).


Im jesteście wyżej, tym bardziej krajobraz się zmienia: z lasów i wodospadów na krajobraz polodowcowy. Mniej drzew, momentalnie robi się chłodniej, widać gładkie skały obrośnięte gdzieniegdzie roślinnością, widać coraz więcej szlaków trekkingowych, jeziorka (każde zachwyca pieknem i dostępnością a zarazem widać wyższość natury). Nie mogliśmy się oprzeć pokusie i zamoczyliśmy stopy w jeziorze, naturalnie woda była lodowata! Każdy był szczęśliwy a najbardziej nasz pies! 🤣 Przespał jazdę krętą przełęczą alpejską… Wykąpał się w każdym wodospadzie, strumyku i jeziorze jakie mijaliśmy… 🥰 zjadł kawałek śniegu, za każdym razem jak tylko śnieg zobaczył.

The higher you are, the more the landscape changes: from forests and waterfalls to a post-glacial landscape. Fewer trees, it gets colder immediately, you can see smooth rocks overgrown with vegetation here and there, you can see more and more trekking trails, lakes (each delights with its beauty and accessibility, and at the same time you can see the superiority of nature). We couldn’t resist the temptation and soaked our feet in the lake, naturally the water was freezing cold! Everyone was happy, especially our dog! 🤣 He slept through the winding alpine pass … He bathed in every waterfall, stream and lake we passed … 🥰 ate a piece of snow, every time he saw snow.Po zatrzymaniu się przy dużej ilości mini parkingów, nie mogliśmy wyjść z zachwytu i potencjału wspinaczkowego tego miejsca! Wszystko na wyciągnięcie dłoni! A jak nagłe będziecie mieć ochotę zjeść coś ciepłego albo zimnego, nie musicie brać niczego ze sobą – na końcu trasy, jest wielki (darmowy) parking i duża restauracja. Jadłam ciepłego strudla austriackiego i piłam cappuccino. Polecam!

After stopping at a large number of mini parking lots, we couldn’t get over the admiration and climbing potential of this place! Everything at your fingertips! And when you suddenly want to eat something warm or cold, you don’t have to take anything with you – at the end of the route, there is a large (free) parking lot and a large restaurant. I was eating warm Austrian strudels and drinking cappuccinos. I would recommend!Jak zjecie i ochłoniecie z emocji po wjeździe tutaj… polecam wjechać windą na punkt widokowy łączący 3 granice (Austria, Szwajcaria, Włochy). Widoki cudowne, tylko trochę wąsko jak na taką liczbę turystów. Jednak nie dziwię się że każdy chce tu być – widok jest warty tych nie całych 20€ za osobę (pies wjechał za darmo).

When you eat and cool down with emotions after entering here … I recommend taking the elevator to the viewpoint connecting three borders (Austria, Switzerland, Italy). Wonderful views, only a bit narrow for the number of tourists. However, I am not surprised that everyone wants to be here – the view is worth the less than 20 € per person (the dog entered for free).


Próbowałam zrobić dla Was filmik przez dziurkę od lornetki 🤣 prawie mi się udało. W każdym razie ruszając lornetką pokazują się nam szczyty, ich nazwy i wysokość.

I tried to make a video for you through the binocular hole 🤣 I almost made it. Anyway, moving the binoculars shows the peaks, their names and height.


W zimie w tym miejscu jest raj dla narciarzy i innych sportów zimowych. To musi być świetne przeżycie- zjeżdżać na nartach po lodowcu i podziwiać te wszystkie widoki!

In winter, this place is a paradise for skiers and other winter sports. It must be a great experience – skiing on a glacier and admiring all these views!
Po powrocie na poziom parkingu, kolejnym celem była grota lodowa, wyrzeźbiona we wnętrzu lodowca. My lubimy z Darkiem takie atrakcje, pies już chyba też. Polizał ścianę lodowca od środka 😀 nie bał się ciemnego, mokrego, topniejącego wnętrza lodowca. 💪 zuch chłopak! Ale ze śniegu cieszył się bardziej.

Upon returning to the level of the parking lot, the next destination was the ice grotto carved inside the glacier. Darek and I like such attractions, the dog probably too. He licked the glacier wall from the inside 😀 he was not afraid of the dark, wet, melting interior of the glacier. 💪 big boy! But he was more happy with the snow.


Oczy nam błyszczały widząc znaki ze szlakami trekkingowymi… Zjechaliśmy autem spowrotem w dół do jednego z jeziorek, które było tuż przy drodze. Pochodziliśmy tam troszkę, pies pobiegał, Darek w aplikacji europa3d już szukał tras widokowych 🥰 na następny dzień.

Our eyes sparkled seeing the signs with the trekking routes … We drove back down to one of the lakes that was right on the road. We came there a bit, the dog was running, Darek was already looking for scenic routes in the europa3d application 🥰 for the next day.


Kolejnego dnia wybraliśmy się nad jeziorka. Jedno z wyżej usytuowanych jeziorek w okolicy, ale dojście do nich zajmuje 20 minut pod górkę spokojnym krokiem. Tam zrobiliśmy sobie piknik! Kocyk, winogron, ciasteczka 🙈 i kawa. Idealnie. Poza i zachowanie naszego psa, mówi samo za siebie… i to usytuowanie: dwa jeziorka obok siebie, oba z pięknymi widokami na kolejne lodowce i kolejne szczyty alp austriackich.

The next day we went to the lakes. One of the lakes located higher up in the area, but reaching them takes 20 minutes up the hill with a leisurely step. We had a picnic there! A blanket, grapes, cookies 🙈 and coffee. Perfectly. The pose and behavior of our dog speaks for itself … and this location: two lakes next to each other, both with beautiful views of the next glaciers and the peaks of the Austrian Alps.Te kolory, to czyste powietrze, idealnie krystaliczna woda… jedyne czego mogłabym sobie życzyć to jakiś mały domek w tym miejscu 🥰🥰🥰 marzenia …. ale może kiedyś nadarzy się okazja i przeprowadzimy się w rejony alpejskie.

These colors are clean air, perfectly crystalline water … the only thing I could wish for is a small house in this place 🥰🥰🥰 dreams … but maybe someday there will be an opportunity and we will move to the alpine regions.
Powiem Wam, że ja się zachwycam każdym kwiatkiem i strumykiem w Kaunertal. Jest to spowodowane natiralnie tym, że kocham góry a nie mam ich na codzień. Patrząc na ten temat z innej strony: mając coś na codzień, nie zauważamy jego piękna. Tak też wygląda oficjalna strona regionu, która moim zdaniem nie odzwierciedla piękna regionu i jego walorów. Niby wszystko jest ale jakieś takie „wyblakłe”… ale! Na tej ich nijakiej stronie znalazłam bardzo wyrazistą atrakcję nocną! Trekking po zmroku (3 godziny do północy) i obserwowanie gwiazd, w konkretnych terminach można zobaczyć nawet drogę mleczną!!!! Muszę! Muszę! Ale wrócę tutaj dopiero w następnym roku. 🤔

I can tell you that I love every flower and stream in the Kaunertal. This is due to the fact that I love mountains and I don’t have them on a daily basis. Looking at it from a different angle: having something on a daily basis, we do not notice its beauty. This is also the official website of the region, which in my opinion does not reflect the beauty of the region and its values. Everything is supposed to be but somehow „faded” … but! On this nondescript website, I found a very distinctive night attraction! Trekking after dark (3 hours to midnight) and star gazing, you can even see the Milky Way at specific dates !!!! I have to! I have to! But I will only come back here next year. 🤔

www.kaunertal.at event’s


Tutaj nie można się nudzić!

You can’t get bored here!Dawno nie byłam w tak różnorodnym miejscu: jak chcę to mam mnóstwo szlaków i punktów widokowych, jak nie chcę mi się chodzić to jadę nad jezioro i leżę;)

I haven’t been to such a diverse place for a long time: if I want, I have a lot of trails and viewpoints, if I don’t want to walk, I go to the lake and lie down;)Jeden punkt widokowy mieliśmy także przy hotelu (o hotelu w osobnym poście). Punkt widokowy oraz wodospad. Przy wodospadzie będą budowane podesty widokowe i mostek, super! Teraz i tak robi fajne wrażenie. Głośny, wysoki/długi, 1min od naszego hotelu. Z balkonu było widać go i słychać.

We also had one vantage point at the hotel (about the hotel in a separate post). Viewpoint and waterfall. Viewing platforms and a bridge will be built by the waterfall, great! Now it makes a nice impression anyway. Loud, high / long, 1min from our hotel. From the balcony you could see and hear him.


Drugą atrakcją 30min – 40min marszu od hotelu był punkt widokowy na całe miasteczko. Mieszkaliśmy w jednej z ostatnich wiosek przed terenem tamy (elektrowni wodnej) i lodowca. Cisza i spokój.

The second attraction, 30 minutes – 40 minutes walk from the hotel, was the viewpoint of the whole town. We stayed in one of the last villages in front of the dam (hydroelectric power plant) and glacier site. Peace and quiet.Do punktu widokowego prowadziła droga z mniejszymi punktami widokowymi. Często przy tych mniejszych punktach widokowych były wzmianki lub rekwizyty, które pokazywały historię tego miejsca. Balkony, chatki, młotki, jaskinie w których postaci pokazywały swoją przeszłość.

There was a road leading to the viewpoint with smaller viewpoints. Often at these smaller viewpoints there were mentions or props that showed the history of the place. Balconies, huts, hammers, caves in which figures showed their past.

Moje doświadczenia to jedynie namiastka tego jakie możliwości daje ten piękny region! Zainspirujcie się i wykorzystajcie potencjał tego miejsca.

My experiences are only a substitute for the possibilities offered by this beautiful region! Get inspired and use the potential of this place.


Mira


6 thoughts on “Kaunertal, Austria (first impressions)

Leave a comment / Zostaw komentarz