LIFESTYLE podróże travel

Kurs prawa jazdy w Holandii…🚗 Driving course in the Netherlands… 🚗

Opowiem Wam jak to powinno wyglądać, ceny i dużo przydatnych informacji.

I will tell you what it should look like, prices and a lot of useful information.

Mercedes Benz CLA 200 coupe

Zaczęłam kurs na początku pandemii. Przestrzegali mnie instruktorzy, że sytuacja jest niepewna i może nie pójść tak sprawnie jak powinno…

I started the course at the beginning of the pandemic. The instructors warned me that the situation was uncertain and it might not go as smoothly as it should …

W lipcu zaczęłam. Normalnie w tym samym tygodniu w którym kończę naukę teoretyczną mam zaplanowany egzamin teoretyczny, oficjalny. Jednak pandemia… na termin czekałam do września. Parę dni przed wyznaczoną datą dostałam telefon, że w tym tygodniu wszystkie teoretyczne egzaminy są odwołane. Jakiś student przyszedł zarażony covid-19 i muszą wszystko dezynfekować… 🤦🏼‍♀️ zrobiłam kolejny termin, miałam mało wolnych terminów do wyboru – wybrałam połowę grudnia. Uznałam, że to będzie dobry czas ponieważ zdążę dobrze się przygotować.

I started in July. Normally, in the same week in which I finish my theoretical studies, I have an official theoretical exam planned. However, the pandemic … I waited until September for the deadline. A few days before my scheduled date, I got a call that all theoretical exams were canceled this week. A student came infected with covid-19 and they have to disinfect everything … 🤦🏼‍♀️ I made another appointment, I had few available dates to choose from – I chose mid-December. I decided it would be a good time because I will have time to prepare well.

W piątek powinnam mieć egzamin, więc w środę wprowadzili lock-down w Holandii i odwołali egzaminy (pozamykali wszystkie sklepy) do połowy stycznia… Żeby było jeszcze gorzej, dopiero od popołudnia stycznia mogę robić kolejny termin…

On Friday, I should have an exam, so on Wednesday they put a lock-down in the Netherlands and canceled the exams (they closed all stores) until mid-January … To make it even worse, only from the afternoon of January I can make another appointment …

Jestem trochę załamana tym faktem, ponieważ uczyłam się dużo i byłam gotowa zdać ten egzamin w języku holenderskim.

I am a bit devastated by this fact because I studied a lot and was ready to pass this exam in Dutch.

Czemu to mnie tak irytuje? Why is it so irritating to me?

Bo nastawiałam się że odbiorę już zdane prawo jazdy przed moimi urodzinami (25.09.) Jest połowa grudnia a ja nadal nie przystąpiłam do egzaminu teoretycznego. A kiedy praktyczny?🙈 strach się bać.

Because I was ready to collect my driving license before my birthday (September 25). It’s mid-December and I still haven’t taken my theory test. And when is it practical? 🙈 fear to be afraid.


Jak powinien wyglądać kurs prawa jazdy w Holandii?

What should a driving license course in the Netherlands look like?


⏰ czas / time (egzamin teoretyczny/theoretical exam)

Krótki czas nauki testów na komputerach/ tabletach w szkole nauki jazdy. W zależności od szkoły są to 2 lub 3 dni lekcyjne 14h. Jeden dzień lekcyjny (pół dnia), nastepny dzień wolny, znowu dzień lekcyjny (cały dzień) i znowu jeden dzień przerwy i znowu pół dnia nauki, za to następny dzień to już oficjalny egzamin.

Short time of learning tests on computers / tablets in a driving school. Depending on the school, these are 2 or 3 school days 14h. One lesson day (half a day), another day off, again a lesson day (all day) and again one day break and again half a day of study, but the next day is the official exam.

💰 koszty / costs

Cena za lekcje teoretyczne w grupie, z pomocą i wsparciem instruktora, które kończą się egzaminem (na ogół pierwsze podejście jest w cenie) to koszt około 200 €. Cena może różnić się w zależności od regionu.

The price for theoretical lessons in a group, with the help and support of the instructor, ending with the exam (usually the first attempt is included) is about 200 €. Price may vary by region.

Ze szkoły dostajecie tylko książkę i dostęp w szkole do nauki przez internet. Można wykupić dodatkowo płatny dostęp do nauki online (25€ za 10h dostępu). Nie ma płyty CD, nie ma gotowych lekcji na pendrive do nauki w domu. W cenie jest także pierwszy oficjalny egzamin teoretyczny.

From school, you only get a book and access to online learning at school. You can purchase an additional paid online learning access (€ 25 for 10h of access). There is no CD, no ready-made flash drive lessons for home study. The first official theory exam is also included in the price.

Ja wykupiłam przez internet dostęp do testów bez pośrednictwa szkoły do której się zapisałam. Ponieważ są dostępne różne strony internetowe zatwierdzone, rekomendowane przez CBR czyli Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (Centralne Biuro Praw Jazdy) i są na ogół dużo tańsze niż w szkole nauki prawa jazdy. Czy lepsze? Zobaczymy jak zdam…

I bought access to the tests online without the agency of the school I signed up for. As there are various websites approved, recommended by the CBR i.e. the Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (Central Driving License) and are generally much cheaper than driving school. Is it better? We’ll see when I pass …

Groupon: rijbewijs B (wszystkie zniżki w tej kategorii)

Powyżej widzicie testy których używałam. Wykupiłam najpierw 1 500 pytań, następnie 1 000 pytań, a niedawno znowu 1 500 pytań egzaminacyjnych na stronach podanych powyżej.

Above you can see the tests I used. I bought 1,500 questions first, then 1,000 questions, and recently again 1,500 exam questions on the sites listed above.

Groupon to niby „naciągane promocje” Jednak w tym przypadku na stronach oficjalnych ceny były dużo wyższe. Nie miałam problemu z płatnościami, maile zwrotne oraz następnie kody zniżkowy na oficjalne strony także otrzymałam do 15-30 minut po złożeniu płatności (Ideal czyli płatność zwykłą kartą płatniczą przez internet). Polecam.

Groupon is supposed to be „far-fetched promotions”. However, in this case, the prices on the official sites were much higher. I had no problem with payments, return e-mails and then discount codes for official websites I also received up to 15-30 minutes after submitting the payment (Ideal, i.e. payment with a regular payment card via the Internet). I recommend.

UWAGA! Pomimo wykupienia tak dużej ilości pytań na egzaminie nie powtórzyło mi się ani jedno pytanie! Nawet nie miałam ani jednego takiego samego obrazka. Weźcie to pod uwagę. Uczcie się głównie z książki, którą dostaniecie ze szkoły nauki jazdy.

ATTENTION! Despite buying so many questions in the exam, not a single question was repeated! I didn’t even have a single picture that was the same. Take that into account. Mainly learn from the book you get from the driving school.

You Tubę oglądnęłam wszystkie filmy pomocne podczas egzaminu teoretycznego. polecam! recommended!

Sam egzamin teoretyczny ma 65 pytań. Składa się z 3 kategorii. Pierwsza to zachowanie bezpieczeństwa podczas prowadzenia auta. Mamy trzy odpowiedzi (hamuj, puść gas, nic nie rób) mamy na odpowiedź tylko 8 sekund. Pytań z tej kategorii jest 25, błędów można mieć 12. Dużo ale odpowiedź nie zawsze jest logiczna (dla mnie). Druga kategoria to znajomość przepisów drogowych, tutaj mamy 12 pytań i możemy zrobić 2 błędy. Trzecia część to wgląd w zachowanie na drodze przepisów drogowych i tutaj mamy 28 pytań, błędów możemy popełnić maksymalnie 3.

The exam itself has 65 questions. It consists of 3 categories. The first is to be safe while driving. We have three answers (brake, let go of gas, do nothing), we only have 8 seconds to answer. There are 25 questions in this category, you can have 12 errors. A lot, but the answer is not always logical (for me). The second category is the knowledge of the road rules, here we have 12 questions and we can make 2 mistakes. The third part is an insight into road behavior and here we have 28 questions, we can make a maximum of 3 mistakes.

Jeden błąd więcej z którejkolwiek kategorii kwalifikuje egzamin jako niezaliczony. Łatwe czy trudne? Jeszcze nie wiem, powiem Wam jak już doczekam się terminu egzaminu.

One more mistake from any of the categories will result in a failed exam. Easy or difficult? I don’t know yet, I’ll tell you when I get the exam date.

TRUDNE I STRESUJĄCE. PIERWSZA CZĘŚĆ JEST STRESUJĄCA BO TO TYLKO 8 SEKUND NA ZAPOZNANIE SIĘ Z SYTUACJĄ NA OBRAZKU I PODJĘCIE DECYZJI (hamujesz, puszczasz gas, nic nie robisz). DRUGA CZĘŚĆ TEŻ STRESUJĄCA BO MOŻESZ ZROBIĆ TYLKO 2 BŁĘDY, TRZEBA PRZY NICH WŁĄCZYĆ MYŚLENIE. TRZECIA CZĘŚĆ BYŁA TEORETYCZNIE NAJŁATWIEJSZA BO POMIMO TEGO ŻE PYTAŃ JEST DUŻO, TO MOŻNA „WRACAĆ” DO POPRZEDNIEGO PYTANIA. JEDNAK RADZĘ ROBIĆ TO W RAMACH SPRAWDZENIA/SKONTROLOWANIA RAZ JESZCZE WŁASNYCH ODPOWIEDZI. KONTROLUJ CZAS.

DIFFICULT AND STRESSING. THE FIRST PART IS STRESSING BECAUSE IT’S ONLY 8 SECONDS TO FAMILIARIZE THE PICTURE AND DECIDE (you brake, let go of the gas, do nothing). THE SECOND PART IS ALSO STRESSING BECAUSE YOU CAN MAKE ONLY 2 MISTAKES, YOU MUST ACTIVATE THINKING WITH THEM. THE THIRD PART WAS THEORETICALLY EASIER BECAUSE THERE IS A LOT OF QUESTIONS, YOU CAN „BACK” TO THE PREVIOUS QUESTION. HOWEVER, I ADVISE TO DO THIS AS PART OF CHECKING / CONTROLLING YOUR OWN ANSWERS ONCE. CONTROL YOUR TIME.


Niezdany egzamin? Failed exam?

Można zrobić kolejny termin (przez internet DigID) koszt około 35€ . Można za dodatkową opłatą dokupić dodatkowy czas na egzamin. Można także zdawać egzamin w innych językach (angielski jest bez dodatkowych kosztów),(jeżeli nie zdam w języku holenderskim to mogę jechać do Eindhoven i zdawać w języku polskim) naturalnie za dużo wyższą cenę.

You can make another appointment (via internet DigID) cost around 35 €. You can buy additional exam time for an additional fee. You can also take the exam in other languages (English is at no extra charge), (if I do not pass in Dutch, I can go to Eindhoven and pass in Polish), of course, for a much higher price.


Zdany egzamin? Co dalej… A passed exam? What’s next…

Wtedy możemy umówić się w naszej szkole nauki prawa jazdy na pierwszą jazdę próbną autem. Trwa ona 2 godziny i podczas tego czasu instruktor określa ile lekcji potrzebujemy aby nauczyć się bezpiecznie prowadzić auto. DOPIERO TERAZ BĘDZIEMY MNIEJ WIĘCEJ WIEDZIEĆ JAKIE PONIESIEMY KOSZTY KURSU.

Then we can make an appointment at our driving school for the first test drive by car. It lasts 2 hours and during this time the instructor determines how many lessons we need to learn to drive safely. JUST NOW WE WILL KNOW LESS MORE ABOUT THE COURSE COSTS WE HAVE.

Taka 2 godzinna jazda próbna kosztuje około 100 €. Każda kolejna godzina, którą będziemy musieli wykupić to koszt miedzy 45-50 € (w zależności od szkoły i regionu).

This 2-hour test drive costs around € 100. Each additional hour that we will have to buy is between 45-50 € (depending on the school and region).

Fajne jest to, że nie wydajemy dużej kwoty pieniędzy jednorazowo. Nie obciąża to naszego budżetu aż tak. To jest dobre. Dobre jest to, że pakiet godzin jest jest dostosowany do naszych potrzeb. Większość szkół posiada własne aplikacje na telefon umożliwiające wgląd w przebieg naszego kursu (pokazuje godziny spotkań na jazdę autem, faktury i inne terminy związane z kursem). Lubię w Holandii to, że zawsze jest dużo opcji płatności. Zawsze jest to łatwe i intuicyjne w obsłudze. Wszystko można zrobić/ załatwić przez smartphone. I to jest naprawdę super!

The cool thing is that we don’t spend a lot of money at once. It does not burden our budget that much. This is good. The good thing is that the hour package is tailored to our needs. Most schools have their own phone applications that allow you to view the course of our course (shows meeting times for driving, invoices and other dates related to the course). What I like about the Netherlands is that there are always many payment options. It is always easy and intuitive to use. Everything can be done / arranged via smartphone. And that’s really cool!

Co teraz? What now?

Nowe auto jest, rok mycia auta gratis też już wygrałam a prawa jazdy dalej nie mam. 🙈 ALE JUŻ BLIŻEJ NIŻ DALEJ ❤

There is a new car, I have already won a year of car washing for free and I still don’t have a driving license. 🙈 BUT ALREADY CLOSER THAN FURTHER ❤


Dlaczego nie zdecydowałam się na kurs w języku polskim?

Why didn’t I decide to take a course in Polish language?

Ponieważ nie miałabym wsparcia szkoły nauki jazdy. Nie mogłabym się z nimi uczyć w szkole. Dostałabym książkę w języku polskim do domu i musiałabym sobie radzić sama. Nie mogłabym także wykupić lekcji online, ponieważ są w języku holenderskim lub angielskim. Taka opcja (nauki samemu) jest także droższa.

Because I wouldn’t have the support of a driving school. I couldn’t study with them at school. I would get a book in Polish for home and I would have to cope on my own. I also couldn’t buy online lessons as they are in Dutch or English. This option (learning by yourself) is also more expensive.


Dlaczego nie zdecydowałam się na prawo jazdy w Polsce?

Why didn’t I decide to get a driving license in Poland?

Ponieważ to trwa dużo czasu a ja mieszkając na stałe w Holandii, nie mogę sobie na to pozwolić czasowo. Nikt nie dałby mi tyle urlopu. Finansowo także wyszło by więcej, ponieważ jazda do Polski to także koszt, oraz to że w danej chwili nie zarabiam i tracę urlop. Zresztą osobiście nie ufam polskim szkołom nauki jazdy (to moje osobiste doswiadczenie).

As it takes a long time and I live permanently in the Netherlands, I cannot afford it on a temporary basis. Nobody would give me that much vacation. Financially, it would also be more, because going to Poland is also a cost, and the fact that I am not earning money at the moment and I am losing my vacation. Besides, I personally do not trust Polish driving schools (this is my personal experience).


Dlaczego nie pojechałam do Łomży w Polsce?

Why didn’t I go to Łomża, Poland?

W Łomży prowadzony jest kurs prawa jazdy w dwa tygodnie. Teoria i praktyka. Następnie egzaminy. W Polsce kurs prawa jazdy byłby tańszy, to prawda ale musiałabym wykupić hotel na czas nauki. Musiałabym poświęcić conajmniej 2 tygodnie urlopu, jednorazowo. Co napawało mnie przerażeniem, że tak dużo urlopu nie wykorzystam na urlop. Tak samo finansowo: też musiałabym jednorazowo zapłacić dużą kwotę pieniędzy. Więc od razu zdyskwalifikowałam tą opcję.

In Łomża, there is a driving course in two weeks. Theory and practice. Then exams. In Poland, the driving license course would be cheaper, that’s true, but I would have to buy a hotel for the duration of my studies. I would have to take at least 2 weeks of vacation at a time. Which terrified me that I would not use so much of my vacation. The same financially: I would also have to pay a large amount of money at one time. So I immediately disqualified this option.


Czy w Holandii nie ma polskiej szkoły nauki jazdy?

Is there no Polish driving school in the Netherlands?

Jest (na przykład w Eindhoven 60km ode mnie). Jednak ja chciałam mieć szkołę blisko siebie. Żeby było łatwo planować naukę jazdy autem bez potrzeby brania urlopu. Oraz żebym mogła przyjść kiedy chcę, kiedy szkoła jest otwarta i uczyć się z nimi / u nich. Zresztą podjęłam decyzję, że znam język na tyle, że powinnam dać radę nauczyć się w języku holenderskim.

It is (for example in Eindhoven 60 km from me). However, I wanted the school close to me. To make it easy to plan driving lessons without the need to take a vacation. And that I can come whenever I want, when the school is open, and study with them / them. Anyway, I made a decision that I know the language well enough that I should be able to learn in Dutch.MIRAP.S. celowo nie podaję konkretnych szkół ani stron internetowych do nauki. Jak zdam egzaminy to będę wiedzieć czy i co konkretnie polecam. Co działa a co nie pomogło. Pamiętajcie: sledząc mnie na instagramie będziecie na bieżąco.

P.S. intentionally not listing specific schools or learning websites. When I pass the exams, I will know if and what exactly I recommend. What works and what did not help. Remember: following on my instagram, you will be up to date.Instagram https://www.instagram.com/mira_peta/


Advertisements
Advertisements

2 thoughts on “Kurs prawa jazdy w Holandii…🚗 Driving course in the Netherlands… 🚗

Leave a comment / Zostaw komentarz