how to... LIFESTYLE podróże sposób na... travel

Pierwsza podróż w Alpy z psem • First trip to the Alps with a dog •• #sheltie

Organizacja podróży/ wycieczki nie zawsze jest łatwa i przyjemna. My uznaliśmy, że idzie nam za łatwo, więc kupiliśmy sobie szczeniaka 😅 teraz organizacja podróży oraz zwiedzania wygląda inaczej. Jeśli chcecie wiedzieć jak my poradziliśmy i ułatwiliśmy sobie podróż z psem. Polecam Ci ten post.

Travel arrangements are not always easy and pleasant. We thought it was easy, so we bought a puppy 😅 now the organization of travel and sightseeing looks different. If you want to know how we managed and made traveling with a dog easier. I recommend you this post.

My podróżujemy dość często. Mamy możliwość samemu wybrać cel podróży oraz czym (w jaki sposób) tam dojedziemy.

We travel quite often. We have the opportunity to choose the destination ourselves and what (how) we get there.

My wybraliśmy rasę psa dość nietypową, sheltie- owczarek szetlandzki. Post na blogu o moim psie już powstał.

We chose a rather unusual dog breed, Sheltie Shetland Sheepdog. A blog post about my dog has already been created.

Ta rasa psów jest inna niż wszystkie, ponieważ potrafi dostosować się do właściciela. Jeśli my chodzimy, pies za nami. Jeśli my śpimy, pies także będzie odpoczywał.

This breed of dog is different than all because it can adapt to the owner. If we walk, the dog follows us. If we sleep, the dog will also rest.


Wiem, że to dopiero początek przygód z naszym pupilem, jednak aktualnie nadal uważamy, że ta rasa jest dla nas idealna. Pies tej rasy podporządkowuje się pod właściciela. Jak my śpimy, pies także. Jak my chodzimy, pies też chce spacerować i bawić się. Aktualnie uważam, że przypadek naszego psa jest inny niż wszystkie. Dla przykładu: normalnie psu nie powinno się brać miski z jedzeniem i trzymać jej lub przenosić/zmieniać…nasz chętniej je gdy trzymamy mu miskę w ręce 🤦🏼‍♀️. Je ze wszystkiego w czym mu damy jedzenie, pod warunkiem że podajemy mu je my (Darek i ja) od obcego nie weźmie jedzenia. Obcej osobie nie pozwoli się także pogłaskać. 🤷🏼‍♀️ Mi to pasuje. W aucie w drodze powrotnej z wakacji w Austrii, jak widział że dalej jedziemy – popatrzył chwilę na nas, za okno i układał się spowrotem do spania. W taki sposób przespał praktycznie całą podróż do domu w dzień, czyli około 8 godzin. Musieliśmy go budzić podczas postojów, żeby się załatwił itd… 🙈 na dworze było gorąco, więc chłopak robił co musiał i pchał się do chłodnego auta…

I know that this is only the beginning of adventures with our pet, but currently we still think that this breed is perfect for us. The dog of this breed surrenders to its owner. As we sleep, the dog also. As we walk, the dog also wants to walk and play. Currently, I think that the case of our dog is different from all others. For example: normally, a dog should not take a bowl of food and hold it or move / change it … we prefer it when we hold the bowl in hand 🤦🏼‍♀️. He eats from everything we give him food, provided we give it to him we (Darek and I) will not take food from a stranger. A stranger will also not be allowed to stroke. 🤷🏼‍♀️ I like it. In the car on the way back from vacation in Austria, as he saw that we were going further – he looked at us for a moment, out the window, and lay back to sleep. In this way, he slept through the entire journey home during the day, i.e. about 8 hours. We had to wake him up during stops, so that he could do it, etc … 🙈 it was hot outside, so the boy did what he had to do and pushed himself to a cool car …

Cały wyjazd jadł z silikonowych, składanych turystycznych misek, które dostał od „cioci Martyny”. Nie miał z tym problemu od samego początku. Nie przyzwyczajaliśmy go zbytnio do tych misek. Raz czy dwa pokazaliśmy, daliśmy mu wody i zaakceptował.

He ate the whole trip out of silicone folding tourist bowls, which he got from „aunt Martyna”. He didn’t have a problem with it from the very beginning. We didn’t get used to these bowls too much. Once or twice we showed, we gave him water and accepted.


Pierwszy wyjazd był bardziej dla nas stresujący, niż dla psa. Jak się okazało. Baliśmy się tak długiej podróży autem, baliśmy się noclegów w różnych hotelach, baliśmy się że nie będzie chciał siedzieć w plecaku. To były nasze obawy, na szczęście nasz szczeniak nas zadziwił i ze wszystkim poradził sobie świetnie.

The first trip was more stressful for us than for a dog. As it turned out. We were afraid of such a long journey by car, we were afraid of accommodation in various hotels, we were afraid that he would not want to sit in a backpack. These were our fears, luckily our puppy amazed us and did everything very well.


Podróżnik może mieć psa? A czy podróżnik może mieć dziecko? Dla mnie te pytania brzmią dość absurdalnie, ponieważ i z psem, i z dzieckiem można podróżować.

Wszystko zależy jak zorganizujemy wyjazd.

A traveler can have a dog? Can a traveler have a child? For me, these questions sound quite absurd, because you can travel with a dog and a child.

It all depends how we organize the trip.

To porównanie dla wielu z Was będzie dość brutalne. Jednak w obu przypadkach trzeba mieć głowę na karku i być nie tylko dobrze zorganizowanym ale także odpowiedzialnym. W końcu mamy pod opieką dość bezbronną i zależną od nas istotę.

This comparison will be quite brutal for many of you. However, in both cases you have to have your head on your shoulders and be not only well organized but also responsible. After all, we have a rather vulnerable and dependent on us care.


AUTO • CAR

Renault Megane coupe

Wiele zależy od tego jakie wyprawy preferujesz. My podróżujemy głównie autem, więc musimy przyzwyczaić szczeniaka do jazdy autem ((chociaż 2h droga do jego nowego domu (czyli do nas) przebiegła bardzo spokojnie i śpiąco dla szczeniaka)). Z każdą kolejną jazdą autem było tylko lepiej. Jednak zawsze to były w miarę krótkie przejażdżki.

A lot depends on what kind of trip you prefer. We travel mainly by car, so we need to get the puppy used to driving ((although 2 hours to his new home (i.e. to us) went very quietly and sleepy for the puppy)). With each subsequent car ride it was only better. However, they were always quite short rides.

Chcesz podróżować z psem autem? Naucz go. Przyzwyczaj. Regulanie przyzwyczajaj go do jazdy autem od miłego. Nawet pół godzinne przejażdżki będą dobre. Zabieraj pieska do lasu lub parku, żeby auto kojarzyło mu się z czymś przyjemnym. Pies zapamieta, że po jeździe autem czeka na niego przyjemny spacer wśród natury. Albo przynajmniej psi przysmak.

Do you want to travel with your dog by car? Teach him Get used. Regularly get him used to having a good car. Even half an hour rides will be good. Take your dog to the forest or park so that he associates the car with something pleasant. The dog will remember that after driving the car a pleasant walk awaits him among nature. Or at least a dog treat.

Rób przerwy na jedzenie, picie i toaletę. Dla psa i dla nas samych jest to wskazane. U nas podczas pierwszej długiej jazdy były to przerwy co 2-3 godziny.

Take breaks for food, drink and toilet. This is advisable for the dog and for ourselves. Our breaks were every 2-3 hours during the first long ride.

W aucie oprócz składanych turystycznych misek, mamy także specjalny pokrowiec ochronny na tylnie siedzenie i specjalne pasy bezpieczeństwa dla pieska. W aucie zawsze czekała na niego zabawka „tylko do auta”.

In the car, in addition to folding tourist bowls, we also have a special protective cover for the back seat and special safety belts for the dog. A car-only toy was always waiting for him in the car.


Co powinno się mieć w aucie dla pieska? • What should a dog’s car have?

Szelki albo obroża, przypięte specjalnym pasem bezpieczeństwa dla psów. Tak jak Ty zapinasz pasy, tak zapnij psu pasy „bezpieczeństwa”.

Szelki są bezpieczniejsze niż obroża, jednak nasze zwykłe szelki są dla psa niewygodne (jak osiągnie swoje dorosłe rozmiary zainwestujemy w odpowiednie szelki do auta dla naszego pieska). Na szczęście nasz pies jest spokojny w aucie.

Harnesses or collar, fastened with a special belt for dogs. Just as you fasten your seat belts, fasten your dog’s „safety” seat belts.

Harnesses are safer than collars, but our ordinary harnesses are uncomfortable for a dog (when it reaches its adult size, we will invest in appropriate car braces for our dog). Fortunately, our dog is calm in the car.

Jego legowisko – kupując mu posłanie, wybierz takie, które będzie wygodne dla psa ale też dla Ciebie (lekkie, łatwe do prania). Łatwe do transportowania.

His lair – when buying a bed for him, choose one that will be comfortable for the dog but also for you (light, easy to wash). Easy to transport.

Ze dwie ulubione zabawki. Jazda autem jest dla psa nudna. Nie ma co się oszukiwać. Trzeba jakoś urozmaicić pieskowi tą podróż. Nasz szczeniak jest rasy sheltie oznacza to, że upodabnia się do swoich właścicieli. Co za tym idzie? Robi to co my. Jak my śpimy, albo jesteśmy spokojni – pies także.

With two favorite toys. Driving a car is boring for a dog. There is nothing to cheat. You have to somehow spice up this dog’s journey. Our puppy is a sheltie breed that means that he resembles his owners. Hence? He does what we do. When we sleep or we are calm – the dog too.

Drogę powrotną do domu pies przespał całą (8h) leżąc na plecach. Co jakiś czas jak patrzył co robimy, widząc że siedzimy bez ruchu stukał nas nosem w ramiona, chcąc wzbudzić nasze zainteresowanie.

Jednak po chwili głaskania zasypiał.

The dog slept all the way back home (8h) lying on his back. Every once in a while he watched what we were doing, seeing that we were sitting motionless, he tapped our shoulders, wanting to arouse our interest.

However, after a moment of stroking, he fell asleep.

Czy każdy pies będzie taki grzeczny w aucie? Nie wiem, chciałabym wierzyć że nasz jest wyjatkowy, jednak są rasy psów lub charaktery danych piesków które lubią jeździć autem.

Will every dog be so good in a car? I don’t know, I would like to believe that ours is unique, but there are dog breeds or characters of given dogs who like to drive a car.


Trekking z psem ▪︎ Trekking with dog

Samo chodzenie spokojne po szlakach górskich nie stanowi większego problemu ani dla nas ani dla psa. Jednak szczeniaki nie powinny chodzić za dużo i za intensywnie w ciągu dnia. Ich ciało nie jest jeszcze w pełni ukształtowane i odporne na górskie wyprawy. Dlatego kupiliśmy specjalny plecak w którym nosiliśmy pieska. Robiliśmy to głównie wtedy gdy teren był trudny i typowo wspinaczkowy.

Just walking peacefully on mountain trails is not a major problem for us or the dog. However, puppies should not walk too much and too intensely during the day. Their body is not yet fully formed and resistant to mountain expeditions. That’s why we bought a special backpack in which we carried a dog. We did it mainly when the terrain was difficult and typically climbing.

Jak teren tego wymagał braliśmy szczeniaka w plecak, bez względu czy szliśmy w górę czy w dół. Rzadko kiedy strajkował. Na ogół nie odmawiał „darmowego transportu” na naszych plecach. Nie byłam się że szczeniak wyskoczy, był przypięty mini smyczą wszytą w plecak do obroży. Jak chciał siedzieć i patrzeć gdzie idziemy, miał taką możliwość. Jednak jak chciał się położyć to było mu za ciasno. Ale jak chciał spać to zwijał się jakoś i spał. Weźcie to pod uwagę kupując plecak dla waszego pupila, aby pies mógł się tam położyć. Nasz plecak nie jest idealny. Brakuje mu kieszonek, w które można byłoby schować butelkę z wodą, jedzenie dla psa i nie ma także żadnej możliwości przypięcia czegokolwiek do plecaka (mam na myśli naszych składanych misek). Na szczęście w naszym przypadku jest to tylko tymczasowy plecak, na czas szczenięcy. Ale Wy mając psa małych rozmiarów, chcąc wędrować po górach weźcie te wskazówki pod uwagę.

As the terrain required, we took the puppy in a backpack, regardless of whether we were going up or down. He rarely went out. In general, he did not refuse „free transport” on our backs. I was not that the puppy would jump out, he was pinned with a mini leash sewn into the backpack to the collar. As he wanted to sit and watch where we were going, he had such an opportunity. However, when he wanted to lie down, he was too tight. But when he wanted to sleep, he would roll up somehow and sleep. Take this into account when buying a backpack for your pet so that the dog can lie down there. Our backpack is not perfect. It lacks pockets in which one could hide a bottle of water, dog food and there is also no way to attach anything to the backpack (I mean our folding bowls). Fortunately, in our case it is only a temporary backpack, for the puppy time. But you, having a small dog, want to hike in the mountains, take these tips into account.

My całą resztę, którą nie mogliśmy włożyć/ przypiąć do plecaka dla psa włożyliśmy do naszego dużego plecaka w góry.

We put the rest that we couldn’t insert / attach to the dog’s backpack in our large backpack in the mountains.


Jedzenie dla psa • Dog food

Jedzenie dla psa mieliśmy przygotowane jeszcze w domu. Na każdy dzień mieliśmy odmierzoną porcję suchej karmy (tylko taką dajemy psu). Porcje dzienne były powiększone o 50g i zapakowane w woreczki szczelnie zamykane z Ikea. Taka porcja była łatwa do zabrania ze sobą. Dzięki temu nie musieliśmy brać wielkiego opakowania karmy dla psa. Nasz pies je mniej niż zalecane jest na opakowaniu wg jego wagi i wieku. Wzięliśmy trochę więcej, jakbyśmy chcieli zostać dłużej w górach. Jednak pies nie zjadał porcji dziennej (powiększonej) nawet przy większym zapotrzebowaniu na pożywienie. Na szczęście nasz pies je instynktownie tyle ile potrzebuje. Wiem że inne rasy jedzą tyle ile im się da. Nasz na szczęście je tylko tyle ile potrzebuje.

We had dog food prepared at home. For each day we had a measured portion of dry food (only this is what we give to a dog). Daily portions were increased by 50g and packed in pouches sealed with Ikea. Such a portion was easy to take with you. Thanks to this, we didn’t have to take a big pack of dog food. Our dog eats less than recommended on the package by its weight and age. We took a little more, as if we wanted to stay longer in the mountains. However, the dog did not eat a daily portion (enlarged) even with a greater demand for food. Fortunately, our dog eats instinctively as much as it needs. I know other races eat as much as they can. Fortunately, we only eat as much as we need.

Nasza karma dla psa jest klasy premium, uznaliśmy że taką chcemy mu dawać. Ufamy producentowi, w jakość produktu i dobór pożywienia do potrzeb (witaminowych i odżywczych) naszego psa. Uzgodniliśmy między sobą z Darkiem, że nie chcemy dawać psu „naszego/ludzkiego” jedzenia. Dzięki temu nie zagląda nam w talerze jak jemy. Nie czeka aż coś nam z nich spadnie. Dzieki temu w restauracji mamy spokój. Siada albo kładzie się i czeka aż zjemy.

Our dog food is of premium class, we decided that we want to give it to him. We trust the manufacturer in the quality of the product and the choice of food for the needs (vitamin and nutritional) of our dog. We agreed with Darek that we don’t want to give our dog „our / human” food. Thanks to this, he doesn’t look at the plates as we eat. He doesn’t wait for something to fall off of them. Thanks to this, we have peace in the restaurant. He sits down or lies down and waits for us to eat.


Hotel

Hotele wybraliśmy takie, które akceptują zwierzęta. Naturalnie za dodatkową opłatą. Na ogół opłata wacha się od 5€ do 15€ dodatkowo za noc.

Hotels we chose those that accept animals. Naturally for an additional fee. Generally, the fee ranges from € 5 to € 15 extra per night.

Najczęściej zadawane pytanie przez Was: jak pies przeżył w hotelu? W nowym miejscu…

Frequently asked question by you: how did the dog survive in the hotel? In a new place …

Odpowiedź jest prosta, ponieważ pies rzadko zostawał sam w hotelu. Cały dzień był z nami, głównie po za hotelem. Były jednak pewne reguły, które pomogły nam zaklimatyzować psa w nowym miejscu.

The answer is simple, because the dog rarely stayed alone in the hotel. He was with us all day, mainly outside the hotel. However, there were some rules that helped us to acclimatize the dog in a new place.

Jego posłanie, pachnące jego zapachami… w jego legowisku – jego zabawka. Do tego obok legowiska, miski z jego jedzeniem i wodą. Nasz 4miesieczny szczeniak potrafi wytrzymać 4-5 godzin bez wyjścia „na siusiu” naturalnie z wiekiem ten czas się wydłuża. Mieliśmy obawy, że będzie się załatwiał w hotelu na podłodze… dlatego wzięliśmy maty na których uczyliśmy go załatwiać się w jednym miejscu. Wiem że są podzielone zdania na ten temat, jednak mieszkając w bloku bez bezpośredniego dostępu do ogródka czy trawy ciężko w inny sposób nauczyć szczeniaka czystości.

His bed, smelling of his scents … in his lair – his toy. For this next to the lair, a bowl with his food and water. Our 4-month puppy can withstand 4-5 hours without going out „pee” naturally this age increases with age. We were afraid that he would settle in a hotel on the floor … that’s why we took mats on which we taught him to settle in one place. I know that there are divided opinions on this topic, but living in a block of flats without direct access to the garden or grass is difficult to teach a puppy in a different way.

Jednak szczeniak tylko raz czy dwa załatwił się (siusiu) na matę i to w nocy, albo nad ranem jak nie mógł nas dobudzić 😅. Więc jak na szczeniaka i jego możliwości oraz zmianę hotelu co 2/3 noce to był grzeczny i czysty.

However, the puppy only took care of the mat once or twice, either at night or in the morning if he couldn’t wake us up 😅. So for a puppy and his options and changing the hotel every 2/3 nights it was polite and clean.

Staraliśmy my się nie zostawiać go samego w pokoju. Jednak w każdym hotelu mieliśmy wykupione śniadania. Ten czas musiał być sam i wykorzystał ten czas na spanie. Ani razu nie leciał do drzwi jak wracaliśmy. Nie szczękał, nie płakał jednak nasz pies nie robi takich rzeczy, od samego początku. Poprostu zaakceptował istniejący nowy harmonogram dnia.

We tried not to leave him alone in the room. However, in every hotel we had breakfast. This time had to be alone and used this time to sleep. Not once did he fly to the door as we returned. He didn’t bark, but he didn’t cry, our dog didn’t do such things from the very beginning. He just accepted the existing new day schedule.

Raz pies odmówił nam spacerku w Innsbrucku. Raz wieczorem chcieliśmy iść coś zjeść i przy okazji wyprowadzić psa (chociaż większość dnia i tak spacerowaliśmy powoli po mieście), pokazaliśmy mu smycz…zaproponowaliśmy wyjście mówiąc „chodź! Spacerek!” Pies w tym momencie z podłogi przeniósł się do swojego legowiska i odwrócił plecami do nas. Poszliśmy sami. Gdy wróciliśmy dalej spał…

Once the dog refused to walk us in Innsbruck. Once in the evening we wanted to go eat and walk the dog (although we walked slowly around the city most of the day anyway), we showed him the leash … we suggested going out saying „come! Walk!” At this point, the dog moved to its lair from the floor and turned its back on us. We went alone. When we came back he slept …

Zmiana miejsca nie robiła na szczeniaku wrażenia. Plus dla nas. Powrót do domu za to go zdziwił, i to że już nie jesteśmy aktywni w ciągu dnia tylko leżymy na kanapie… zdziwił się że kolejne dni nic się nie dzieje, nie ma gór, nie ma jeziorek, nie ma biegania beztroskiego po pachnącej trawie…w domu nudzi się pieskowi, co to znaczy? Że trzeba gdzieś jechać!

The change of place did not impress the puppy. Plus for us. Returning home, he was surprised by the fact that we are no longer active during the day, we just lie on the couch … he was surprised that the next days nothing is happening, there are no mountains, no lakes, no carefree running on the fragrant grass … at home bored with a dog, what does it mean? That you have to go somewhere!


Alpejskie kolejki gondolowe • Alpine gondola lifts

Wjechaliśmy autem krętą przełęczą alpejską w przecudne miejsce, które opiszę Wam w kolejnych postach na blogu.

We drove the car through a winding Alpine pass to a wonderful place, which I will describe to you in subsequent blog posts.

Wjechaliśmy serpentyną, później wjechaliśmy windą alpejską na punkt widokowy. Na wysokość ponad 3 000m pies nie miał problemu ani z jazdą windą, ani z wysokością (w domu także jeździmy windą, może dlatego). Jedyne co zdziwiło naszego szczeniaka to inne wagoniki gondoli i to że jadą w drugą stronę.

We entered the streamer, then we took the alpine lift to the viewpoint. At a height of over 3,000 m, the dog had no problem riding a lift or a height (in the house we also ride the elevator, maybe that’s why). The only thing that surprised our puppy are the other gondola carriages and that they are going the other way.

Wjechaliśmy tam bez dodatkowych opłat za psa 👍

We entered there without additional fees for a dog 👍


Wodospady, rzeczki i strumyki • Waterfalls, rivers and streams

To także miejsca gdzie większość psów się boi, głównie głośnego szumu, bryzy oraz zimnej temperatury wody. Nasz pies nie miał z niczym problemu. Wcześniej już bardzo lubił wodę i zabawy w niej. W alpach także musiał napić się, albo przynajmniej zamoczyć łapę w każdym strumyku.

These are also places where most dogs are afraid, mainly of loud noise, breeze and cold water temperature. Our dog had no problem with anything. Earlier he liked water and games in it very much. In the alps he also had to drink or at least dip his paw in every brook.


Śnieg, lód i lodowiec • snow, ice and glacier

Szczeniak po raz pierwszy widział śnieg. Bardzo się z nim polubił. Psy rasy sheltie mają przystosowane poduszki w łapach do poruszania się po śniegu, nie rani im łapek. Braliśmy to pod uwagę wybierając rasę psa dla nas. Baliśmy się jednak, że skoczy za mocno i albo wpadnie do jakiejś dziury w mało ubitym śniegu albo wskoczy do połowy zamarzniętego jeziorka, dlatego trzymałam go na smyczy aby mieć nad nim kontrolę. Podczas tej wycieczki zaliczyliśmy także wizytę we wnętrzu lodowca. My nie potrafimy odmówić sobie tej przyjemności, pies musiał iść z nami. Ufał nam więc wszedł do ciemnego, mokrego, zimnego lodowca. Polizał wydrążone ściany lodowca, przeszedł dzielnie cały korytarz lodowcowy. Pod stopami były zrobione podesty drewniane ułatwiające poruszanie się (chociaż i tak było bardzo ślizko i mokro). W nagrodę za odwagę naszego szczeniaka pozwoliliśmy mu dużo dłużej niż zawsze pobawić się śniegiem. 😅

The puppy saw snow for the first time. He liked him very much. Sheltie dogs have adapted paw pads to move on snow, it doesn’t hurt their paws. We took this into account when choosing a dog breed for us. We were afraid, however, that he would jump too hard and either fall into a hole in the hard-packed snow or jump into the half of a frozen lake, so I kept him on a leash to have control over him. During this trip, we also made a visit to the interior of the glacier. We can’t deny ourselves this pleasure, the dog had to come with us. He trusted us so he entered the dark, wet, cold glacier. He licked the hollow walls of the glacier, bravely passed the entire glacier corridor. Wooden platforms were made under the feet to facilitate movement (although it was very slippery and wet). As a reward for our puppy’s courage, we let him play much longer than always. 😅


Smycz • Leash

Dobrze zauważyliście na instagramie jak pokazywałam relację z naszego wyjazdu, że pies jest cały czas na smyczy. Owszem był 99% na smyczy. Ponieważ w większości miejsc które zwiedzaliśmy był taki nakaz. Poruszając się po rezerwatach przyrody to my jesteśmy tam gośćmi, musimy uszanować wolność i spokój zwierząt tam żyjących. Nie chciałam aby nasz pies zaczął polować na jakieś zwierzęta, ani one na niego. Kolejną sprawą jest bezpieczeństwo samego psa. W górach szlaki są wąskie, nie chciałam żeby spadł zwłaszcza, że zdążało mu się zejść ze ścieżki jak wyczuł jakiś nowy zapach. Tak samo na śniegu, bałam się że wpadnie w jakąś dziurę. Dla ułatwienia sobie życia i podarowaniu minimalnej wolności psu, wzięliśmy 5cio metrową automatycznie rozsuwaną smycz.

You noticed well on instagram how I showed the report from our trip that the dog is still on a leash. Yes, it was 99% on a leash. Because in most places we visited there was such an order. Moving around nature reserves, we are the guests there, we must respect the freedom and peace of animals living there. I didn’t want our dog to hunt any animals or to hunt him. The next thing is the safety of the dog itself. The trails in the mountains are narrow, I did not want him to fall especially because he managed to get off the path when he sensed a new smell. Same in the snow, I was afraid that he would fall into a hole. To make life easier and give the dog minimal freedom, we took a 5-meter automatic leash.


Mam nadzieję, że nasz pies będzie taki dzielny cały czas. Cieszę się że dla niego taka wycieczka też była przyjemnością. Ta wycieczka utwierdziła nas w przekonaniu, że wybraliśmy odpowiednią rasę dla nas. Jego charakter współgra z naszymi. Jego temperament także. Sheltie to był dobry wybór dla nas.

I hope our dog will be so brave all the time. I am glad that such a trip was also a pleasure for him. This trip confirmed our belief that we chose the right breed for us. His character goes well with ours. His temper also. Sheltie was a good choice for us.


Wiem, że ten post jest strasznie długi 🙈 jednak było bardzo dużo pytań i niepewności z Waszej strony. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało zostawcie komentarz. Z chęcią odpowiem na Wasze pytania.

I know this post is extremely long 🙈 but there were a lot of questions and uncertainties on your part. If you have any more questions, feel free to leave a comment. I will gladly answer your questions.


W następnym poście pokażę Wam najpiękniejsze miejsce tych wakacji w Austrii.

In the next post I will show you the most beautiful place of this vacation in Austria.MiraAdvertisements
Advertisements

5 thoughts on “Pierwsza podróż w Alpy z psem • First trip to the Alps with a dog •• #sheltie

    1. Spokojnie, oszczędzaliśmy go jak tylko możemy 😃 i nie szaleliśmy z km tak jak wcześniej to robiliśmy będąc samemu. Byliśmy wyrozumiali dla psiaka, braliśmy wszystkie jego potrzeby pod uwagę.

Leave a comment / Zostaw komentarz