Pogadajmy o marzeniach ▪︎ Let’s talk about dreams ▪︎ by Mira

Hej! Dzisiaj będzie o wszystkim, o wszystkim co nas otacza i jak czerpać z tego inspiracje do marzeń, planów na przyszłość…

Hi! Today it will be about everything, everything that surrounds us and how to draw inspiration for dreams, plans for the future …

Ja mam trochę już dość mało wartościowych bodźców z Internetu czy telewizji. Ogłupiających programów typu reality show… o tym: co kto jadł i kiedy był w toalecie … Marzę o tym aby docierały do nas (ode mnie do Was także) głównie wartościowe merytorycznie słowa, zdjęcia, materiały aby inspirować pozytywnie. Bez fikcji, bez naciągania faktów, recenzja czegokolwiek powinna być szczera, bez względu na to czy ktoś komuś za tą recenzję zapłacił. Rozwinę trochę tą myśl i wytłumaczę o co chodzi. Mówię o ludziach tworzących treści w Internecie, o płatnych reklamach na Youtube czy blogach, które opisują tylko to co producenci żądają zamiast swojej opinii.

Czemu poruszam taki temat? Ponieważ do mnie także różne firmy się zgłaszają z chęcią kupienia recenzji produktu. Jednak jak informuje firmę, że najpierw muszę produkt przetestować – nagle jest spore poruszenie i oburzenie ze strony firmy… A ja się pytam – serio?! No jak mam wyrazić swoje zdanie? Bez testów, no jak?!

Wiem, że odmawiając firmom takich reklam tracę szansę na zarobek, jednak życie w zgodzie z własnym sumieniem jest dla mnie ważniejsze.

Ale to jeszcze nic …

I have quite a few little stimuli from the Internet or television. Stupid reality show programs … about: what who ate and when was in the toilet … I dream about getting to us (from me also to you) mainly substantively valuable words, photos, materials to inspire positively. Without fiction, without pulling facts, a review of anything should be honest, regardless of whether someone paid someone for this review. I will develop this thought a bit and explain what it is about. I’m talking about people creating content on the Internet, paid advertising on Youtube or blogs that describe only what producers demand instead of their opinion.

Why do I raise such a topic? Because various companies come to me willingly to buy a product review. However, as he informs the company that first I have to test the product – suddenly there is a lot of agitation and indignation on the part of the company … And I ask – seriously ?! Well, how should I express my opinion? No tests, how ?!

I know that by denying such ads I lose my chance of earning, but living in harmony with my conscience is more important to me.

But that’s nothing …

▪︎▪︎▪︎

Zauważyłam tendencję, że każdy codziennie na coś narzeka… codziennie jak nie powiemy komuś, że nie jest w 100% dobrze to będziemy czuć się z tym dość dziwnie i nieswojo… Ja też dałam się w to błędne koło wciągnąć…

I noticed the tendency that everyone complains about something everyday … every day if we don’t tell someone that it is not 100% good, we will feel quite strange and uncomfortable with it … I also got caught up in this vicious circle …

Jednak prawda jest taka, że sami kreujemy swoją rzeczywistość i to od nas zależy „którą nogą dzisiaj wstaniemy” … Ja śpię po złej stronie łóżka i codziennie wstaje lewą nogą, a to naprawdę musi oznaczać, że każdy dzień będzie zły? Stracony? No nie bardzo…

However, the truth is that we create our own reality and it depends on us „which foot we will get up today” … I sleep on the wrong side of the bed and get up with my left foot every day, and does it really mean that every day will be bad? Lost? Well not really …

Najlepszym sposobem jest uświadomić sobie, że nasz los jest w naszych rękach. Naszym celem nie powinno być rozczulanie się nad sobą, tylko praca nad sobą… i naprawdę w każdym momencie życia powinniśmy być świadomi naszego potencjału i doceniać to co już mamy. Naprawdę uważasz, że masz mało? Uważasz, że każdy po za Tobą ma lepiej? Serio?! Ogarnij się. Spójrz na siebie z perspektywy 3ciej osoby i zastanów się czy faktycznie masz tak złe życie. No właśnie, inni mają gorzej (choroby, kataklizmy, śmierć)… doceń to co masz.

The best way is to realize that our fate is in our hands. Our goal should not be to be self-pitying but to work on ourselves … and we should really be aware of our potential and appreciate what we already have at every moment of our lives. Do you really think you have little? Do you think that everyone behind you is better? Seriously?! Get yourself together, Pull yourself together. Look at yourself from the perspective of a third person and think about whether you really have such a bad life. Well, others are worse (illness, disasters, death) … appreciate what you have.

Jak przestaniemy się martwić tym „co by było gdyby…” I zaczniemy ten czas poświęcać na coś bardziej produktywnego nasze życie automatycznie się polepszy.

How do we stop worrying about „what would happen if …” And we begin to devote this time to something more productive, our lives will automatically improve.

Nagle zaczniesz zauważać, że masz czas, ja ten czas wykorzystuję aby marzyć… uwielbiam odpływać myślami daleko, daleko w przyszłość… lubię opowiadać o swoich marzeniach, mam wrażenie, że jak wypowiem je na głos, to szybciej zacznę pracować nad tym aby je spełnić.

Suddenly you start to notice that you have time, I use this time to dream … I love to sail away with thoughts far, far into the future … I like to talk about my dreams, I have the impression that if I say them aloud, I will start working on it faster to fulfill them.

Ja mam pracę, która mnie nie rozwija, która nie angażuje mojego umysłu zbyt często… dzięki temu mogę odpłynąć myślami daleko… mogę marzyć i planować swoją przyszłość. Mam czas na planowanie wycieczek i nowych postów na blogu. Dzięki temu mogę rozwijać swoją pasję. Planować, zwiedzać i to opisywać, przekazując Wam swoje spostrzeżenia, rady i porady.

I have a job that does not develop me, which does not engage my mind too often … thanks to which I can think away … I can dream and plan my future. I have time to plan trips and new blog posts. Thanks to this I can develop my passion. Plan, explore and describe it, giving you my insights, advice and advice.

Mam pracę, szanuje to. Jak w każdej pracy są plusy i minusy. Aktualnie więcej plusów (swobody działania po pracy) niż minusów. Dzięki temu raz na 4 tygodnie mogę sobie pozwolić na małe wakacje. Kolejnym komfortem jest dla mnie to, że pracuje razem z moim Darkiem. Mamy te same zmiany, dzięki temu planowanie wakacji jest łatwe. Dla wielu par, praca razem jest niewyobrażalna. Dla nas praca osobno to przeszkoda do spełniania marzeń. Oczywiście DA się, ale juz nie tak łatwo.

I have a job, I respect that. As in any job, there are pros and cons. Currently, more pros (freedom of action after work) than cons. Thanks to this, every 4 weeks I can afford a small vacation. Another comfort for me is that he works together with my Darek. We have the same changes, which makes planning your vacation easy. For many couples, working together is unimaginable. For us, working separately is an obstacle to making dreams come true. Of course can, but not so easily.

Ostatnio zaczęłam się zastanawiać, że od jakiś 10 lat krok po kroczku, spełniamy wszystko co sobie zaplanujemy. I to mnie bardzo cieszy, mimo że w ciągu dnia się nad tym nie zastanawiam. A szkoda, jeszcze bardziej doceniłabym to co mam.

Recently, I began to wonder that for about 10 years step by step, we fulfill everything we plan. And that makes me very happy, even though I don’t think about it during the day. A pity, I would appreciate what I have even more.

■■■

Marzyłam o stałej pracy, która da mi psychiczny spokój stałego dochodu. Postarałam się o to i mam.

I dreamed of a permanent job that would give me the peace of mind of a steady income. I took care of it and got it.

Kolejnym marzeniem było własne mieszkanie. Kupione. Apartament, nie dom, nie bliźniak. Chcieliśmy nowy „nieużywany” apartament, w centrum, z parkingiem, balkonem. Wybraliśmy idealny dla nas. Komfortowy. Apartament w nowym budownictwie daje nam wiele korzyści. Stan surowy mieszkania dał nam pole do popisu i zrobienie mieszkania tak jak MY chcemy, bez poprawiania po poprzednich lokatorach ich rozwiązań i pomysłów. Wszystko nasze, nowe.

Another dream was own apartment. Bought. Apartment, not a house, not a semi-detached house. We wanted a new „unused” apartment, in the center, with parking, balcony. We chose the perfect one for us. Comfortable. Apartment in new building gives us many benefits. The shell condition of the apartment gave us a chance to show off and make the apartment as we want, without improving their solutions and ideas after the previous tenants. Everything is new.

Z czasem (po jednej z wizyt w Paryżu i oglądnięciu prototypu Citroën’a Cactus’a) zamarzyliśmy o nowym, nieużywanym aucie. Po jeździe próbnej to auto nie przypadło nam do gustu… I zaczęliśmy szukać innego. Marzylismy o efektownym, komfortowym, sportowym, pojemnym aucie. Nasz wybór to Renault Megane coupe po „face lifting’u” dla nas dobry wybór, polecamy jak i do miasta, tak i do długich podróży ponieważ jeździ się komfortowo.

Over time (after one visit to Paris and seeing the Citroën Cactus prototype) we dreamed of a new, unused car. After the test drive, we didn’t like this car … And we started looking for another one. We dreamed of an effective, comfortable, sporty, roomy car. Our choice is Renault Megane coupe after „face lifting” a good choice for us, we recommend it both to the city and to long journeys because it is comfortable.

Wiecie jakie było największe nasze (w sumie także spełnione) marzenie? Aby stworzyć i utrzymać, związek w którym oboje patrzymy w tym samym kierunku.

Prawda znana nie od dzisiaj: nie ważne czym się otaczasz, ale kim się otaczasz. Im więcej przychylnych osób wokół nas tym jesteśmy bardziej bogaci.

Marzenie idealnego związku, idealny związek to taki w którym oboje jesteście ważni i doceniani, oboje czujecie się komfortowo i swobodnie (nie boicie się wypowiedzieć swojego zdania, oraz nie boicie się przyznać publicznie do swojej miłości) jeśli chcecie więcej porad jak dbać o związek, dajcie znać 😉 będę pisać bo uważam, że przez te 12 lat w związku z Darkiem wypracowaliśmy silny i kochający się związek.

Do you know what our biggest (and also fulfilled) dream was? To create and maintain, a relationship in which we both look in the same direction.

The truth known not from today: no matter what you surround yourself, but who you surround yourself with. The more favorable people around us, the more rich we are.

The dream of a perfect relationship, a perfect relationship is one in which you both are important and appreciated, you both feel comfortable and at ease (you are not afraid to say your opinion, and you are not afraid to admit publicly to your love) if you want more advice on how to care for a relationship, give know 😉 I will write because I think that over the past 12 years we have developed a strong and loving relationship with Darek.

Marzenie idealnej sylwetki… temat jak rzeka. Zaczęło się od naszej wspólnej chorobliwiej nadwagi. Mówię naszej ponieważ oboje (ja i Darek) byliśmy prawie 2 razy więksi niż teraz. 🙈 Ja przy 152cm wrostu ważyłam 75kg … teraz 55-57kg, a Darek przy 182cm wzrostu ważył 140kg, a schudł do 80kg (w 4 miesiące). Zrobię Wam odrębny post o tym, a teraz tylko wspomnę o takiej sytuacji.

The dream of a perfect figure … a theme like a river. It started with our common morbid excess weight. I tell ours because both of us (Darek and I) were almost 2 times bigger than now. 🙈 I weighed 75kg at the height of 152cm … now 55-57kg, and at the height of 182cm Darek weighed 140kg, and lost weight to 80kg (in 4 months). I will make a separate post about it, and now I will just mention such a situation.

2010, 75kg / 2014, 55kg

Teraz / now 2020, 57kg

Marzyliśmy o tym aby podróżować, poznawać świat. Zadbaliśmy o to aby było nas na to stać. Zmieniliśmy nasze podejście do podróży, które prezentuję Wam tutaj na blogu (krótko, intensywnie ale często).

We dreamed about traveling and exploring the world. We made sure we could afford it. We have changed our approach to travel, which I present to you here on the blog (short, intensive but often).

Post o tym/ post about TUTAJ/ HERE

Przestaliśmy kupować rzeczy i sprzęty, których nie potrzebujemy. Zaczęliśmy wszystko planować i szukać promocji. Wszystko w granicach zdrowego rozsądku. POST o tym jak ułatwić sobie życie TUTAJ.

We stopped buying things and equipment that we don’t need. We started planning everything and looking for promotions. All within the limits of common sense. POST about how to make your life easier HERE.


To są marzenia, które zrealizowaliśmy i teraz dbamy o to co mamy. ••• These are the dreams that we have realized and now we care about what we have.Teraz marzenia nad którymi ciągle pracujemy:

Now the dreams we are still working on:

■■■

Naszym marzeniem jest przeprowadzka w alpy i tam praca razem w domu. Praca nad własnym biznesem. Praca we własnym biznesie.

Our dream is to move to the Alps and work together at home there. Work on your own business. Work in your own business.

Marzę o prowadzeniu małego, kameralnego hotelu. Mój Darek marzy o hodowli alpak.

I dream of running a small, intimate hotel. My Darek dreams of breeding alpacas.

Marzę aby robić to co teraz, ale realu zamiast tylko na blogu. Czyli chciałabym pokazywać Wam te wszystkie piękne miejsca osobiście.

I dream of doing what now, but real instead of just on the blog. So I would like to show you all these beautiful places in person.

Marzę o tym aby zarabiać na blogu, jednak nie kosztem własnego sumienia, polecając Wam coś czego nie przetestowałam, albo coś czego nie polecam… Obserwujących zdobywa się poprzez zaufanie.

I dream about earning on a blog, but not at the expense of my conscience, recommending you something that I have not tested, or something that I do not recommend … Followers are gained through trust.

Chcę napisać dla Was parę e-book’ów ułatwiających Wam przygotowanie się do wycieczki w góry- świadomie i odpowiedzialnie. Caly czas uważam, że tego typu materiałów jest za mało w Internecie.

I want to write a few e-books for you to help you prepare for a trip to the mountains – consciously and responsibly. I still think that this type of material is not enough on the Internet.

Chcę prowadzić internetowe oraz „twarzą w twarz” porady typu egzystencjonalnego, znajomi uważają, że jestem w tym dobra. Mimo, że wykształcenia w tym kierunku nie posiadam. Ludzie mówią mi że po rozmowie ze mną dostają zostaje „zapalona iskierka nadziei” w ich rękach aby nie zgasła.

I want to run online and face-to-face existential advice, my friends think I’m good at it. Although I don’t have any education in this field. People tell me that after talking to me they get a „spark of hope” lit in their hands not to go out.


Tak, to są rzeczy nad którymi aktualnie pracuję, aby się spełniły. To są moje marzenia. Wszystkie da się spełnić, muszę tylko nad tym pracować. I wiem, że nic nie spadnie mi z nieba.

Yes, these are the things I am currently working on to make them come true. These are my dreams. All can be fulfilled, I just have to work on it. And I know that nothing will fall from heaven.


Jej jaki długi ten post! 🙈 Its how long this post is!

Mam nadzieję, że będzie dla Was inspirujący i przydatny, bo taki miałam cel. Chciałabym częściej dodawać takie motywujące posty i czasem sobie pogadać trochę do Was. Zamiast podawać Wam suche informacje. Co Wy na to?

I hope that it will be inspiring and useful to you, because that was my goal. I would like to add such motivational posts more often and sometimes talk to you a bit. Instead of giving you dry information. What do you think?MIRA7 uwag do wpisu “Pogadajmy o marzeniach ▪︎ Let’s talk about dreams ▪︎ by Mira

    1. Hmm na instagramie gadam często, a planuję kupić kamerkę i nagrywac vlogi. Na właśnie takie okazje jak teraz, gdy mam do powiedzenia dużo i szybciej to opowiedzieć niż napisać Hahahah

      1. Wolę insta niż YT ale postaram się aby vlogi były na YT nie jestem w stanie obiecać tylko czy będą regularnie 🙈🤷🏼‍♀️ ale jak będę miała do powiedzenia więcej niż WordPress to zniesie to nagraj vloga 😆😀😅

Leave a comment / Zostaw komentarz