podróże travel

Pyramide van Austerlitz, Utrecht, Netherlands. Prawdziwa Piramida w Holandii!

Tak, w tym poście opowiem o prawdziwej holenderskiej piramidzie. Słuch, ani wzrok Cię nie mylą piramida w Holandii istnieje. Znajduje się w prowincji Utrecht, niedaleko miejscowości Austerlitz, jak sama nazwa mówi.

Została wybudowana przez żołnierzy francuskich, którzy stacjonowali nieopodal tego miejsca. Budowa trwała ponoć tylko 27 dni plus dodatkowe 5 dni aby stworzyć i usytuować na szczycie 36 mietrowej piramidy 13 metrowy drewniany obelisk. Czas prac brzmi imponująco (albo nierealnie w dzisiejszych czasach). Jednak generał Marmont dysponował armią 18 000 znudzonych żołnierzy. Budowę ukończono w październiku 1804 roku. Gdy drewno z obeliska spruchniało, a piramida zaczęła niszczeć całe to miejsce zostało odnowione i uporządkowane. Od 1894 roku zyskała formę i murowany obelisk. Później znowu została wyremontowana. Od 2008 roku można ponownie zwiedzać Piramidę w Austerlitz.

Aktualnie można ją zwiedzać albo za opłatą albo po prostu ktoś liczy żeby za dużo osób nie wchodziło na piramidę (wszystko przez nasz ukochany wirus), tylko w godzinach otwarcia czyli do 17:00. My byliśmy później i już nie mogliśmy wejść. Sama piramida jest ogrodzona… Resztę tego miejsca czyli wielkiego parku można zwiedzać (spacerować) bez większych ograniczeń do 21:00.

Jest dostępny tutaj duży darmowy parking. Są restauracje i toalety. Plac zabaw. Jak byliśmy tutaj to była także wielka karuzela między restauracją a parkingiem.

Dojście z parkingu do piramidy zajmuje jakieś 3 minuty. Droga jest prosta ale piaszczysta.

Jestem ciekawa kto wiedział o istnieniu tej piramidy w Holandii? Ja sama dowiedziałam się o niej stosunkowo niedawno 🙈.


Yes, in this post I will tell you about the real Dutch pyramid. Neither hearing nor eyesight deceive you there is a pyramid in the Netherlands. It is located in the province of Utrecht, near the town of Austerlitz, as the name says.

It was built by French soldiers who were stationed near this place. The construction took only 27 days, plus an additional 5 days to create and place a 13-meter wooden obelisk at the top of the 36-meter pyramid. The working time sounds impressive (or unreal nowadays). However, General Marmont had an army of 18,000 bored soldiers. The construction was completed in October 1804. As the obelisk wood decayed and the pyramid began to deteriorate, the whole place was restored and put in order. In 1894, it gained a form and a brick obelisk. Later it was renovated again. Since 2008, you can visit the Austerlitz Pyramid again.

Currently, it can be visited either for a fee or someone simply counts that too many people do not enter the pyramid (all because of our beloved virus), only during opening hours, i.e. until 5:00 PM. We were later and we couldn’t enter. The pyramid itself is fenced … The rest of this place, that is the great park, can be visited (walked) without any restrictions until 9pm.

Ample free parking is available here. There are restaurants and toilets. Playground. When we were here, it was also a great merry-go-round between the restaurant and the parking lot.

It takes about 3 minutes to walk from the parking lot to the pyramid. The road is straight but sandy.

I am curious who knew about the existence of this pyramid in the Netherlands? I myself found out about it relatively recently 🙈.


Error retrieving media

Leave a comment / Zostaw komentarz