#Review: adidas terrex swift r2 gore-tex

Jak długo trzeba testować buty aby recenzja była wiarygodna? Rzetelna? Po jakim czasie użytkownik wie, czy polecić dany produkt czy nie? Blogger łasy na zarobek i nie szczery wobec swoich obserwujących, nie będzie potrzebował dużo czasu. Ten post nie jest reklamą, tylko moją szczerą opinią. Nie będzie w 100% pozytywny.

How long does it take to test shoes for a reliable review? Reliable? How long does the user know whether to recommend the product or not? Blogger favors for a living and not honest with his followers, he won’t need much time. This post is not an advertisement, but my honest opinion. It won’t be 100% positive.

Ja potrzebowałam roku żeby wiedzieć czy lubię te buty 🙈😅. Kupiłam je sama, znalazłam je sama…prawie, no dobra mój Darek miał w tym czynny udział.

I needed a year to know if I like these shoes 🙈😅. I bought them myself, I found them myself … almost, okay my Darek had an active part in it.

Byliśmy w górach w tym czasie 8 razy przez 3-4 dni za każdym razem, zawsze mając je na nogach przez wszystkie dni ciągiem. Oprócz tego chodziliśmy też po bardziej płaskim terenie w Niemczech i Holandii, na spacery do lasu oraz używaliśmy je w deszczowe dni.

We were in the mountains at that time 8 times for 3-4 days each time, always on our feet on all days by draft. In addition, we also walked on flatter terrain in Germany and Holland, for walks into the woods and used them on rainy days.


Do rzeczy! Co obiecuje producent? ••• To the point! What does the manufacturer promise?


Z czym się zgadzam? Prawie ze wszystkim. ••• What do I agree with? Almost everything.

Tak wyglądają umyte buty po roku używania. Widać, że są zniszczone. Ale nadal nadają się do użytku i tak będzie jeszcze długo. Podeślę tylko, że nie oszczędzałam tych butów. Przypomnę także, że my chodzimy po górach, sporadycznie korzystamy z wyciągów gondolowych, linowych.

This is how washed shoes look after one year of use. You can see that they are destroyed. But they are still usable and will continue to be so for a long time. I will only say that I did not save these shoes. I would like to remind you that we walk in the mountains, we occasionally use gondola and rope lifts.

Lekkie • Light

Wytrzymałe • Durable

Bardzo dobra, antypoślizgowa podeszwa • Very good, non-slip sole

sprawdza się świetnie na każdej powierzchni! Kamienie, skały, mokra trawa, wspinaczka, śnieg, nawet do via ferrata świetnie się spisały!

works great on any surface! Stones, rocks, wet grass, climbing, snow, even to via ferrata did a great job!

Nieprzemakalne • waterproof ✅

Ich wodoodporność zawdzięczają nowoczesnej i wytrzymałej membranie z teflonu, czyli popularnej i naprawdę polecanej membranie jaką jest GORE – TEX. Z tej membrany mam także kurtkę i jest świetna.

Their waterproofness is due to the modern and durable Teflon membrane, which is the popular and really recommended membrane which is GORE – TEX. I also have a jacket from this membrane and it is great.

Oddychające • breathable 😕👎

Jednak moim zdaniem nie są oddychające, zawsze po paru km marszu mam mokrą i spoconą stopę.

However, in my opinion, they are not breathable, I always have a wet and sweaty foot after a few miles of walking.

Zastanawiam się czego to jest wina. Czy źle dobranej skarpetki? Szczerze wątpię, ponieważ skarpetki mam dobrej jakości (Falke) i spisują mi się bardzo dobrze. Skarpetek z tej firmy używam także do biegania, i też sobie chwałę i polecam.

I wonder what wine is. Are you choosing the wrong socks? I really doubt it, because I have good quality socks (Falke) and they work very well for me. I also use socks from this company for running, and I also recommend praise.

Widać na wierzchu buta, że woda ze środka chce się wydostać na zewnątrz, jednak to dla mnie za mało żebym czuła wewnętrzny komfort. Przez tą niewystarczająca wentylację stopy mi się w nich „kiszą” nawet przy minusowych temperaturach, przez to robią mi się odciski.

You can see on the top of the shoe that the water from the inside wants to get outside, but it is not enough for me to feel inner comfort. Due to this insufficient ventilation, my feet are „silenced” even at freezing temperatures, which is why they make my prints.

ALE • BUT

Mój Darek posiada taki sam model buta, tylko inny kolor i nie ma problemu takiego jak ja.

My Darek has the same shoe model, only a different color and there is no problem like me.

Ochrona stopy • Foot protection 🤔

Tutaj chciałabym zaznaczyć, że ochrona stopy jest i jest dobra. Mówię „dobra” celowo. Usztywnienie kostki jest dobre, ochrona stopy do okoła jest także dobra. Moim zdaniem wzmocniony powinien być obszar przy małych palcach, ponieważ guma ochronna nie sięgała nam (mi i Darkowi) do małego palca u stopy, tylko kończyła się tuż przed nim. Przez co, często na kamieniach mieliśmy te małe palce obite. Z przodu buta palce są dobrze chronione.

Here I would like to point out that foot protection is and is good. I say „good” on purpose. Ankle bracing is good, foot protection around is also good. In my opinion, the area near the small fingers should be strengthened, because the protective rubber did not reach for us (Darek and me) to the little toe, it just ended right in front of it. As a result, we often had these little fingers upholstered on the stones. The front of the shoe is well protected.

Wiązanie ogolne oraz przy kostce, także mi odpowiadało, bardziej niż zaciągane specjalne cienkie sznurówki dostępne w podobnych modelach.

The general and ankle binding also suited me more than the special thin shoelaces available on similar models.

Wkładka w środku jest wyprofilowana ortopedycznie dla stopy neutralnej.

The insole inside is orthopedic profiled for a neutral foot.


Podsumowanie • Summary:

Moje dobre rady • My good advice 🙃


Polecam, ponieważ są tanie i dobre. Ja kupiłam je w promocji za około 100€ i Wam też polecam szukać promocji. Jak na tą jakoś (GORE TEX) to bardzo niska cena, moim zdaniem. Nieprzemakalne, odporne i ochronne buty, które są lekkie podczas używania. Jednak weźcie pod uwagę fakt, że te buty nie nadają się do raków pół-automatycznych oraz automatycznych.

I recommend it because they are cheap and good. I bought them in the promotion for about 100 € and I also recommend looking for a promotion. For this (GORE-TEX) this is a very low price, in my opinion. Waterproof, resistant and protective shoes that are lightweight when used. However, keep in mind that these shoes are not suitable for semi-automatic and automatic crayfish.

Pamiętajcie żeby dobrać buty większe minimum o pół rozmiara i maksymalnie o rozmiar, niż wasz standardowy rozmiar. To ważne ponieważ unikniecie dodatkowych odcisków. Schodzenie w dół także będzie bardziej komfortowe dla waszych palców. I wasze stopy od długiego chodzenia mogą puchnąć, dlatego ważne jest aby mieć na tyle dużo miejsca w bucie żeby zmieściła się skarpetka i pracująca stopa.

Remember to choose shoes larger at least half size and maximum size than your standard size. This is important because you will avoid additional prints. Going down will also be more comfortable for your fingers. And your feet from long walking can swell, so it’s important to have enough space in the shoe to fit the sock and working foot.

Podczas mierzenia buta sprawdźcie w którym miejscu kończą wam się małe palce, sprawdźcie czy guma ochronna je chroni wystarczająco.

When measuring the shoe, check where you run out of little fingers, check that the protective rubber protects them sufficiently.

Zastanów się w jakie partie gór potrzebujesz buty. To ważne unikniesz w późniejszym czasie kupowania kolejnych butów. Mówię to na naszym przykładzie. Nie przypuszczaliśmy kupując te buty, że będziemy potrzebować przypinać raki z kolcami. Nie przypuszczaliśmy, że chodzenie po górach tak nam się spodoba i że będziemy wchodzić tak wysoko. 🙈 A teraz planujemy wchodzić jeszcze wyżej i wyżej.

Think about which parts of the mountains you need shoes for. This is important to avoid buying more shoes later. I say this on our example. We did not expect buying these shoes that we would need to pin studded crayfish. We didn’t think that we would like to walk in the mountains and that we would climb so high. 🙈 And now we plan to go even higher and higher.


Pamiętajcie, że przy wyborze butów, warto wybrać się do sklepu i mierzyć, mierzyć w skarpetkach w których chcecie chodzić po górach. Mierzyć na „zmęczone” stopy, po całym dniu na nogach nasze stopy są bardziej napuchnięte, niż zaraz po wstaniu z łóżka. To ważne, tak samo jak przy wyborze butów do biegania. Nie mogą być za ciasne bo daleko w górach nie zajdziemy.

Remember that when choosing shoes, you should go to the store and measure, measure in socks in which you want to walk in the mountains. Measure on „tired” feet, after a day on our feet our feet are more swollen than just after getting out of bed. This is important, just like when choosing running shoes. They can’t be too tight because we won’t get far in the mountains.

Pamiętajcie także o tym, że buty w góry zawsze będą cięższe i mniej komfortowe na stopie niż swykłe buty sportowe. To normalne. Nam nasz model ADIDAS TERREX GTX SWIFT R2, w domu wydawał się strasznie ciężki i toporny, jednak w górach – już to nie było odczuwalne. Ich podeszwę doceniliśmy już przy pierwszym wyjściu na dwór.

Remember also that shoes in the mountains will always be heavier and less comfortable on the foot than ordinary sports shoes. It’s normal. For us, our model ADIDAS TERREX GTX SWIFT R2, at home seemed terribly heavy and coarse, but in the mountains – it was not felt anymore. We appreciated their soles the first time we went outside.


Daj znać czy skorzystasz z moich rad i czy podoba Ci się taka forma recenzji.

Let me know if you will use my advice and whether you like this form of review.


MIRA


Wszystkie filmy z udziałem tych butów. 👇👇👇

All movies with these shoes. 👇👇👇


Advertisements
Advertisements

2 uwagi do wpisu “#Review: adidas terrex swift r2 gore-tex

Leave a comment / Zostaw komentarz