Romantyczny weekend w Paryżu ● Romantic weekend in Paris

Jak myślę o romantycznym weekendzie we dwoje to pierwsze miejsce, które mi przychodzi do głowy to właśnie Paryż.

When I think about a romantic weekend for two, the first place that comes to my mind is Paris.

Teraz na walentynki Darek zabrał mnie spontanicznie do Paryża 🥰 co naturalnie bardzo mnie ucieszyło. Ucieszyło mnie także to, że nie musimy nic robić, po za cieszeniem się chwilą.

Now for Valentine’s Day Darek took me spontaneously to Paris 🥰 which naturally made me very happy. I was also glad that we don’t have to do anything, after enjoying the moment.

#crazyhorseparis
Hotel CitizenM (la Défence)

Przepis na spokojny romantyczny wieczór? ● A recipe for a quiet romantic evening?

Ładny hotel, buziaki pod świecącą wieżą Eiffla i kolacja z widokiem. Oraz docenienie tej chwili – połączenie tego wszystkiego jest bezcenne.

Nice hotel, kisses under the shining Eiffel Tower and dinner with a view. And appreciating the moment – the combination of all this is priceless.


Jak to wykonać bez przeszkód organizacyjnych?

How to do it without organizational obstacles?

Transport:

AUTO/CAR:

My mamy o tyle komfort, że do Paryża z Holandii mamy około 4 godzin jazdy autem. Więc moim zdaniem całkiem przyzwoicie. I tą formę transportu na ogół wybieramy.

We have comfort because we have about 4 hours by car to Paris from the Netherlands. So in my opinion quite decently. And we usually choose this form of transport.

SAMOLOT/PLANE:

Loty w obrębie unii europejskiej są w przyzwoitych cenach (od 25€ do … zależy skąd lecisz i jaką klasę komfortu wybierzesz). Do wyszukiwania lotów polecam www.skyscanner.com

Flights within the European Union come at decent prices (from 25 € to … depends on where you are flying from and which comfort class you choose). I recommend www.skyscanner.com to search for flights.

POCIĄG/TRAIN:

Pociąg jest dość drogą opcją, bez względu na to skąd wyruszasz. Z Rotterdamu do Paryża jeżdżą jedne z najszybszych pociągów, sieć THALIS (około 2,5h do Paryża). Są one jednak bardzo drogie ceny przeciętnie zaczynają się od 100€ za osobę, w jedną stronę! Warto jednak polubić ich na Facebook’u lub instagramie, ponieważ czasem są promocje i warto wtedy szybko reagować. Ja kiedyś 20 minut przed końcem promocji zauważyłam taką zniżkę i zdążyliśmy jeszcze na szybko zarezerwować bilety. THALIS na swoje 20 urodziny zrobił akcję promocyjną i bilety kosztowały 20€ (za osobę, w jedną stronę). My często szukaliśmy takich okazji, ponieważ bardzo chcieliśmy przejechać sie takim szybkim pociągiem… 😃😅 i mając 20min na podjęcie decyzji „gdzie i kiedy” wybraliśmy Paryż na jeden dzień. Jednak później zaczęliśmy się zastanawiać jak dostaniemy się do Rotterdamu… Wtedy znalazłam kolejną promocję… W Holandii oficjalna sieć pociągów NS często sprzedaje łączone bilety, np.: pociąg, nocleg, następnego dnia powrót. Albo pociąg w obie strony, sok i bułka w popularnym jakimś miejscu. Dla zainteresowanych zostawiam link www.NS.nl. Znaleźliśmy więc taką opcję z hotelem do Rotterdamu, czyli: pociąg do Rotterdamu, nocleg w hotelu ze śniadaniem (śniadanie dostaliśmy na wynos), pierwszym pociągiem z Rotterdamu do Paryża (na miejscu około 10 rano), cały dzien w Paryżu, około 18:00 wieczorem powrót do Rotterdamu, następnie przesiadka i jednym z ostatnich pociągów, powrót do domu. Uff 🤣🙈 taki pociąg z hotelem ☆☆☆☆ i śniadaniem to koszt od 49€ za osobę.

The train is quite an expensive option, no matter where you go from. One of the fastest trains from Rotterdam to Paris, THALIS network (about 2.5 hours to Paris). However, they are very expensive prices on average starting from 100 € per person, one way! It’s worth, however, like them on Facebook or instagram, because sometimes there are promotions and it is worth responding quickly. Once, 20 minutes before the end of the promotion, I noticed such a discount and we managed to book tickets quickly. THALIS made a promotional campaign for its 20th birthday and tickets cost 20 € (per person, one way). We often looked for such opportunities, because we really wanted to ride such a fast train … mając and having 20min to decide „where and when” we chose Paris for one day. However, later we began to wonder how we’ll get to Rotterdam … Then I found another promotion … In the Netherlands, the official train network NS often sells combined tickets, e.g. train, overnight return the next day. Or a round trip train, juice and a roll in a popular place. I leave a link www.NS.nl for those interested. So we found this option with a hotel to Rotterdam, namely: train to Rotterdam, accommodation in a hotel with breakfast (we got breakfast to take away), the first train from Rotterdam to Paris (on site around 10 am), all day in Paris, around 18:00 in the evening return to Rotterdam, then change and one of the last trains, return home. Phew, a train with a hotel ☆☆☆☆ and breakfast is from 49 € per person.

AUTOBUS/BUS:

Jest to kolejna opcja dostania się do Paryża. Jedna z tańszych, bo bilety np flix busem www.flixbus.nl zaczynają w obie strony to około 20-50€ (tak samo jak z samolotami, trzeba sprawdzać i szukać, a jak jesteśmy pewni daty i ceny to kupować póki są miejsca). Jest to dobra opcja dla kogoś komu się nie spieszy. Autobusy na ogół jadą dłużej niż auto czy pociąg. Jednak mmożna jechać w nocy, cały dzień spędzić w Paryżu A następnie wieczorem lub w nocy wrócić.

This is another option to get to Paris. One of the cheaper ones, because tickets for example flix bus www.flixbus.nl start both ways are around 20-50 € (just like with planes, you have to check and look, and if you are sure of the date and price, buy while there are places). This is a good option for someone who is not in a hurry. Buses generally go longer than a car or train. However, you can go at night, spend the whole day in Paris, and then return in the evening or at night.


Hotel:

Jeśli wybierzecie dojazd autem to polecam hotel po za centrum.

If you choose to travel by car, I recommend the hotel outside the center.

Hotel najlepiej jak znajdziecie z dala od centrum, po to by oszczędzić sobie stresu. Francuzi jeżdżą bardzo nerwowo i szybko moim zdaniem, (wiem, że tak można o większości narodowości powiedzieć) jednak kiedyś raz po raz pierwszy i ostatni wjechaliśmy autem do centrum i ja byłam przerażona. Najbardziej zszokowało mnie ich wyjeżdżanie z miejsc parkingowych (popychają swoim autem inne auta, przód i tył, aby zrobić sobie miejsce na wyjazd). Na codzień przyzwyczajona jestem do spokojnych holenderskich dróg, szerokich miejsc parkingowych i wysokich parkingów.

The hotel is the best you can find far from the center, in order to save yourself stress. In my opinion, the French drive very nervously and fast (I know that you can say that for most nationalities), but once we entered the city center for the first and last time and I was terrified. The most shocked me was leaving the parking spaces (they push other cars, front and back, with their car to make room for the trip). I am used to calm Dutch roads, wide parking spaces and high parking lots.

My tym razem wybraliśmy nowoczesny hotel z parkingiem na La Défence, nowoczesnej dzielnicy Paryża, oddalonej od niego o około 5km. Dzięki temu dojazd z autostrady był łatwy i szybki, a auto bezpieczne na parkingu (płatnym 25€ za dobę, są tańsze).

This time we chose a modern hotel with parking at La Défence, a modern district of Paris, about 5 km away from it. Thanks to this, access from the motorway was easy and fast, and the car was safe in the parking lot (25 € per day, or cheaper).

Do centrum można spacerkiem, można także metrem (1,90€ za osobę w jedną stronę).

You can walk to the center, you can also take the metro (€ 1.90 per person one way).

● JEDNAK jeżeli wybierzecie inny środek transportu niż auto, polecam hotel w centrum Paryża. Pamiętajcie, że im bliżej głównych punktów orientacyjnych, tym na ogół jest drożej. Jednak widok oraz komfort poruszania się po mieście może nam zrównoważyć wyższą cenę. Zabytkowe kamienice także dodają uroku i często dzięki takim detalom możemy poczuć prawdziwy klimat miasta.

● HOWEVER, if you choose a means of transport other than a car, I recommend a hotel in the center of Paris. Remember that the closer to the main landmarks, the more expensive it is. However, the view and comfort of getting around the city can offset a higher price. Historic tenement houses also add charm and often thanks to such details we can feel the real atmosphere of the city.


Jedzenie/food:

Tutaj też mamy wiele opcji. My mamy zawsze problem ze znalezieniem restauracji… wszędzie, nie tylko w Paryżu. Najczęściej wspomagamy się TripAdvisor’em Link i tam Darek wyszukuje jakąś ciekawą opcję. Ja jestem wzrokowcem i ostateczna decyzja, czy zostajemy na posiłek, na ogół zależy od wizualnej oceny restauracji. W Paryżu najdrożej jest na Champs-Élysées – naturalnie. Najdroższa ulica Paryża, wiele drogich butików i restauracji. Kawa tutaj to minimum 8€, na innych ulicach w pobliżu, to koszt około 4€.

We also have many options here. We always have trouble finding restaurants … everywhere, not just in Paris. Most often we support TripAdvisor Link and there Darek searches for some interesting option. I am a visual person and the final decision whether we stay for a meal usually depends on the visual assessment of the restaurant. In Paris, the most expensive is Champs-Élysées – naturally. The most expensive street in Paris, many expensive boutiques and restaurants. Coffee here is a minimum of 8 €, on other streets nearby it costs around 4 €.

O tym gdzie zjeść za „pół darmo” pisałam już kiedyś tutaj LINK

O tym gdzie zjeść zaskakujące smaki, smaki niepowtarzalne i przepyszne tutaj LINK

I once wrote here about where to eat for „half free” here LINK

About where to eat surprising flavors, unique and mouth-watering flavors here HERE

Naturalnie możemy zjeść naleśnika z czekoladą albo jakieś słodkości w wielu przydrożnych budkach.

Of course, we can eat a pancake with chocolate or some sweets in many roadside booths.


Moją ostatnią wskazówką dla Was jest docenienie danej chwili. Docenienie tego, że możecie być razem, że zdrowie pozwoliło Wam na krótkie wakacje, na krótką chwilę zapomnienia. Doceńcie to, że stać Was na wyjazd (nawet ten najkrótszy). I cieszcie się własnym towarzystwem. Bądźcie dla siebie dobrzy, to nic nie kosztuje a zmienia bardzo wiele. 💕

My last tip for you is to appreciate the moment. Appreciating that you can be together, that health has allowed you for a short vacation, for a short moment of forgetfulness. Appreciate that you can afford the trip (even the shortest). And enjoy your own company. Be good to yourself, it’s free and changes a lot. 💕


Atmosfera Paryża w Walentynki 2020 • Paris atmosphere in Valentine’s Day 2020


MIRA 👱‍♀️


Jedna uwaga do wpisu “Romantyczny weekend w Paryżu ● Romantic weekend in Paris

Leave a comment / Zostaw komentarz