podróże travel

SCHEVENINGEN NL

Zabieram Was dzisiaj na zachód słońca wśród szumu fal. Odtwórzcie filmy i posłuchajcie szumu fal.

I am taking you today into the sunset amid the sound of the waves. Play movies and listen to the sound of waves.

SCHEVENINGEN nadmorska dzielnica Holandii. Pełna jest piasku, morza restauracji i ludzi hahah jest tu dużo atrakcji, dlatego jest tu dużo ludzi.

SCHEVENINGEN seaside district of the Netherlands. It is full of sand, sea restaurant and hahah people there is a lot of attractions here, that’s why there are a lot of people here.

Znaleźliśmy chwilę wolnego podczas Świąt Wielkanosnych i pojechaliśmy do Hagi. Odwiedziliśmy dwa miejsca: park (będzie osobny post) i plażę.

We found a moment off during Easter and we went to The Hague. We visited two places: the park (there will be a separate post) and beaches.

Na plażę przyjechaliśmy coś zjeść, ponieważ jest tu mnóstwo restauracji. Chcieliśmy naładować baterię i poczekać na zachód słońca. Ogromna ilość innych ludzi miała ten sam plan! Hahah nie mam co się dziwić: pierwsze ciepłe dni, parę dni wolnego. Ludzi na plaży tyle co piasku. Hahaha

We came to the beach to eat something, because there are plenty of restaurants. We wanted to charge the battery and wait for the sunset. A huge amount of other people had the same plan! Hahah, I have nothing to be surprised: the first warm days, a few days off. People on the beach as much as sand. Hahaha

Udało nam się jednak znaleźć spokojne miejsca. Zrobiliśmy dużo zdjęć i zrobiłam tak dużą relację wideo na instagramie, że kolejne zdjęcia i filmiki już nie chciały się publikować hahaha. Kto nie widział zapraszam na mój instagram. TUTAJ

However, we managed to find quiet places. We took a lot of pictures and made such a big video report on instagram that next photos and videos no longer wanted to publish hahaha. Who did not see I invite you to my instagram. HERE

Morze i fale zawsze mnie uspokajają, dzięki temu mam później więcej energii do działania i więcej dobrych pomysłów! Z drugiej strony góry też mnie uspokajają…chyba uwielbiam naturę! To, że jest surowa i nieprzewidywalna. Piękna bo naturalna.

Sea and waves always calm me down, thanks to which I have more energy to act and more good ideas later! On the other hand, the mountains also calmer me … I love nature! It is raw and unpredictable. Beautiful because natural.

Nie wiem dlaczego tak jest, jednak im jestem starsza tym bardziej uciekam „w naturę”. Kiedyś to było dla mnie nie do pomyślenia.

I do not know why it is so, but the older I am, the more I escape „into nature”. Once it was unthinkable for me.

Link do filmów z tego dnia/ Link to movies from that day

TUTAJ / HERE

Wieczór zakończył się dość późno, jednak o tym co jeszcze nas spotkało na plaży, przeczytacie w następnym poście.

The evening ended quite late, but you will read about what has happened to us on the beach in the next post.

Ciekawa jestem czy Wy także lubicie zachody słońca i złote kolory promieni słonecznych? Czy wolicie wstać wcześnie rano żeby zobaczyć wschód słońca? Czy może nie widzicie w tym nic ciekawego i nawet nie zwracacie uwagi? Zatrzymajcie się kiedyś na chwilę i popatrzcie jak natura tworzy magiczne dla nas chwilę.

I wonder if you also like sunsets and golden colors of sunlight? Do you prefer to get up early to see the sunrise? Don’t you see anything interesting about it and don’t even pay attention to it? Stop once for a moment and look at how nature creates a magical moment for us.

Przydatne informacje:

Gdzie warto zapakować? Zostawiam Wam link TUTAJ można sprawdzić adresy i ilość aktualnie wolnych miejsc i ceny parkingów w Scheveningen. Link bezpośrednio odsyła Was do parkingu „zwarte pad”. Często na nim parkujemy.

Useful information:

Where to pack? I leave you the link HERE you can check the addresses and number of currently available places and prices of parking lots in Scheveningen. The link directs you to the „zwarte pad” parking lot. We often park on it.

MIRA

6 thoughts on “SCHEVENINGEN NL

Leave a comment / Zostaw komentarz