SCHWARZKOGEL 3018m ( Sölden, Tyrol, Austria)

Jak w krótkim czasie zdobyć 3 tysięcznik? Wchodząc o własnych siłach.

How to get 3,000 in a short time? Entering on your own.


Ten szczyt, czyli SCHWARZKOGEL 3 018m można zdobyć w niecałe 2 godziny maszerowania. Szlak jest prosty i malowniczy.

Jednak pewnie myślicie, że coś teraz kręcę i ściemniam…. hahah racja, w normalnych warunkach to nie jest możliwe, wchodząc na nogach. My jednak mieliśmy hotel na 2 000m i to rozwiązanie całej zagadki. 😃

This peak, or SCHWARZKOGEL 3 018m, can be reached in less than 2 hours of walking. The trail is simple and picturesque.

However, you probably think that I am turning something and making it dark …. hahah, that’s not possible under normal conditions. However, we had a hotel of 2,000 m and this solution to the whole puzzle. 😃

Specjalnie wzięliśmy hotel tak wysoko, aby wszędzie było bliżej i widoki były jeszcze ładniejsze!

We specially took the hotel so high that it was closer to everything and the views were even nicer!

Miasto główne to Sölden, natomiast tam gdzie mieliśmy wynajęty hotel to Hochsölden. Maleńkie miasteczko, które rozbudowywało się i już we wrześniu szykowali się do zimy, przygotowując się na przyjazd narciarzy.

The main city is Sölden, while where we had a hotel rented it was Hochsölden. A tiny town that was expanding and in September they were preparing for winter, preparing for the arrival of skiers.

Wróćmy jednak do samej trasy na Schwarzkogel. W zależności gdzie będziecie nocować, od tego bedzie zależeć plan waszej trasy. Jeżeli wyruszacie z Sölden to do Hochsölden możecie dojechać autem lub wejsc na nogach. Pamiętajcie tylko aby wyjść wystarczająco wcześnie, aby zdazyc wejść na szczyt, nacieszyć sie widokiem i następnie zejść, gdy jest jeszcze jasno. Zawsze warto sprawdzić prognozę pogody oraz wschod i zachód słońca. To takie podstawowe informacje, jednak wielu o tym zapomina.

Let’s return to the route to Schwarzkogel. Depending on where you sleep, the route plan will depend on it. If you are leaving Sölden, you can get to Hochsölden by car or get on your feet. Just remember to get out early enough to make it to the top, enjoy the view and then go down when it is still bright. It is always worth checking the weather forecast as well as sunrise and sunset. This is such basic information, but many forget about it.

Wychodząc z apartamentu najpierw przechodzimy przez nasze miasteczko, mijamy owce, witamy się ze zdziwionymi krowami… dochodzimy do sztucznego jeziorka, następnie zboczem góry przechodzimy do ukrytego za szczytem jeziorka. Byłoby piękne jakby nie pływająca na nim wielka, plastikowa butla…wstyd.

Leaving the apartment, first we go through our town, pass sheep, greet the surprised cows … we reach the artificial lake, then we go to the lake hidden behind the peak. It would be beautiful as if a large plastic bottle was not floating on it … shame.

Następnie wspinamy się dalej pod górę. Znowu jest dość stromo i kamienie kruszące się pod nogami nie ułatwiają wspinaczki. Co chwilę mam ochotę stanąć i ogladac się do tyłu, patrząc w dół widzę oddalające się jezioro i widzę szczyty gór, widok zaczyna się robić istnieć bajkowy. Teraz ostatni fragment wspinaczki, czyli ostatnie kamieniste podejście pod szczyt. I już jesteśmy! Hurra!

Then climb further up the hill. It is quite steep again and the crumbling stones underfoot do not make climbing easier. Every now and then I want to stand and look back, looking down, I see the lake receding and see the peaks of the mountains, the view begins to exist fairy-tale. Now the last fragment of climbing, i.e. the last rocky approach to the summit. And we are already! Hurray!

Na szczycie metalowy krzyż i w nim skrzynka. W środku długopis i zeszyt. Wpisaliśmy się, zostawiając pozdrowienia dla Was!

At the top, a metal cross and a box inside. A pen and a notebook inside. We signed in, leaving greetings for you!

Nasza trasa miała mniej niż 5 km./ Our route was less than 5 km.

Śniadanie z pięknym widokiem, kawa w najlepszym towarzystwie. I zastanawianie się „Co teraz?” Bo wejście tu poszło nam za szybko hahaha.

Breakfast with a beautiful view, coffee in our best company. And wondering „what now? ” Because the entrance here went too fast hahaha.

Wybraliśmy zejście na dół ze szczytu i wybraliśmy szlak do lodowca i do punktu widokowego, o którym już Wam pisałam.

We chose the descent from the summit and chose the trail to the glacier and to the viewpoint, which I have already written to you.

Poskładałam filmik dla Was z tej drogi i jest dostępny TUTAJ

I have put together a video for you from this route and it is available HERE


Przygotuje dla Was taki podstawowy przewodnik, tłumacząc na co trzeba zwrócić uwagę wybierajac się w góry. Bo wiem, że o tych najbardziej przyziemnych rzeczach najłatwiej zapomnieć.

I will prepare for you such a basic guide, explaining what you should pay attention to when going to the mountains. Because I know that the most mundane things are easiest to forget.


Następny post tutaj będzie o apartamencie/ hotelu w którym spaliśmy. Jest świetny i warty polecenia!

Jego lokalizacja jest też świetna, bo wszędzie jest bliżej…

The next post here will be about the apartment / hotel we slept in. It’s great and worth recommending!

Its location is also great, because everything is closer …


●●● MIRA ●●●