Szybki podróżniczy prezentownik ● quick travel gifts

Szybkie ale konkretne i trafione prezenty to sztuka. A co kupić komuś, kto wg nas ma juz wszystko? Albo nie mamy pojęcia co ktoś chciałby dostać, bo przykład czesto podróżuje… wtedy dużo prezentów przez taką osobę będzie niewykorzystanych…

Fast but specific and accurate gifts are an art. And what to buy someone who, in our opinion, already has everything? Or we have no idea what someone would like to get, because the example often travels … then a lot of gifts by such a person will be unused …


Co ja mówię? Przeciez każdy prezent jest dobry…tak! Ale: jesli ktoś często lata samolotem tylko z bagażem podręcznym, pełnowymiarowych kosmetyków i perfum nie może wnieść na pokład… to tylko przykład. Oczywiście ze wszystkim można sobie poradzić i przelać do podróżniczych pojemników.

What am I saying? After all, every gift is good … yes! But: if someone often flies by plane only with hand luggage, full-size cosmetics and perfumes can not bring on board … this is just an example. Of course, everything can be handled and poured into travel containers.

Ja ze swojego doświadczenia wiem, że człowiekowi nie chce się robić tego typu kombinacji. Nawet jeśli lubicie się pakować (jak ja). Łatwiej jest iść, kupić miniaturkę… i mieć z głowy…

I know from my experience that you don’t want to do this type of combination. Even if you like to pack (like me). It is easier to go, buy a thumbnail … and get over your head …

Dlatego moją pierwszą propozycją będą zestawy kosmetyków, perfum w małym formacie.

To naprawdę ułatwia życie. Takie komplety producenci na ogół sami dobierają i pakują, dzięki temu ladnie to wygląda.

Therefore, my first proposal will be cosmetics sets, perfumes in a small format.

It really makes life easier. Manufacturers usually choose and package these sets themselves, thanks to which it looks nice.


Zamiast kosmetyków na które ktoś może mieć uczulenie, a perfumy mogą sie poprostu nie podobać… polecam karty upominkowe. Karty które kupimy w kazdym sklepie, w kazdej galerii handlowej do ulubionego sklepu. Ja takie prezenty uwielbiam bo dzięki temu kupię to co chce, to co potrzebuję!

Instead of cosmetics that someone may be allergic to, and perfumes may simply not be liked … I recommend gift cards. Cards that you can buy in every store, in every shopping mall to your favorite store. I love such gifts because thanks to this I will buy what I want, what I need!Takie karty podarunkowe można kupić także do wielu linii lotniczych! TUTAJ Dzięki temu obdarowywana osoba sama wybierze miejsce docelowe, a kwota którą na to przeznaczycie (suma zależy od Was) napewno danej osobie pomoże, ułatwi podróż. Dla mnie super pomysł.

Such gift cards can also be bought for many airlines! HERE Thanks to this, the recipient will choose the destination himself, and the amount you spend on it (the sum depends on you) will certainly help the person, facilitate the journey. For me a great idea.

Taką kartę podarunkową można także kupić na booking.com także to my ustalamy kwotę (środki), które ktoś inny będzie mógł wykorzystać na tym portalu. Bez względu na to czy znajdzie hotel w tej cenie czy dopłaci do wymarzonego innego hotelu, sam wybierze gdzie nocuje. I to jest właśnie super! Wykorzystać prezent, czyli kartę podarunkową tak jak się chce. Wtedy kiedy się chce i gdzie się chce. Dla mnie to coś pięknego. Ktoś komu na Tobie zależy daje Ci pretekst do kolejnego wyjazdu i daje Ci swobodę działania. Uwielbiam.

Such a gift card can also be bought on booking.com and we set the amount (funds) that someone else can use on this portal. Regardless of whether he finds a hotel at this price or pays for his dream hotel, he will choose where to sleep. And that’s great! Use a gift, or a gift card, as you like. Then when you want and where you want to. For me it’s something beautiful. Someone who cares about you gives you an excuse for your next trip and gives you freedom of action. I love it.

Jeśli jednak chcecie zafundować komuś weekend w spa albo luksusowym hotelu, to ode mnie macie zniżkę -10% na booking.com link TUTAJ

However, if you want to treat someone with a weekend at a spa or a luxury hotel, you get a 10% discount from me on booking.com link HERE


Jeli jednak chcecie kupić coś bardziej materialnego, polecam akcesoria podróżnicze.

Poduszkę, opaskę na oczy do spania…

Może małą walizkę? Może pokrowiec na paszport? Może jakiś ładny planer? Teraz na rynku jest naprawdę dużo bardzo ladnych plenerów i kalendarzy na nastepny rok.

Może słuchawki bezprzewodowe? Pasują do każdego modelu telefonu, więc nie trzeba się martwić.

However, if you want to buy something more material, I recommend travel accessories.

A pillow, a blindfold for sleeping …

Maybe a small suitcase? Maybe a passport cover?

Maybe some nice planner? Now on the market there are a lot of very nice plein-airs and calendars for next year.

Maybe wireless headphones? They fit every phone model so you don’t have to worry.


Wszystko zależy od funduszy jakie możecie przeznaczyć na prezent.

It all depends on the funds you can spend on a gift.


Każdy kto często podróżuje (i ma włosy) ucieszyłby się z najnowszego modelu suszarki do włosów firmy DYSON suszarka jest mała, poręczna jest najmocniejszą oraz najbardziej cichą opcją dostępną na rynku. Ja często marudzę na suszarki dostępne w hotelach, moja suszarka jest świetna ale jest duża. Sama z chęcią dostałabym taki prezent 🤪

Everyone who travels frequently (and has hair) would be happy with the latest DYSON hair dryer model, the dryer is small, handy is the most powerful and quietest option available on the market. I often loiter about the dryers available in hotels, my dryer is great but it is large. I would love to receive such a gift myself 🤪


Świetnym prezentem, ktory sama bym sobie kupiła, jakbym miała miejsce …. to duża, drewniana mapa świata. Dostępna w kilku kolorach i w wielu sklepach. TUTAJ i TUTAJ Mapa wygląda świetnie na ścianie. Doczepiamy do niej zdjecia z miejsc w których już byliśmy i cała nasza ściana jest zagospodarowana. To inspiracja od instagramowych influencerek, (@pulajagodzinska, @aggie) które maja takie mapy i ja także chciałabym taką mieć…

A great gift that I would buy myself, as if I had a place … is a large wooden map of the world. Available in several colors and in many stores HERE nad HERE. The map looks great on the wall. We attach photos to it from places where we have already been and our entire wall is developed. It’s an inspiration from instagram influencers (@pulajagodzinska, @aggie) who have such maps and I would like to have one too …
Jest tylko jedno „ale” musicie znać upodobania osoby, której chcecie to kupić. Musicie wiedzieć, że ma na to miejsce i będzie to pasować do wnętrza. Nie wiecie? Boicie się, że źle kolor wybierzecie? Kupcie kartę podarunkową i zasugerujcie zakup mapy, obrazu, lampy albo co tam znajdziecie ciekawego. Moim zdaniem to nic złego jeśli zasugerujemy co chcieliśmy kupić ale nie byliśmy pewni…przynajmniej ja bym nie miała z tym problemu…

There is only one „but” you need to know the tastes of the person you want to buy it. You must know that it has space for it and it will fit inside. Don’t you know Are you afraid that you will choose the wrong color? Buy a gift card and suggest buying a map, image, lamp or whatever you find interesting. In my opinion it’s nothing bad if we suggest what we wanted to buy but we were not sure … at least I wouldn’t have a problem with it …


Świetnym pomysłem będzie także kupienie komuś coś co stworzyła/stworzył ulubiony youtuber/influencer. Trzeba tylko wiedzieć kogo ogląda i obserwuje osoba, którą chcemy obdarować…nie wiesz? Chcesz zrobić niespodziankę bez pytania wprost o taką osobę? Wejdź na konto np instagram albo YouTube osoby którą chcesz obdarować i sprawdź kogo obserwuje. Te informacje są publiczne, każdy może to sprawdzić. Widzisz już duże konta influencerów? Wejdź na nie i sprawdź co sprzedają, większość z tych ludzi ma własne sklepy sklepy, produkty które stworzyli sami. Influencerzy są na ogół aktywni i kreatywni. Pod spodem pokażę Wam moich ulubieńców, jak i tych polskich, tak i zagranicznych. Ciekawa jestem czy kogoś znacie…

It would also be a great idea to buy someone something you created / created favorite youtuber / influencer. You just need to know who is being watched and watched by the person you want to give … you don’t know? Do you want to surprise without asking for such a person directly? Go to the instagram or YouTube account of the person you want to give and check who is watching. This information is public, anyone can check it. Do you already see large influencer accounts? Go to them and check what they sell, most of these people have their own stores, stores, products that they created themselves. Influencers are generally active and creative. Underneath I will show you my favorites, as well as Polish and foreign ones. I wonder if you know anyone …

Dziewczyna, która wymyśliła własne balsamy myjące. Stworzone głównie do zmywania makijażu. Ja planuję zakup ręcznika bambusowego. Bardziej by mi się przydał bo jak wiecie ja od lat uwielbiam takie coś do zmywania makijażu TUTAJ

The girl who invented her own cleansing lotions. Designed mainly for removing makeup. I plan to buy a bamboo towel. It would be more useful to me because, as you know, I’ve loved this makeup remover for years HERE

czarszka.pl link


Od tej osoby kupiłabym wszystko w ciemno. Haha od smakołyków, po płyty dvd z ćwiczeniami. A teraz jeszcze kosmetyki na które także mam wielką ochotę!

I would buy everything blind from this person. Haha, from treats to exercise DVDs. And now cosmetics, which I also feel like!

bebio.pl link


Tutaj piękne filtry do przerabiania zdjęć oraz już druga książka podróżnicza. Czy ktoś „pod choinkę” chciałby mi kupić filtr do przerabiania zdjęć? 😅 przyda mi się.

Here, beautiful filters for processing photos and the second travel book. Anyone „under the Christmas tree” would like to buy me a filter to convert photos? 😅 will be useful to me.

Aggie


A co ja sprzedaje? Głównie zniżkę na booking.com TUTAJ ale mam zamiar w przyszłości stworzyć własne produkty, takie jak przewodniki podróżnicze. Planuję także napisać i wydać książkę o moich podróżach.

Ja pokazuję Wam jak zaplanować wyjazd, jak zorganizować dzień aby był produktywny. Pokazuję Wam jak i którędy chodzić po górach aby dużo zobaczyć ale także żeby odpocząć. Pokazuję Wam jak połączyć aktywność fizyczną (której nie lubię) z przyjemnością (którą jest wspinaczka po górach). Obie sprawy trzeba połączyć. Pokazuję Wam gdzie spać, żeby nie zbankrutować. TUTAJ

What am I selling? Mostly discount at booking.com HERE but I’m going to create my own products in the future, such as travel guides. I also plan to write and publish a book about my travels.
I show you how to plan a trip, how to organize a day to be productive. I show you how and where to walk in the mountains to see a lot but also to relax. I show you how to combine physical activity (which I do not like) with pleasure (which is climbing in the mountains). Both matters must be combined. I show you where to sleep so you don’t go bankrupt. HERE

●●●MIRA●●●