podróże travel youtube

Vlog • YouTube • Lauterbunnen + Mürren #switzerland (3/3)

Trzeci dzień i trzecia część vloga oraz opisu na blogu do tego filmu. Pod spodem zostawiam Wam link do filmu (vloga) który jest na moim kanale Youtube.

Third day and third part of the blog and blog description for this movie. Underneath I leave you the link to the movie (vlog) which is on my Youtube channel.

👇👇👇 Link 👇👇👇


BECKENRIED Swiss

Pożegnaliśmy piękny widok z pokoju hotelowego, spakowaliśmy się i pojechaliśmy do Lauterbunnen oraz do Mürren (Szwajcaria). Pogoda nam dopisała z czego bardzo się cieszymy. Ale od początku!

We said goodbye to the beautiful view from the hotel room, packed up and went to Lauterbunnen and to Mürren (Switzerland). The weather was great and we are very happy about it. But from the beginning!


LAUTERBUNNEN Swiss

My od razu pojechaliśmy na parking pod wodospadem Mürrenbachfall. Parking (płatny) jest wielki dlatego zawsze jest tam wolne miejsce. Z tego parkingu jest blisko do największych wodospadów w okolicy Staubbachfall i Mürrenbachfall, oba wodospady są wizytówką Lauterbunnen mimo, że w okolicy jest ich ponoć aż 72! Ale ta liczba naturalnie cały czas się zmienia. Jakby na to nie patrzeć to imponująca liczba, nawet jakby bylo ich o połowę mniej… widok tych wodospadów stojąc w wiosce jest niesamowity i cieszy oko i serce.

We immediately went to the parking lot under the Mürrenbachfall waterfall. Parking (paid) is great, so there is always a free place. This parking lot is close to the largest waterfalls around Staubbachfall and Mürrenbachfall, both waterfalls are the showcase of Lauterbunnen, although there are supposedly 72 in the area! But this number naturally changes all the time. No matter how you look at it, this is an impressive number, even if there were half the number … the view of these waterfalls standing in the village is amazing and pleases the eye and heart.

Napewno wrócimy tu w lecie aby przejść szlakami przy wodospadach, widok stamtąd musi być zniewalający!

Certainly we will come back here in summer to go along the waterfalls, the view from there must be compelling!

Google „to do Lauterbunnen”

Najciekawszą informacją o tym miejscu po za tym, że jest piękne i bardzo unikatowe, magiczne to:

To miejsce było inspiracją dla Tolkien’a. Ręka do góry kto czytał, oglądał „Władcę pierścieni” ☝️ miejsce nazwane przez Tolkiena jako Rivendell naprawdę wygląda jak Lauterbunnen.

The most interesting information about this place besides that it is beautiful and very unique, magical are:

This place was an inspiration for Tolkien. Hand up who read, watched the „Lord of the Rings” ☝️ the place Tolkien named as Rivendell really looks like Lauterbunnen.

Oficjalna strona regionu Jungfrau do którego należy Lauterbunnen oraz Mürren Link TUTAJ oraz screeny które widzicie powyżej.

Official site of the Jungfrau region to which Lauterbunnen and Mürren belong Link HERE and the screenshots you see above.

O samym Lauterbunnen:

Oprócz mnóstwa wodospadów, szlaków trekkingowych i wspinaczkowych przeplatających się z wodospadami i jaskiniami, jest tu dużo punktów widokowych. Do wielu z nich można dojechać pociągiem, który ma bardzo widokowe trasy i jest bardzo drogi 🙈 ale widoki rekompensują cenę biletów, za kolejki gondolowe także. My za gondole z Lauterbunnen do Mürren (2gi przystanek) w obie strony, za osobę zapłaciliśmy 22,40€ 🤦🏼‍♀️🙈 szlakiem to jakieś 2 godziny maszerowania w jedną stronę.

Information about Lauterbunnen:

In addition to a lot of waterfalls, trekking and climbing routes intertwined with waterfalls and caves, there are many viewpoints here. Many of them can be reached by train, which has very scenic routes and is very expensive 🙈 but the views compensate for the price of tickets, also for gondola lifts. For the gondolas from Lauterbunnen to Mürren (2nd stop) return, we paid € 22.40 per person, per trail- it’s about 2 hours of walking one way.


MÜRREN Swiss

Google „to do Mürren”

Mürren to szwajcarska górska wioska u podnóża szczytu Schilthorn, do którego można dojechać kolejką linową. Rewolucyjna restauracja Piz Gloria z filmu o Jamesie Bondzie zawiera wystawę Bond World 007 i widok na Mont Blanc.

W pobliżu Mürren znajduje się dolina Lauterbrunnen z podziemnymi, lodowcowymi wodospadami Trümmelbach. Tematyczne szlaki na szczycie Allmendhubel obejmują ścieżki Flower Panorama i North Face. (Źródło Google)

Mürren is a Swiss mountain village at the foot of the Schilthorn peak, which is accessible by cable car. Featured in a James Bond film, the Piz Gloria revolving restaurant contains the Bond World 007 exhibit and has views of Mont Blanc.

Near Mürren is the Lauterbrunnen Valley, with its subterranean, glacial Trümmelbach Falls. Themed trails on the Allmendhubel peak include the Flower Panorama and North Face paths. (Google Source)

Co mogę dodać od siebie? Zakochałam się, mimo że tylko wjechałam kolejką gondolową do wioski i chwilę tylko w niej pospacerowaliśmy. Byliśmy tam stanowczo za krótko, ale oczy nam błyszczały na samą myśl o letnim trekkingu na Schilthorn 2 970m nad poziomem morza. Widzieliśmy na mapach rozwieszonych w wiosce i później przeszukując Internet te wszystkie malownicze szlaki, via ferrata dostępna w okresie letnim, z mostem linowym nad wodospadem. 😍 no normalnie cudo!

What can I add from myself? I fell in love, even though I only took the gondola lift to the village and only walked a moment in it. We were far too short, but our eyes shone at the thought of summer trekking on Schilthorn 2,970m above sea level. We saw on the maps hung in the village and later searching the Internet all these picturesque routes, via ferrata available in summer, with a rope bridge over the waterfall. 😍 normally a miracle!

Gdy wyszliśmy z kolejki górskiej zobaczyliśmy zimowy krajobraz całkiem jak z bajki! Delikatnie pruszył śnieg, falując na podmuchach wiatru. Wszedzie leżał śnieg pozostały jeszcze po zimie. Dla mnie osoby mieszkającej w Holandii, gdzie w zimie śnieg nie przekracza 2cm głębokości i w radiu trąbią aby zachować ostrożność, a i tak jakby mogli to większość osób zostałaby w domach (z powodu na ciężkie warunki drogowe). Tą ilość śniegu co zobaczyłam w Mürren tak bardzo cieszył moje oczy! Tak tęskniłam za śniegiem!

When we left the gondola elevator we saw a winter landscape quite like a fairy tale! He gently churned the snow, waving in the wind. Everywhere lay snow remaining after winter. For me a person living in the Netherlands, where in winter the snow does not exceed 2 cm deep and on the radio beep to be careful, and as if they could most people would stay at home (due to severe road conditions). The amount of snow I saw in Mürren enjoyed my eyes so much! I missed snow so much!

We vlogu, który dla Was stworzyłam opowiadam Wam, że nie wiem czy jest drugie podobne miejsce jak Mürren… Ale jak zaczęłam montować film i pisać post dla Was to uświadomiłam sobie jakie miejsce mi przypomina. I w moich oczach Mürren jest podobne do Zermatt. Oba miasteczka są wyłączone z ruchu drogowego, tzn jeżdżą w nich tylko elektryczne małe autka. Popieram! W takich miejscach jest cicho i powietrze pachnie tak czysto! Do tego oba miasta budynki mają usytuowane wielopoziomowo, w zależności od stabilności terenu, zapewne. Jedna główna ulica, ale domy położone „gdzie kto chce” i ścieżki do tych domów, budynków. Spotkałam się z tym wielokrotnie w górach, za każdym razem podoba mi to rozwiązanie bardziej.

In the vlog that I created for you, I tell you that I don’t know if there is a second place like Mürren … But when I started editing the film and writing a post for you, I realized what a place reminds me of. And in my eyes Mürren is similar to Zermatt. Both towns are excluded from traffic, i.e. only small electric cars drive in them. I support! It is quiet in such places and the air smells so clean! In addition, both cities have multi-level buildings, depending on the stability of the area, probably. One main street, but houses „where who wants” and paths to these houses and buildings. I met this many times in the mountains, every time I like this solution more.


Pewnie zapytacie czy odwiedzam TYLKO filmowe miejsca… moja odpowiedź to: nie, to w sumie przypadek. Jednak dzięki temu, że dane miejsce zyskuje większą sławę poprzez pokazanie go w filmie, książce, telewizji czy nawet w socialmediach to my, zwykli ludzie dowiadujemy się o jego istnieniu.

You will probably ask: if I visit ONLY film places … my answer is: no, it’s actually a coincidence. However, due to the fact that a given place is becoming more famous by showing it in a movie, book, television or even in social media, we, ordinary people learn about its existence.

Takie miejsca mają dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną. Łatwo tam dojechać autem bądź kolejką gondolową, mają wiele ciekawych punktów widokowych (często stworzonych specjalnie na potrzeby filmu lub książki, czasem są tak piękne miejsca utworzone przez naturę, że szkoda byłoby to ominąć). A mi jako przyjezdnej i nie znającej terenu, takie miejsca łatwiej znaleźć i łatwiej zaplanować trekking z punktu A do punktu B. Zazdroszczę miejscowym, że mogą odkrywać te mało popularne ścieżki, które często mają tak imponujące widoki, których nie znajdziemy w przewodnikach. Takie miejsca mają jeszcze jeden bonus: ciszę! Ciszę i spokój, brak ludzi, tylko czysta natura. Uwielbiam takie miejsca! I cieszę się jak dziecko, gdy uda nam się takie szlaki znaleźć.

Jednak nie oszukujmy się, większość ludzi jadąc w góry zainspirowani jakimś widokiem czy zdjęciem wyjeżdżają gondolą do miejsca widokowego… dla mnie to smutne, ponieważ chciałabym żeby ludzie włożyli trochę wysiłku w to co robią aby poznać jakieś miejsce, wtedy bardziej docenili by to miejsce. Ale dzięki temu to ja mogę Wam pokazywać różne miejsca, pokazując wiele opcji, czerpiąc z tego przyjemność. Każdy sam może dzięki temu wybrać formę zwiedzania.

Such places have a well-developed communication infrastructure. Easily get there by car or gondola queue, they have many interesting viewpoints (often created specifically for the needs of a movie or book, sometimes they are so beautiful places created by nature that it would be a pity to avoid). And I as a visitive and not knowing terrain, such a place easier to find and easier to plan trekking from point A to point B. I envy local that they can discover these little popular paths that often have such impressive views that will not find Such places have one more bonus: silence! Silence and peace, lack of people, only pure nature. I love such places! And I’m happy to get a child when we can find such trails.

However, let’s face it, most people riding in the mountains inspired by a view or photo leave a gondola to a viewing spot … it’s sad for me because I would like people to put some effort into what they do to get to know a place, then they would appreciate this place more . But thanks to this, I can show you different places, showing many options, enjoying it. Everyone can thus choose the form of sightseeing.


Wiem, że ten post jest bardzo ogólny. Cała ta wycieczka była bardzo ogólna 🙈 haha jak wrócę w te piękne miejsca latem to napewno nadrobię zaległości w trekkingu i przygotuje dla Was przewodniki.

I know this post is very general. The whole trip was very general 🙈 haha, when I come back to these beautiful places in the summer I will definitely catch up on trekking and will prepare guides for you.


MIRA


Polecam Wam raz jeszcze mój krótki vlog z miejsc o których pisałam dzisiaj, tam więcej malowniczych widoków. 😃

Once again, I recommend you my short vlog from the places I wrote about today, there are more picturesque views. 😃

Link YouTubeLeave a comment / Zostaw komentarz