podróże travel

Vlog ▪︎ YouTube ▪︎ Andermatt, #Switzerland (2/3)

VLOG z Andermatt dostępny na YouTube

VLOG from Andermatt available on YouTube

LINK TUTAJ ••• LINK HERE

•••

Przyznaję bez bicia, że nie zwiedziliśmy tak jak byśmy chcieli tego pięknego miejsca. Stan naszych stóp z naszej poprzedniej wędrówki w nowych butach … uniemożliwił nam spędzanie czasu, tak jak lubimy najbardziej – czyli wędrówce po górach. Jednak mając auto do dyspozycji nie wachaliśmy się go użyć 😄

I admit without beating that we did not visit as we would like this beautiful place. The condition of our feet from our previous trip in new shoes … prevented us from spending time as we like best – that is, hiking in the mountains. However, having the car at our disposal, we did not hesitate to use it 😄

W połowie marca, w Szwajcarii nadal leży dużo śniegu. Naturalnie im wyżej tym więcej. Raj dla narciarzy i innych miłośników sportów zimowych. My kochamy maszerować po górach oglądając wszystkie kolory traw, skał, gór, jezior i naturalnie wierzchołków gór. Te kolory cieszą nasze oko najbardziej. W zimie kolorowe są głównie nasze kolorowe kurtki i czapki oraz inny sprzęt zimowy, który odbija się jeszcze jaskrawiej na śnieżnobiałym śniegu. Ja osobiście bardzo tęskniłam za śniegiem i namawiałam mojego Darka na wyjazd do takiego ośnieżonego miasteczka, przynajmniej na chwilę.

In mid-March, Switzerland still has a lot of snow. Of course, the higher the higher. A paradise for skiers and other winter sports enthusiasts. We love to walk in the mountains watching all the colors of grass, rocks, mountains, lakes and naturally mountain tops. These colors please our eye the most. In winter, mainly our colorful jackets and hats are colored, as well as other winter equipment that is reflected even more vividly on snow-white snow. Personally, I missed snow a lot and persuaded my Darek to go to such a snowy town, at least for a while.

Andermatt było chyba najwyższym dostępnym miejscem w okolicy. Każda inna przełęcz była zamknięta z powodu zalegającego tam śniegu.

Andermatt was probably the highest place available in the area. Every other pass was closed because of snow.

Andermatt zawsze nam się marzyło odwiedzić, ponieważ widok (którego teraz z powodu mgły nie było) na pobliskie góry i krętą przełęcz poniżej jest napewno piękny. Widziałam na zdjęciach 🤦🏼‍♀️🤣 będąc tam widziałam śnieg i mgłę… eh szkoda ale spodziewaliśmy się tego w sumie. To nam daje tylko kolejną myśl żeby przyjechać tu w lecie 😉 I naprawdę cieszyć się tym miejscem. Nowoczesne miasteczko alpejskie, zadbane, poukładane, spokojne ale w tradycyjnym stylu. Czyli na przykład opalane drewno wszędzie widoczne do okoła.

Andermatt has always dreamed of visiting, because the view (which now was not due to fog) of the nearby mountains and the winding mountain pass below is certainly beautiful. I saw in the pictures 🤦🏼‍♀️🤣 being there I saw snow and fog … eh pity but we expected it in total. It only gives us another thought to come here in the summer;) And really enjoy this place. A modern alpine town, neat, organized, quiet but in a traditional style. For example, fired wood visible everywhere around.

Jedno mi tam nie pasowało (ale to tylko moja opinia) w Andermatt ruch drogowy jest bardzo duży. To plus dla wszystkich dostawców i ogólnie jest to plus, bo łatwo można się tu dostać. Jednak jest to także minus, ponieważ powietrze nie jest tak czyste jak mogłoby być i nie ma tego magicznego spokoju.

One thing I didn’t like (but that’s just my opinion) in Andermatt, the traffic is very heavy. This is a plus for all suppliers and in general it is a plus, because it is easy to get here. However, this is also a minus, because the air is not as clean as it could be and there is no magical peace.

My pobawiliśmy się śniegiem, obeszliśmy miasteczko do okoła, wysłaliśmy pocztówki i pojechaliśmy dalej…

We played with snow, went round the town, sent postcards and drove on …

Czy polecam? Pewnie. Polecam dla miłośników sportów zimowych, ponieważ śnieg leży tam dość długo i kolejki gondolowe jeżdżą w jeszcze wyższe partie gór, co umożliwia naprawdę fajną zabawę na śniegu. Po tym co widziałam teraz, a było to niewiele, nadal mam ochotę przyjechać tu latem. A Google pokazuje mnóstwo miejsc do wspinaczki i letniego maszerowania.

Do I recommend? Sure. I recommend it for winter sports enthusiasts, because the snow has been there for quite a long time and the gondola lifts go to even higher parts of the mountains, which makes it possible to have fun in the snow. After what I saw now, and it wasn’t much, I still want to come here in the summer. And Google shows loads of climbing and summer walking spots.


MIRA

5 thoughts on “Vlog ▪︎ YouTube ▪︎ Andermatt, #Switzerland (2/3)

Leave a comment / Zostaw komentarz