What to do: STUBAITAL, AUSTRIA.

To piękne miejsce zwiedziliśmy całkiem niedawno. Mam dla Was miejsca, które są na wyciągnięcie ręki oraz takie, które wymagają wysiłku aby tam się znaleźć, jednak widoki rekompensują wysiłek.

We visited this beautiful place quite recently. I have places for you that are at your fingertips and those that require effort to get there, but the views compensate for the effort.


STUBAI SUPER CARD

Już na wstępie chciałabym zaznaczyć, że „SOMMER CARD” czyli karta zniżkowa dla turystów, która przysługuje każdemu turyście nocującemu odpłatnie w regionie. W zależności od regionu i atrakcji przysługują  nam inne zniżki. Czemu o tym mówię? Czemu zaznaczam to tak dosadnie? Ponieważ tylko w tym regionie (jak dotąd) ta karta faktycznie działała! Faktycznie wszystkie kolejki gondolowe mieliśmy ZA DARMO. W opisach innych regionów (Pitztal, Kaunertal) taka karta także powinna gwarantować zniżki albo darmowe przejazdy, jednak zawsze był z tym problem… i w konsekwencji musieliśmy płacić, w Stubai nie było problemu ani z parkingami, ani z kolejkami gondolowymi, ani z wejściówkami do różnych atrakcji. Spełnili swoje obietnice. Brawo!

At the outset, I would like to point out that the „SOMMER CARD” is a discount card for tourists, which is granted to every tourist staying for a fee in the region. Depending on the region and attractions, we have different discounts. Why am I talking about this? Why am I marking it so bluntly? Because only in this region (so far) this card actually worked! In fact, we had all the cable cars for FREE. In the descriptions of other regions (Pitztal, Kaunertal) such a card should also guarantee discounts or free rides, but there was always a problem with that … and consequently we had to pay, in Stubai there was no problem with either parking lots, gondola lifts, or tickets to various attractions. They fulfilled their promises. Bravo!

Jeśli wasze zakwaterowanie nie gwarantuje takiej karty możecie kupić ją sami stacjonarnie w biurze informacji turystycznej lub w większości stacji gondolowych lub online. Koszt takiej karty to 70€ dla osoby dorosłej. Ważna w terminach zakwaterowania.

If your accommodation does not guarantee such a card, you can buy it yourself at the tourist information office or at most gondola stations or online. The cost of such a card is € 70 for an adult. And valid for 5 days. Valid in terms of accommodation.


WHAT TO DO IN STUBAI?

Bez wysiłku ▪︎ Without effort

Zwiedzanie bez wysiłku fizycznego, to coś co większość z nas lubi najbardziej, prawda? Bez wysiłku dostaniemy się autem lub autobusem do większości wyciągów gondolowych. W większości miejsc, miejsc parkingowych jest naprawdę dużo.

Parkingi są chyba wszystkie darmowe, a jeśli znajdziecie jakiś płatny albo boicie się mandatu: zostawcie kartkę informacyjną dołączoną do waszych „STUBAI Super Card” i zostawcie za maską samochodu.

Sightseeing without physical exertion is something most of us like the most, right? We can easily get by car or bus to most of the gondola lifts. In most places, there is a lot of parking spaces.

The parking lots are probably all free, and if you find a paid one or you are afraid of a fine: leave the information card attached to your „STUBAI Super Card” and leave it behind the hood of the car.

Eisgrat

TOP OF TYROL 3,210m platform

Platforma widokowa z której widać 109 szczytów mierzących ponad 3 000m.

A viewing platform from which you can see 109 peaks measuring over 3,000m.

Platforma widokowa do której podnóża dojeżdżamy kolejką gondolową, a później trzeba pokonać kilkadziesiąt schodów po i do metalowej platformy. Widok zniewala. Warto się tutaj wybrać ale uwaga: otwarte tylko w lecie.

Viewing platform to the foot of which we reach by a gondola lift, and then you have to overcome several dozen stairs up and to the metal platform. The view is captivating. It’s worth going here, but beware: only open in summer.

Dla psa platforma jest niekomfortowa przez metalowy podest. Nasz pies jest na szczęście mały. I wnieśliśmy go tutaj a później kazaliśmy mu siedzieć na ławce 🙈 nie protestował.

For the dog, the platform is uncomfortable because of the metal landing. Luckily, our dog is small. And we brought him here and then we made him sit on the bench 🙈 he didn’t protest.

Start: EISGRAT (1 695m) of/lub GAMSGARTEN (1 750m) -》 MITTELSTATION FERNAU (2 300m) -》BERGSTATION EISGRAT (2 900m) -》SCHAUFELJOCHBAHN (3 165m).SCHAUFELSPITZ 3.333m

Grzechem byłoby nie wspomnieć, że pół godziny w przeciwną stronę od Top of Tyrol można dość łatwo wejść na najwyższy szczyt w okolicy. Nie jest to „niedzielny” spacer, zwłaszcza do góry ale nie jest to też wspinaczka na cały dzień. W godzinę lub dwie, wejdziecie, wpiszecie się do pamiątkowego zeszytu, porobicie zdjęcia podelektujecie się widokiem z 3.333m i zejdziecie do kolejki.

It would be a sin not to mention that half an hour away from Top of Tyrol you can climb the highest peak in the area quite easily. It is not a „Sunday” walk, especially to the top, but it is also not a whole day climb. In an hour or two, go in, sign in the notebook, take a photo, enjoy the view from 3,333m and go down to the queue.STUBAIER GLACIER (ICE GROTTO)

Lodowiec Stubai to w rzeczywistości aktualnie ośrodek narciarski położony nie na jednym lodowcu, ale na 5 lodowcach (Daunkogelferner, Schaufelferner, Gaisskarferner, Windachferner).

The Stubai Glacier is actually a ski resort located not on one glacier, but on 5 glaciers (Daunkogelferner, Schaufelferner, Gaisskarferner, Windachferner).

Ośrodek ten w ofercie edukacyjnej dla dzieci udostępnił atrakcję której nie umiałam sobie odmówić i ja!

In its educational offer for children, this center made available an attraction that I could not deny myself!

Wejście do 200stu metrowej jaskini lodowej pełnej świateł i dekoracji dotyczącej lodowców oraz życia w nich i tematów

Wejście ze zniżką 4,50€ (bez 6€) i uważam że naprawdę warto, ponieważ lodowiec w środku jest pięknie oświetlony i nie jest to tylko „dziura w lodzie” ale ma też wartość edukacyjną. Zaciekawi nawet dzieci.

Entry with a discount of 4.50€ (without 6€) and I think it is really worth it, because the glacier inside is beautifully lit and it is not only a „hole in the ice” but also has an educational value. It will interest even children.

Nad jaskinią lodową jest kolejka gondolowa oraz zagospodarowany teren pod restauracje, sklepy, toalety oraz plac zabaw dla dzieci.

Above the ice cave there is a gondola lift and a landscaped area for restaurants, shops, toilets and a playground for children.GRAWA WASSERFALL

Jego inna nazwa to wodospad Sulzaubach. Jest to najszerszym w całych Alpach Wschodnich wodospadem. Jego szerokość to aż 85m a wysokość to 180m. Strumień wody spływa pięknie, kaskadowo. Zasilany przez najpotężniejsze lodowce regionu.

Its other name is the Sulzaubach waterfall. It is the widest waterfall in the entire Eastern Alps. Its width is 85m and the height is 180m. The stream of water flows beautifully, cascading. Powered by the region’s most powerful glaciers.

Najszerszy i jeden z piękniejszych wodospadów jakie widziałam! Szeroki i dostojny. Piękny, nie dziwię się że jest tutaj jedną z głównych atrakcji. Teren przy wodospadzie jest dobrze zagospodarowany. Platformy widokowe, drewniane leżaki, restauracja, parking wzdłuż drogi, kilka małych szlaków oraz szlak zrobiony specjalnie po to by podziwiać dziko płynące tutejsze wody (WildeWasserWeg) od ich źródła po sam wodospad.

The widest and one of the most beautiful waterfalls I have ever seen! Broad and dignified. Beautiful, I’m not surprised that it is one of the main attractions here. The area at the waterfall is well developed. Viewing decks, wooden deck chairs, a restaurant, a car park along the road, several small trails and a trail specially made to admire the wild waters (WildeWasserWeg) from its source to the waterfall itself.

Dojazd z głównej drogi (Stuibai Glacier Railway) jest proste. Możesz zobaczyć wodospad z drogi. Parkujesz i idziesz w kierunku wodospadu. Z drogi widać kilka „bramek”, a szlaki są dobrze oznakowane. Można też zatrzymać się w przydrożnym schronisku (hütte) i napić się kawy z widokiem na wodospad. Osobiście polecam spacerować przez kilka minut i poczuć wodospad na własnej skórze. Wodospad ma 3 platformy widokowe po prawej stronie wodospadu. Dla zwiedzających przygotowano szlak z desek. Czasem było to trudne dla psa, więc podziwiał fragment tej trasy z plecaka.

Access from the main road (Stuibai Glacier Railway) is simple. You can see the waterfall from the road. You park and walk towards the waterfall. There are several „gates” visible from the road and the trails are well marked. You can also stay at the roadside hostel and drink coffee overlooking the waterfall. I personally recommend walking for a few minutes and feeling the waterfall on your own skin. The waterfall has 3 viewing platforms on the side of the waterfall. A trail of wooden boards is prepared for visitors. Sometimes it was difficult for the dog, so he admired a piece of this route from his backpack.STUBAIBLICK”

Miejsce o które tylko „zachaczyliśmy” to polana z panoramicznym widokiem i łatwym wejściem na Kreuzjoch 2136m z panoramą na całą okolicę. Jest to fajne miejsce dla całych rodzin. Fajne miejsce aby rozpocząć piesze wycieczki. Nam nie udało się zwiedzić tego miejsca z powodu narastającej mgły i deszczu.

A place that we only „touched” is a clearing with a panoramic view and easy ascent to Kreuzjoch 2136m with a panorama of the surrounding area. It is a fun place for whole families. Nice place to start hiking. We did not manage to visit this place due to the growing fog and rain.

Start: parking Talstation 1 000m -》Kreuzjochbahn -》Mittelstation Froneben 1 350m -》 Kreuzjoch 2 136m.Okay! Miejsca łatwo dostępne, czyli wszystkie przy kolejkach gondolowych lub przy głównej drodze już za nami. Nie są to wszystkie fajne miejsca, to są miejsca które my uznaliśmy za fajne, pamiętajcie że na ten piękny region mieliśmy tylko 3 dni.

Okay! Easily accessible places, i.e. all by the gondola or by the main road, are already behind us. These are not all cool places, they are places that we found cool, remember that we only had 3 days for this beautiful region.


Teraz pokażę Wam miejsca magiczne ale wymagające chodzenia.

Now I will show you magical places that require walking.


SULZENAU ALM 1 847m

Wcześniej wspomniałam, że do samego wodospadu łatwo jest dojść, wzdłuż wodospadu są platformy widokowe które prowadzą do absolutnie magicznego miejsca. Tak magicznego, że w myślach zaczęłam budować tam dom! Mijając drewniane podesty i zaczynamy się wspinać szlakiem do góry. Szlak jest dość męczący jednak widoki wynagradzają każde „daleko jeszcze?”.

Earlier I mentioned that it is easy to walk to the waterfall itself, there are viewing platforms along the waterfall that lead to an absolutely magical place. So magical that in my head I started building a house there! Passing wooden platforms, we start to climb the trail up. The trail is quite tiring, but the views reward each „far away?”

Mijamy drewniane platformy, mijamy rzekę (poniżej jest nasz wielki wodospad), po czym między szczytami zaczyna się łąka. To Sulzenau Alm z restauracją i kilkoma ogromnymi głazami, które jak podejrzewam spadły z pobliskich szczytów. To przypomina nam o sile natury. Przypominają nam o tym również kolejne wodospady Sulzenaufall! Mniejszy niż ten wodospad na dole, ale równie piękny. Spływają po całej łące, tworząc strumienie, które z kolei tworzą naszą rzekę i wodospad poniżej.

We pass wooden platforms, we pass the river (below is our great waterfall), and then a meadow begins between the peaks. This is the Sulzenau Alm with restaurant and some huge boulders that I suspect fell from the nearby peaks. It reminds us of the power of nature. The next Sulzenaufall waterfalls also remind us of this! Smaller than that waterfall downstairs, but just as beautiful. They run down the entire meadow, creating streams which in turn make up our river and the waterfall below.

To miejsce jest idealne na piknik. Tylko po to by odpocząć wśród natury. Wśród zielonej trawy, gór, wodospadów, wśród wielu strumyków. My zakochaliśmy się w tym spokojnym miejscu. Nasz pies oszalał ze szczęścia, skakał po trawie i bawił się kamykami w strumykach.

Pamiętaj! Jeśli chcesz coś zjeść w górskiej restauracji albo górskim schronisku zawsze posiadaj gotówkę.

Remember! If you want to eat something in a mountain restaurant or mountain hut, always have cash.


SULZENAU HÜTTE 2 196m

To nie jest to samo schronisko górskie, które było w opisanym wyżej miejscu, czyli Sulzenau Alm. Aby dojść do tego schroniska górskiego trzeba przejść przez Sulzenau Alm i iść w górę przy największym w tej dolinie wodospadzie. W miarę prosty, malowniczy szlak. Mijaliśmy dużo rodzin z dziećmi. Wspinamy się przy wodospadzie, oglądając się co chwilę za siebie. Widok zniewala, im jesteśmy wyżej tym lepiej widać całą dolinę. Na górze znajduje się kolejne wypłaszczenie, schronisko górskie z restauracją oraz kilka szlaków w różne strony.

This is not the same mountain chalet that was in the place described above, which is Sulzenau Alm. To get to this mountain chalet, you have to cross the Sulzenau Alm and go up at the largest waterfall in the valley. A relatively simple, picturesque trail. We passed many families with children. We climb the waterfall, looking back every now and then. The view is captivating, the higher we are, the better you can see the entire valley. There is another flat at the top, a mountain hut with a restaurant and several trails in different directions.


BLAUE LACKE

Jezioro znajduje się 20 minut od schroniska Sulzenau Hütte. Tutaj jest to prawdopodobnie największe lub przynajmniej najpopularniejsze jezioro. Łatwy dostęp, krystalicznie czysta woda, kolor wody niebieski, można w nim się kapać. Ale uwaga, to bardzo turystyczne miejsce, nawet na tej wysokości. Prawdopodobieństwo, że będziesz tu sam, jest niewielkie. Każdy znajdzie miejsce dla siebie, ale nie będziesz sam.

The lake is 20 minutes from the Sulzenau Hütte mountain hut. Here it is probably the largest or at least the most popular lake. Easy access, crystal clear water, blue water color, you can drip in it. But beware, a very touristic place even at this height. The probability that you will be alone here is remote. Everyone will find a place for themselves, but you won’t be alone.


GRÜNAUSEE

Naturalne jezioro górskie oddalone od Sulzenau Hütte o 1h drogi. Dojście tam jest dość proste. Widok jeziora mnie ucieszył i zachwycił, zwłaszcza zielononiebieski kolor wody. Cudo!

Natural mountain lake 1 hour away from Sulzenau Hütte. Getting there is quite easy. The view of the lake made me happy and delighted, especially the green-blue color of the water. Wonder!


EGESSENSEE

Kolejne jezioro. Ale całkiem w innym miejscu. Tego dnia wybraliśmy się na całodniową wycieczkę z panoramicznym balkonem. To jezioro było pierwszym punktem, do którego chcieliśmy dotrzeć. Poszliśmy na łatwiznę i ponownie zostawiliśmy samochód na darmowym parkingu pod stacją EISGRAT Talstation 1 695m i wjechaliśmy gondolą na stację MITTELSTATION FERNAU 2 300m, następnie w niecałe 30 minut od schroniska wspinaliśmy się po czerwonym szlaku do jeziora znajduje się obok kolejki gondolowej. Piękne, ciche miejsce ukryte między głazami.

Another lake. But quite in a different place. On this day, we took a day trip with the panoramic balcony. This lake was the first point we wanted to reach. We took the easy way and again left the car in the parking lot under the Talstation EISGRAT station 1695m and took the gondola to the MITTELSTATION FERNAU station 2 300m, then we climbed the red trail to the lake in less than 30 minutes from the mountain chalet located next to the gondola cable car. A beautiful, quiet place hidden between the boulders.


MUTTERBERGSEE

To jezioro było oddalone od EGESSENSEE około 2 godziny, warto zrobić sobie przerwę. Droga do niego jest długa, ale bardzo malownicza i widokowa. Widok na całą dolinę. Po drodze mijamy kilka mniejszych wodospadów i kilka strumieni, które czynią to miejsce wyjątkowym. Jest też dla nas bonus, ponieważ możesz uzupełniać wodę, a pies może pić wodę za każdym razem gdy ma na to ochotę. To jest duże ułatwienie. Aby dostać się do jeziora, trzeba trochę zboczyć z głównego szlaku i wspiąć się na kolejny stromy szlak pod górę, aby odsłonić ukryte między szczytami dość duże jezioro.

This lake was about 2 hours away from EGESSENSEE, it is worth taking a break. The road to it is long, but very picturesque and panoramic. View of the entire valley. On the way, we pass a few smaller waterfalls and a few streams, which make this place unique. There is also a bonus for us because you can refill the water and the dog can drink water every bit. This is a lot easier. To get to the lake, you have to deviate a bit from the main trail and climb another steep trail up the hill to reveal a fairly large lake hidden between the peaks.
HOTEL

Hotel w którym mieszkaliśmy znaleźliśmyna booking.com. Hotel gwarantował prywatny parking, śniadanie (osobiście byłem bardzo zaskoczony, bo do wyboru było wiele niecodziennych dań: awokado i / lub guacamole, pasta jajeczna, musli z regionalnego sera bez cukru). Bardzo urozmaicone i „domowe” śniadanie z bardzo smacznymi produktami. Właścicielka bardzo miła i uczynna, pokój czysty i przyjemny z bardzo ładną łazienką. Link do obiektu zostawiam poniżej. Hotel akceptował zwierzęta!

We found the hotel in which we stayed on booking.com. The hotel guaranteed private parking, breakfast (personally I was very surprised because there were many unusual dishes to choose from: avocado and / or guacamole, egg paste, regional cheese sugar-free muesli). Very varied and „home” breakfast with very tasty products. The owner was very nice and obliging, the room was clean and pleasant with a very nice bathroom. I leave the link to the object below. The hotel accepted pets!

Alpenhaus Monte in Neustift im Stubaital! http://www.booking.com/Share-TmwOG0vMIRA

Advertisements
Advertisements
Advertisements

2 uwagi do wpisu “What to do: STUBAITAL, AUSTRIA.

Leave a comment / Zostaw komentarz