Xiaomi Roidmi eve plus: idealny robot sprzątający? • the perfect cleaning robot?

Hej! Dzisiaj opowiemy Wam z Darkiem czym się kierowaliśmy przy wyborze robota sprzątającego. Jakie były nasze wymagania, a jaka jest rzeczywistość…

Hi! Today we will tell you and Darek what we were guided by when choosing a cleaning robot. What were our requirements and what is the reality …

Tym razem jest to wpis gościnny, recenzję przygotował dla Was Darek. To on wykonał całą najcięższą pracę w kwestii poszukiwań nowego odkurzacza. To Darek szukał, porównywał oraz oglądał niezliczoną ilość różnych testów robotów sprzątających. Mój udział był znikomy (zrobiłam ankietę na instagramie i zapytałam który odkurzacz polecacie, zapytałam także to znajomych 🤪). Przekazałam Darkowi jakich modeli używają znajomi i obserwujący, Darek później porównywał. Dobrze mieć takiego Darka w domu ❤.

This time it is a guest post, the review was prepared by Darek. It was he who did all the hard work to find a new vacuum cleaner. It was Darek who searched, compared and watched countless different tests of cleaning robots. My participation was negligible (I did a poll on Instagram and asked which vacuum cleaner you recommend, I also asked my friends 🤪). I told Darek what models my friends and followers use, Darek later compared. It’s good to have a Darek at home ❤.

W razie pytań piszcie w komentarzu lub bezpośrednio u Darka @darek.photography

If you have any questions, write in the comment or directly at Darek @darek.photography


Dla większej przejrzystości najpierw recenzja po polsku, a poniżej pogrubioną czcionką tłumaczenie.

For greater clarity, first the review in Polish, and below in bold translation.Xiaomi Roidmi eve plus (pl)

Nowy flagowy produkt firmy ROIDMI.

Dlaczego akurat ten robot?

Jest multum robotów sprzątających, z różnymi 

 • funkcjami, 
 • mocą, 
 • kolorami, 

Które różnią się metodą:

 • skanowania powierzchni
 • metodą poruszania się
 • Ilością szczotek bocznych i głównych
 • Z różnymi pojemnościami zbiorników na kurz i wodę
 • możliwością mopowania itd
 • tym że nie wszystkie mogą odkurzać dywany
 • możliwością regulacji mocy ssania i ilości podawania wody
 • Umiejętnością mapowania wielu pomieszczeń 
 • Stawiania wirtualnych ścian i obszarów zakazanych 
 • tym czy nadaje się do zbierania sierści zwierząt itd.

Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego służą te roboty, bo napewno nie do odkurzania raz na tydzień mocno zapuszczonych brudem podłóg.

Jeżeli taki odkurzacz jeździ minimalnie raz dziennie i zbiera kurz i nieczystości po całym dniu, to prawie każdy się nadaje.

Uwierzcie, że różnica jest zauważalna gdy wracasz do domu i podłoga wygląda czysto….codziennie.

Ale dlaczego akurat ten?

 • Jest to bodajże jeden z najtańszych, jeśli nie najtańszy robot sprzątający ze stacją odsysania kurzu po odkurzaniu do stacji dokującej posiadającej worek na kurz podobny do tych w tradycyjnych odkurzaczach workowych. Jest tam również filtr, który zapobiega wydostawaniu się kurzu na zewnątrz (filtr HEPA). Worek starcza od 3 do 6 miesięcy przy mieszkaniu około 60m2, wszystko w zależności od ilości brudu, sierści lub innych zanieczyszczeń.

Ktoś powie po co mi to, sam będę po każdym sprzątaniu czyścił.

W sumie każdego robota ….uwierzcie….każdego…raz na trzy sprzątania trzeba przeglądnąć, szczególnie gdy są zwierzęta ponieważ sierść zaplątuje się w wałek, szczotki boczne ( tutaj są dwie )i kółka.

Ale to jest jak z automatem w samochodzie, jak się raz posmakuje to już do manualnej skrzyni biegów ciężko wrócić, lub ze zmywarką do naczyń, że ciężko się jej pozbyć i myć ręcznie. 

Automatyczne odsysanie to niesamowita wygoda.

 • Mapowanie powierzchni radarem ( LDS SLAM ) jednoczesne mapowanie i lokalizowanie robota w czasie rzeczywistym. Widać na aplikacji w czasie rzeczywistym gdzie jest robot i jak sprząta.
 • Wjeżdża na przeszkody do 2 cm wysokości.
 • Bateria 5200mAh starcza na około 2.5 godziny sprzątania i odpowiednio 150m2, jeśli nie starczy baterii to wróci do stacji, naładuje baterię, zostawi śmieci i rozpocznie sprzątanie w miejscu gdzie przerwał.
 • Robot posiada 4 moce ssania, poziom 2 jest wystarczający do podłóg twardych, 3 i 4 jest do dywanów. Moc ssania można oddzielnie ustawić do różnych pokoi, stref….wedle naszych upodobań. 
 • Automatycznie wykrywa dywan i zwiększa moc ssania
 • Aplikacja Roidmi jest już po polsku..fakt…ma ocenę 2.7/5, ale gdy wczytamy się w komentarze, są to opinie sprzed roku, dwóch. Po aktualizacji i z tym robotem działa dosłownie świetnie zarówno na androidzie jak i na iOS. Nie zacina się, ustawień jest naprawdę dużo, myśle że każdy znajdzie to co potrzebuje (no, obiadu nie ugotuje, a szkoda)
 • Robot mówi po polsku. (Oraz w 13 innych językach)
 • Jest solidnie wykonany, ja mam w białym kolorze, jak dla mnie jest elegancki.
 • Wg. Mnie lepiej wyglada niż irobot i7 np.( miałem 1 dzień, oddałem ) no i o niebo lepiej sprząta 

Coś o stacji odbierania kurzu.

 • Kurz jest automatycznie pobierany po zadokowaniu robota, no chyba że ustawicie w aplikacji inaczej (co drugie albo trzecie sprzątanie, lub gdy pojemnik jest pełny)
 • Jony dezodoryzujące zapobiegają powstawaniu pleśni i neutralizują zapachy. i faktycznie nie czuć charakterystycznego brzydkiego zapachu, jaki towarzyszy chociażby odkurzaczom workowym.
 • Głośnomówiący i bezpyłowy 
 • Worek o pojemności 3 litrów
 • Inteligentny ekran dotykowy, można ręcznie włączyć odsysanie kurzu

Funkcja mopowania, czyli mycie podłóg:

Myśle że w każdym robocie z funkcją mopowania nie chodzi o dogłębne mycie podłogi tylko delikatne przetarcie powierzchni wilgotnym mopem.

Jeśli odkurzamy codziennie, to takie mopowanie daje odświeżenie podłogi i tyle.

I jest to naprawdę fajna funkcja.Do większych plam nic nie zastąpi tradycyjnego mopa.

 • Pojemnik na wodę ma tylko 250 ml, ale przetestowałem ze na minimalnym poziomie podawanie wody ( 1 na 3 ) umyjemy 200m2….serio. Na trzecim, maksymalnym poziomie tak do 70-80m2.
 • Mopuje w jodełkę czy w Y jak kto woli, to jest dokładniejsze mopowanie, trwa dłużej i zużywa więcej wody, no ale coś za coś.
 • Minusem jest to, że po każdym mopowaniu trzeba ściągnąć mopa i wylać wodę ( jeśli coś zostało ) no ale to nie perpetum mobile.

Ten odkurzacz kupiłem na alliexpress za 293 euro z przesyłka z Belgii ( siedmiodniowa przesyłka )ale są przesyłki również z Polski i z innych krajów więc nie trzeba już płacić cła . Obecnie jest za 330-360 euro ,ale to zależy od dnia, często są promocje.

Jakby porównać ten robot do odpowiedników z irobot czyli 

 • irobot i7+ to 819 euro
 • Irobot i3+ to 613 euro, no ale ten to taki upośledzony i7+
 • Irobot i9+ to 1500 euro….serio!!!!!!!!!

Co IRoboty mają lepszego niż nasz model Xiaomi? yyy …nie wiem.

 • Aplikacja wcale nie jest lepsza
 • Wirtualna ściana fizyczna (małe, dodatkowe uradzenie), a nie w aplikacji
 • Gumowe walki w które strasznie zaplątuje się sierść i włosy
 • Strasznie we wszystko te iroboty stukają, bo nie maja radaru tylko kamery.
 • Nie maja mopa

Są jeszcze inne Xiaomi ale ceny sięgają do 500-800 euro.

Dlatego Xiaomi Roidmi Eve plus? Bo za te pieniądze masz wszystko czego powinniśmy wymagać od robota sprzątającego. Xiaomi Roidmi eve plus (eng.)

The new flagship product of the ROIDMI company.

Why this robot?

There are a plethora of cleaning robots, with different ones

functions,
• power,
• colors,

Which differ in method:

surface scanning
• method of movement
• The number of side and main brushes
• With different capacities of dust and water tanks
the possibility of mopping, etc.
• not all of them can vacuum carpets
• possibility to regulate the suction power and the amount of water feeding
• Ability to map multiple rooms
• Putting up virtual walls and forbidden areas
whether it is suitable for collecting animal hair, etc.

You have to answer the question of what these robots are for, because they are certainly not for vacuuming heavily soiled floors once a week.

If such a vacuum cleaner runs a minimum of once a day and collects dust and dirt throughout the day, almost everyone is suitable.

Believe me, the difference is noticeable when you come home and the floor looks clean…. Everyday.

But why this one?

It is probably one of the cheapest, if not the cheapest cleaning robot with a dust suction station after vacuuming to a docking station with a dust bag similar to those in traditional bag vacuum cleaners. There is also a filter to prevent dust from escaping to the outside (HEPA filter). The bag lasts from 3 to 6 months in an apartment of about 60 m2, all depending on the amount of dirt, hair or other impurities.

Someone will tell me why I need it, I will clean it myself after each cleaning.

In total, every robot … … believe … every … once in three cleanings you have to look at it, especially when there are animals because the hair gets tangled in the roller, side brushes (there are two here) and wheels.

But it is like with an automatic transmission in a car, once you taste it, it’s hard to return to the manual gearbox, or with a dishwasher, it’s hard to get rid of it and wash it by hand.

Automatic suction is an amazing convenience.

Radar Mapping (LDS SLAM) Simultaneous real-time mapping and locating of the robot. You can see on the application in real time where the robot is and how it cleans.


• Runs over obstacles up to 2 cm in height.


• The 5200mAh battery lasts for about 2.5 hours of cleaning and 150m2, respectively, if there is not enough battery, it will return to the station, charge the battery, leave garbage and start cleaning where it left off.


• The robot has 4 suction powers, level 2 is sufficient for hard floors, level 3 and 4 is for carpets. The suction power can be set separately for different rooms, zones … according to our preferences.


Automatically detects the carpet and increases the suction power


The Roidmi application is already in Polish .. fact … has a rating of 2.7 / 5, but when we read the comments, they are opinions from one or two years ago. After the update, and with this robot, it works literally great on both Android and iOS. It does not jam, there are a lot of settings, I think that everyone will find what they need (well, they will not cook dinner, which is a pity)


• The robot speaks Polish. (And in 13 other languages)


• It is solidly made, I have white, for me it is elegant.


According to It looks better to me than the irobot i7, for example (I had 1 day, I gave it back) and it cleans much better.

Something about a dust pick-up station.

Dust is automatically collected when the robot is docked, unless you set otherwise in the application (every second or third cleaning, or when the container is full)


• Deodorizing ions prevent the formation of mold and neutralize odors. and you do not actually feel the characteristic bad smell that accompanies even bag vacuum cleaners.


• Hands-free and dust-free


• A bag with a capacity of 3 liters


• Intelligent touch screen, dust extraction can be manually activated

The mopping function, i.e. cleaning the floors:

I think that every robot with a mopping function is not about thoroughly cleaning the floor, but gently wiping the surface with a damp mop.

If we vacuum every day, such mopping refreshes the floor and that’s it.

And it’s a really cool feature.

The water container is only 250 ml, but I tested that the minimum amount of water (1 in 3) will wash 200m2 … seriously. On the third, maximum level, up to 70-80 m2.


• Mops herringbone or Y if you like, it is more accurate mopping, takes longer and uses more water, but something for something.

• The downside is that after each mopping you have to remove the mop and pour out the water (if there is anything left) but it’s not a perpetual motion machine.

I bought this vacuum cleaner on alliexpress for EUR 293 with a shipment from Belgium (seven-day shipment), but there are also shipments from Poland and other countries, so you do not have to pay customs anymore. Currently it is for 330-360 euro, but it depends on the day, there are often promotions. How to compare this robot to its counterparts from irobot, i.e.

irobot i7 + is 819 euros
Irobot i3 + is 613 euro, but this one is such a handicapped i7 +
Irobot i9 + is 1500 euro… .serio !!!!!!!!!

There are other Xiaomi but the prices range from 500-800 euros.

What do IRobots have better than our Xiaomi model? yyy … I don’t know.

The app is no better

Virtual physical wall (small, extra measure), not in the application
Rubber fights in which hair and hair become terribly tangled


These irobots are knocking on everything because they do not have radar, but cameras.

They don’t have a mop.

That’s why Xiaomi Roidmi Eve plus? Because for this money you have everything that we should expect from a cleaning robot.MIRACoś ode mnie: Something from me:

Mam nadzieję, że recenzja się Wam podobała i też spojrzycie w podobny sposób podczas wyboru nowego sprzętu do domu. My lubimy przeanalizować wszystkie opcje. sprawdzić wszystkie „za” i „przeciw”, ja z natury nie lubię przepłacać, więc poszukiwania na ogół trwają dłużej. Często szukamy kodów zniżkowych, albo czekamy aż produkt zostanie przeceniony. Takie akcje dzieją się zazwyczaj, gdy wychodzi nowy model danego sprzętu lub w okresie zimowym. warto na to zwrócić uwagę. Pierwszym robotem sprzątającym był iRobot i7 ale totalnie nam się nie sprawdził, poobijał nam meble i zepsuł się podczas 2go użycia, uważam że nasz model był felerny porostu, bo inni znajomi nie mieli tego problemu. Chcę jeszcze dodać, że bardzo bałam się zamawiać tak drogą rzecz z Aliexpress… ale zamówiliśmy od oficjalnego sprzedawcy/sklepu Roidmi, z płatnością po otrzymaniu towaru. Opcja/aplikacja, która to umożliwia nazywa się „klarna” (zapłać poprzez Klarna) jest dostępna w Holandii (ale podejrzewam, że każdy kraj ma swój odpowiednik). Aplikacja pozwala kupić coś przez internet z opóźnioną płatnością o 14 dni, o miesiąc, przy częstym używaniu aplikacji można czasem rozłożyć płatność na raty 0% które zostaną automatycznie ściągnięte z naszego konta. Aliexpress unowocześnił formy płatności, dostawy oraz ochronę kupującego. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ bałam się że odkurzacz szybko się nam popsuje (zaraz po dokonaniu płatności) ale póki co (odpukać) jest wszystko ok.

I hope you liked the review and you will also look in the same way when choosing new equipment for your home. We like to analyze all your options. check all the pros and cons, I do not like to overpay by nature, so the search usually takes longer. We often look for discount codes or wait for the product to be discounted. Such actions usually take place when a new model of a given equipment comes out or in the winter. it is worth paying attention to. The first cleaning robot was the iRobot i7, but it did not work for us, it broke our furniture and broke down during the second use, I think that our model was a flawed lichen, because other friends did not have this problem. I would like to add that I was very afraid to order such an expensive item from Aliexpress … but we ordered from the official Roidmi seller / store, with payment after receiving the goods. An option / application that allows this is called „klarna” (pay with Klarna) available in the Netherlands (but I suspect each country has an equivalent). The application allows you to buy something over the Internet with a payment delay of 14 days or a month, with frequent use of the application, you can sometimes spread the payment into 0% installments, which will be automatically charged from our account. Aliexpress has modernized payment methods, delivery and buyer protection. I am very happy about it, because I was afraid that the vacuum cleaner would break quickly (right after making the payment) but so far (knock on) everything is ok.Leave a comment / Zostaw komentarz