Castle Reichsburg, Cochem DE

Pocztówkowy widok. • Postcard view.

Przyznaję bez bicia, że bardzo ciężko było mi zrobić zrobić tu zdjęcia godne bloga… Jednak nie wynika to z braku pięknych widoków! Lecz moich zdolności manualnych niestety, jednak pracuję nad tym. A fakt, że Zamek leży na dość wysokim i ciasnym wzgórzu utrudniał mi to zadanie. I niestety nie udało mi się oddać uroku tego miejsca, na tyle, na ile bym chciała, szkoda bo widoki były piękne!

I admit without beating that it was very difficult for me to take photos worthy of the blog here … However, this is not due to the lack of beautiful views! But unfortunately my manual skills, but I’m working on it. And the fact that the Castle lies on a fairly high and narrow hill made it difficult for me. And unfortunately I could not give the charm of this place, as much as I would like, it’s a pity because the views were beautiful!

Mam jednak nadzieję, że zachęcę Was troszkę moimi ciekawostkami o tym miasteczku i górującym nad nim zamkiem.

I hope, however, that I will encourage you with my little curiosities about this town and the castle towering over it.

Tak jak w poprzednim wpisie TUTAJ, najpierw trochę ciekawostek, a następnie trochę przydatnych informacji.

As in the previous entry HERE, first some interesting facts, and then some useful information.

Zamek Reichsburg TUTAJ to kolejna perełka w Dolinie rzeki Mozeli TUTAJ

Jest równie urokliwy jak zamek Eltz WIECEJ TU lecz stoi bardziej dumnie na szczycie wzgórza.

Reichsburg Castle HERE is another gem in the Moselle River Valley HERE

It is as charming as Eltz Castle MORE HERE but it stands more proudly on the top of the hill.


Zamek ma w swej historii nawet coś polskiego! Otóż pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1051 roku. Wtedy to Rycheza, najstarsza córka hrabiego Ezzo, któremu Cochem zawdzięcza swoje powstanie, a jednocześnie siostrzenica cesarza Ottona III i żona króla Polski Mieszka II, podarowała warownię swojemu siostrzeńcowi, hrabiemu Henrykowi I.

The castle has even something Polish in its history! Well, the first mention of the castle dates from 1051. It was then that Rycheza, the eldest daughter of Count Ezzo, to whom Cochem owed his uprising, and at the same time the niece of Emperor Otto III and the wife of Polish king Mieszko II, gave the stronghold to her nephew, Count Henry I.

Uff jak telenowela…hahah • Phew like a soap opera … hahah

Twierdza, którą dziś widzimy nie jest jednak tą średniowieczną budowlą. Tamta twierdza, podobnie jak położone poniżej miasteczko Cochem, została najpierw zajęta, a potem niemal doszczętnie zniszczona przez francuskie wojska Ludwika XIV.

The fortress we see today is not that medieval building. That fortress, like the town of Cochem below, was first occupied and then almost completely destroyed by the French army of Louis XIV.

Gdyby nie kolejny właściciel − bardzo bogaty Louis Ravené. W 1868 roku kazał on wznieść na gruzach neogotycki zamek, ba! Chciał odtworzyć poprzedni wizerunek, więc przez kolejne lata zamek był wykorzystywany jako letnia rezydencja jego rodu.

Were it not for the next owner – a very rich Louis Ravené. In 1868 he ordered to build a neo-Gothic castle on the ruins, no! He wanted to recreate the previous image, so over the years the castle was used as the summer residence of his family.

Miasteczko Cochem TUTAJ może się pochwalić nie tylko pięknym zamkiem Reichsburg – Cohem TUTAJ ale także własnym białym winem wytwarzanych z winogron leżących na najbardziej stromych winnicach Europy Calmomt. Ja się na alkoholowych trunkach nie znam, więc odsyłam zainteresowanych TUTAJ i tak nieźle jak na tak malutkie miasteczko 😉

The town of Cochem HERE can boast not only the beautiful Reichsburg castle – Cohem HERE but also its own white wine made from grapes lying on the steepest vineyards of Europe Calmomt. I do not know about alcoholic beverages, so I refer those interested HERE and as good as for such a tiny town;)

Przyznaję, że dobrze wykorzystany potencjał miasteczka. Zamek, winnice, parę muzeów (w tym muzeum wina), rejsy Mozelą, dużo szlaków do pieszych wędrówek, a także tętniące życiem centrum miasta. Mimo natłoku turystów, miasteczko nie straciło na swoim uroku.

I admit that the town’s potential is well used. Castle, vineyards, several museums (including a wine museum), Moselle cruises, many hiking routes, as well as the bustling city center. Despite the crowds of tourists, the town has not lost its charm.


Przydatne informacje • Useful information:

  • Gdzie to jest?

Malownicze miasteczko Cochem

Where it is?
Picturesque town of Cochem

TUTAJ/HERE

Oddalone od zamku Eltz (wpis o nim TUTAJ) o około 30 min jazdy autem mapka

Away from Eltz Castle (entry about it HERE) about 30 minutes by car map

TUTAJ/HERE

Przy rzece Mozela – TUTAJ

Sam zamek i adres znajdziecie

The castle itself and the address can be found –

TUTAJ/HERE

Jeśli będziecie zainteresowani oficjalna strona zamku TUTAJ warto przed wyjazdem sprawdzić czy napewno jest otwarty 😉 A drogi przejezdne.

If you are interested in the official website of the castle HERE, it is worth checking before leaving whether it is open;) And passable roads.


  • Parking?

Warto zaplanować to wcześniej! Bo miasteczko jest bardzo oblegane i większość parkingów koło południa jest już pełna! My zaparkowaliśmy TUTAJ jednak posyłam listę reszty parkingów TUTAJ warto przyjechać z samego rana 😉 I mieć trochę drobniaków w bo parkingi są płatne.

Parking?
It is worth planning it in advance! Because the town is very crowded and most car parks around noon are already full! We parked HERE, however, I send a list of the rest of the car parks HERE it is worth coming in the morning;) And have some small coins in € because parking is paid.


  • Jak się tam dostać?

Dróg jest parę, na każdy stopień zaawansowania 😉

Pieszo – najkrótsza, jednak nie najlatwiejsza droga. Droga jest, pnie się pod dość stromą górkę na której stoi dumnie Zamek. Z parkingu trwa to około 15min.

Autobusem- jednak uwaga autobus podjeżdża tylko do połowy drogi. Ten najbardziej stromy odcinek i tak trzeba przejść pieszo.

How to get there?

There are a few roads for every level;)

By foot – the shortest, but not the easiest way. The road is up the steep hill on which proudly stands the Castle. It takes about 15 minutes from the car park.

By bus – but beware, the bus only goes halfway. This steepest section should be reached on foot anyway.


  • Godziny otwarcia?

Zamek Cochem otwarty jest codziennie od 9:00 do 17:00

Jednak można przyjść tutaj za darmo także po zamknięciu zamku, poprostu nie wejdziecie do środka.

Opening hours?

Cochem Castle is open daily from 9:00 to 17:00
However, you can come here for free also after closing the castle, you just won’t get inside.


Ciekawostka • Curiosity:

Zwiedzanie zamku z przewodnikiem w języku angielskim odbywa się codziennie jednak tylko od 12:00 do 15:00.

Visiting the castle with a guide in English takes place every day, however, only from 12:00 to 15:00.


  • Bilety • TICKETS

Zwiedzanie jest płatne,
Visiting is paid:

Dorośli • Adults 6€

Dzieci (6-17 lat) • Children (6-17 years old) 3€

Jednak jeśli chcecie tylko zobaczyć zamek z zewnątrz i nacieszyć się widokami wokół zamku to punkt widokowy jest darmowy.

However, if you just want to see the castle from the outside and enjoy the views around the castle, the viewpoint is free.

  • Restauracja?

Jest, otwarta od 10:00 do 18:00 niestety nie wiem czy polecam, nie korzystaliśmy 😉

Restaurant?
It’s open from 10:00 to 18:00, unfortunately I don’t know if I recommend it, we didn’t use it;)

  • Toalety?

Są dostępne, tuż po minięciu pierwszej bramy, po prawej stronie, jeszcze przed zamkiem. Są darmowe.

Toilets?
They are available, just after passing the first gate, on the right, before the castle. They are free.


(Zdjęcie z cyklu: tam chcę! I tam … I tam też chcę pójść ) hahah •
(Photo from the series: I want there! And there … And I want to go there too) hahah

Mira ♡

2 uwagi do wpisu “Castle Reichsburg, Cochem DE

Leave a comment / Zostaw komentarz